Biomasa a Poloniny: zlosť nad eurofondami

Krátka správa 

Združenie obcí Poloniny podalo (ako aj mnoho iných samospráv) v minulom programovom období projekt „Zmena palivovej základne v obciach národného parku Poloniny zavedením obnoviteľného zdroja energie – biomasy“. Z ministerstva životného prostredia získali v marci 2006 europeniaze z Operačného programu Základná infraštruktúra (2004 – 2006) vo výške 65,4 miliónov korún.

Účelom projektu bola výmena kotlov v obecných kotolniach za kotly spaľujúce drevnú štiepku. K tomu patril aj nákup mobilných strojných zariadení na výrobu štiepky a nákup budovy na výrobu a skladovanie štiepky.

29. februára 2008 priniesla TASR (SME.sk) ponosy starostu Stakčínskej Roztoky a predsedu združenia obcí Poloniny Dušana Hirjaka, že úradníci na ministerstve nerešpektujú schválený projekt.

„Projekt podpísal bývalý minister životného prostredia. Kontrola verejného obstarávania z odboru implementácie v júni 2006 nezistila žiadne nedostatky, všetko bolo v poriadku. Dnes nám nechcú vyplatiť peniaze, pretože nákup strojných zariadení nesúvisí so schváleným projektom,“ hovorí Hirjak.

Ďalší zo starostov dodávajú, že nemajú peniaze, aby zaplatili banke za úver na realizáciu projektu a svoje skúsenosti pokladajú za odstrašujúci príklad pre ďalšie samosprávy, ktoré by sa chceli pustiť do projektov z eurofondov.

„Obce nemajú žiadnu istotu ani záruku, že dôjde k refundácii finančných prostriedkov, ktoré do projektov investujú,“ uviedla pre TASR starostka Uble Nadežda Sirková.

Peter Višváder, hovorca rezortu životného prostredia ozrejmil pre EurActiv.sk, že to, čo prezentujú obce z Polonín v médiách nie je celkom pravda a nevyplatenie predfinancovaných aktivít je výsledkom certifikácie výdavkov združenia obcí na ministerstve financií.

Počas certifikácie (proces je súčasťou predpísaných mechnizmov v systéme finančnéhon riadenia) vzniklo podozrenie, že obce porušili zákon o verejnom obstarávaní. Následne MF SR ako certifikačný orgán požiadalo Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO ) na vykonanie kontroly verejnej súťaže na obstaranie prác a kontrola ÚVO podozrenie potvrdila.

Združenie obcí porušilo zákon o verejnom obstarávaní (č. 25/2006 Z.z.). „Mobilné strojné zariadenia a mechanizmy, ktoré sú tiež predmetom súťaže, nie sú neoddeliteľne súvisiace so stavebnými prácami potrebnými na uskutočnenie predmetu zákazky. Jedná sa o dodanie tovaru a nie je možné dodávku týchto strojov a mechanizmov zahrnúť do zákazky na uskutočnenie stavebných prác. Nakoľko súhrnná hodnota strojného zariadenia a mechanizmov predstavuje sumu, ktorá presahuje limit stanovený nariadením Európskej komisie, bolo potrebné postupovať nadlimitnou zákazkou na nákup tovaru a združenie obcí Poloniny zahrnulo tieto zariadenia do zadávania podlimitnej zákazky na dodanie stavebných prác s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov zadávania zákazky podľa zákona“, vysvetľuje pozadie projektu P. Višváder.

Potom už nasledovali štandardné kroky. Združenie obcí Poloniny dostalo v októbri 2007 výsledky kontroly ÚVO písomne a MF SR mu o mesiac oznámilo, že na základe uvedeného šetrenia sú výdavky týkajúce sa zaobstarania strojov a mechanizmov neoprávnené. Teda nie je pravda, že by nesúviseli s projektom, ale pochybenie bolo v spôsobe obstarávania. 

Obce si na obstarávanie síce zabezpečili odborne spôsobilú osobu, ktorou na základe výpisu z vestníka bola Mária Šuleková – Agentúra VO zo Šenkvíc, ktorá podľa výpisov z vestníkov verejného obstarávania musí byť skúseným odborníkom. Avšak zodpovednosť za verejné obstarávanie je v celom rozsahu v kompetencii príjemcu pomoci.  A tak  škody vzniknuté realizovaním obstarávania zákaziek, ktoré boli v rozpore so zákonom, sú na ťarchu obstarávateľa. Podľa informácií EurActiv.sk boli do manažmentu projektu zapojení spolupracovníci z Centra prvého kontaktu v Snine. 

Združenie vkladalo svoje nádeje ešte do intervencie štátneho tajomníka ministerstva životného prostredia Jaroslava Jaduša (ĽS-HZDS), ktorého na východ nedávno pozvali. Ten mal pre starostov podľa správy TASR informácie o podmienkach nového programového obdobia a k uvedenému problému sa nevyjadroval. 

Predseda združenia obcí Poloniny D. Hirjak a M. Šuleková sa k otázkam redakcie zaslaným pred týždňom nevyjadrili.

Rezort životného prostredia v závere svojho stanoviska pre našu redakciu podotýka, že nemá záujem o zníženie podpôr na ochranu životného prostredia. Implementácia projektov a využívanie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu ako aj z fondov EÚ musia byť v súlade  s platnými právnymi  predpismi SR a EÚ.

Tento príklad nie je jediný, keď príjemcovia európskych grantov v niektorej z fáz implementácie pochybili. Najťažšie fázy totiž začínajú až po podpise zmluve o poskytnutí nenávratnej finančnej pomoci.