Baltské more bude čistejšie

Pozadie

Baltské more je značne znečistené a jeho ekosystém je veľmi zraniteľný. Je tu jedna z najhustejších dopravných sietí a na dne mora leží obrovské množstvo nevybuchnutej munície z čias prvej a druhej svetovej vojny. Priemerná hĺbka mora je len 58 metrov, v takomto plytkom mori sa voda obmení len raz za 30 rokov. Voda v Baltskom mori je pritom už dosť znečistená. Nájdeme tu zvýšené množstvo dioxínu, nitrátov a fosfátov. Každá ekologická havária by mala ďalekosiahle následky pre región, v ktorom žije takmer 100 miliónov obyvateľov.

Prečo EÚ?

Baltské more je obklopené ôsmimi členskými štátmi EÚ (Švédskom, Dánskom, Estónskom, Fínskom, Nemeckom, Litvou, Lotyšskom, Poľskom) a Ruskom. Cieľom ich spolupráce je čeliť špecifickým zmenám v regióne, predovšetkým environmentálnym problémom, ktoré viedli k vysokému stupňu znečistenia mora. Spolupráca regiónov má smerovať aj k posilneniu konkurencieschopnosti regionálnej ekonomiky s dôrazom na výskum a inovácie, rozvoj energie a dopravných spojení, ako aj k posilneniu regionálnej bezpečnosti, predovšetkým v pobrežných oblastiach.

Obsah stratégie

Stratégia „prvá svojho druhu“ má podobu oznámenia a akčného plánu so zoznamom 80 najvýznamnejších projektov, z ktorých niektoré sa už začali. Región Baltského mora, by sa mal prostredníctvom stratégie stať environmentálne udržateľným (napr. projektami zameranými na spracovanie odpadovej vody), prosperujúcim (napr. podporou inovácií v malých a stredných podnikoch), prístupným a atraktívnym (napr. zlepšením dopravných spojení) a v neposlednom rade aj bezpečnejším (napr. lepšou reakciou na nehody). Spolupráca ôsmych štátov EÚ, ktoré majú prístup k Baltskému moru, by nemala byť problémom. Dôležité je však nadviazať úzku spoluprácu s deviatou krajinou –  a síce Ruskom.

Je to po prvýkrát, čo EÚ pripravila takúto komplexnú stratégiu na úrovni „makro-regiónu“. V rokoch 2007 až 2013 oblasť Baltského mora bude môcť využívať viac ako 50 miliárd EUR investičnej podpory v rámci kohéznej politiky a ostatného financovania EÚ vrátane 27 miliárd EUR na zlepšenie prístupnosti, takmer 10 miliárd EUR na životné prostredie, 6,7 miliardy EUR na hospodársku súťaž a 697 miliónov EUR na bezpečnosť a predchádzanie rizikám.

Ministri zahraničných vecí, každej z krajín ležiacich pri Baltskom mori, príjmu v Štokholme spoločnú deklaráciu, formálne prijatie Stratégie lídrami EÚ sa bude konať na stretnutí Rady 29.-30. októbra.

Nový model regionálnej spolupráce?

Diskusia o makro-regionálnom prístupe reflexuje aj budúcnosť Kohéznej politiky EÚ po roku 2013. Ministri sa budú zaoberať otázkou, či sa makroregióny môžu stať dôležitým prostriedkom pre programovanie a čerpanie fondov EÚ. Navrhovaná stratégia môže viesť k použitiu podobných prístupov aj v iných oblastiach, akými sú napríklad región Stredozemného mora alebo povodie Dunaja. Štokholmská konferencia prichádza v kľúčovom okamihu, keď majú členské štáty vyjadriť záujem o rozvoj Stratégie povodia Dunaja. Rada, požiadala Komisiu, aby načrtla jej plány najneskôr do konca roka 2010.