Bratislavský kraj má ešte eurofondy pre kultúrne dedičstvo a plánovacie dokumenty

Výzva sa vyhlasuje pre Jednotný programový dokument NUTS II – Bratislava cieľ 2, prioritu 1 “Podpora hospodárskej činnosti a trvalo udržateľného rozvoja cieľového územia”, opatrenie 1.5. “Obnova a rozvoj obcí a zachovanie kultúrneho dedičstva”.

Výzva podporí tri druhy aktivít:

 • Aktivita č. 1: Podpora vypracovania programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja VÚC, miest alebo mestských častí, obcí alebo združení miest a obcí
 • Aktivita č. 2: Podpora tvorby územných plánov, projektových dokumentácií, štúdií zhodnotenia, príp. využitia územia, plánov a projektov súvisiacich  s obnovou verejných priestorov
 • Aktivita č. 5: Podpora úpravy verejných priestranstiev (dôležitých priestorových areálov obcí a miest s multifunkčným využitím) a fasád budov na verejných priestranstvách, parkov,  náučných chodníkov, potokov a vodných plôch v intraviláne obce

Oprávnené náklady:

 • náklady na spracovanie územno – plánovacej dokumentácie, štúdií využitia územia, architektonických štúdií  a projektových dokumentácií a programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja,
 • technická vybavenosť územia a inžinierske stavby, resp. ich adaptácia pre konkrétny projekt,
 • kúpa objektu a pozemku za účelom ďalšieho využitia pre podporu oživenia tradičných remesiel a zariadení, remeselných dvorov,
 • úhrada investičných nákladov na rekonštrukciu a modernizáciu budov a objektov historického, kultúrneho a národného významu a okolia, rekonštrukciu a výstavbu kultúrnych zariadení, remeselných dvorov a pod.,
 • úhrada nákladov na vypracovanie projektovej dokumentácie a poradenské služby (vypracovanie finančných analýz, štúdií uskutočniteľnosti a pod.), ktoré sú preukázateľne nevyhnutné pre prípravu predkladaného projektu a nepresahujú 10% z celkových oprávnených nákladov projektu,
 • náklady na zriadenie internetových centier,
 • náklady na vybudovanie počítačových sietí, transfer IT technológií,
 • náklady na vybudovanie informačného systému samosprávy (najmä náklady na vypracovanie softvéru na spracovanie údajov, náklady na konverziu existujúcich údajov, náklady na vytvorenie centrálnych číselníkov, náklady na vytvorenie centrálnej databázy údajov),
 • náklady na publicitu

Oprávnení žiadatelia

 • VÚC, mestá, mestské časti, obce
 • združenia miest alebo obcí

Za neoprávnených žiadateľov sa považujú neziskové organizácie, mimovládne organizácie, resp. združenia regiónov, miest alebo obcí, ktoré boli zriadené podľa iného zákona ako zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Miesto realizácie projektu

Cieľovým územím je Bratislavský samosprávny kraj, ktoré tvorí územie okresov Malacky, Pezinok a Senec a 5 mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy – Záhorská Bystrica, Vajnory, Rusovce, Jarovce a Čunovo.

Trvanie projektu

 • Minimálna dĺžka realizácie projektu nie je limitovaná.
 • Maximálna dĺžka realizácie projektu od nadobudnutia účinnosti zmluvy do 31.10.2008.

Forma pomoci

 • priama, nenávratný finančný príspevok.

Vyplácanie konečného prijímateľa z verejného sektora pri projektoch financovaných z ERDF sa môže realizovať systémom predfinancovania alebo systémom refundácie, príp. kombinovaného systému predfinancovania a refundácie, v súlade s Koncepciou systému finančného riadenia štrukturálnych fondov (materiál Ministerstva financií SR).

Vyčlenené finančné prostriedky

 • na výzvu sú  cca 77,00 mil. Sk
 •  cca 38,5 mil. Sk ERDF a cca 34,65 mil. Sk. štátny rozpočet

Maximálna intenzita pomoci pre projekt v rámci tohto opatrenia je 95% (z toho 50% ERDF a 45% štátny rozpočet SR) z celkových oprávnených nákladov na projekt a spoluúčasť žiadateľa je minimálne 5%.

Maximálna výška pomoci na projekt nie je stanovená,minimálna výška pomoci na projekt je 300.000,- SKK, pričom minimálna výška celkových oprávnených nákladov na projekt je vo výške 316.000,- SKK.

Projekty budú posudzované podľa diskvalifikačných a odborných kritérií uvedených v hodnotiacich tabuľkách pre výber projektov v rámci opatrenia Programového doplnku k Jednotnému programovému dokumentu NUTS II  Bratislava Cieľ 2 (JPD 2).

RO predloží všetky dokumentácie žiadosti výberovej komisii, ktorá rozhodne o ich schválení, resp. zamietnutí. 

Termín predkladania žiadostí

 • priebežne do 21. 05. 2007 do 14:30 hod.

Miesto predkladania žiadosti

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
Prievozská 2/B
825 25 Bratislava  26 

Spôsob doručenia:

 • doporučenou poštou (eviduje sa dátum prijatia žiadosti, rozhodujúca je pečiatka pošty na obálke), 
 • expresnou kuriérnou zásielkou (eviduje sa dátum prijatia žiadosti, rozhodujúca je pečiatka podateľne MVRR SR na obálke),
 • osobne do podateľne v pracovných dňoch pondelok až piatok od 6.30 hod. do 14.30 hod. Pri osobnom doručení bude vystavené potvrdenie o prijatí žiadosti. Dokumentácia žiadosti musí byť doručená balíkom, v prípade poškodenia obalu bude dokumentácia vrátená žiadateľovi.

V obale budú vložené dve samostatné obálky :

 • obálka s označením „ŽIADOSŤ“, ktorá obsahuje žiadosť a jej povinné očíslované prílohy v jednom origináli a 3 kópiách (originál a kópie musia byť zviazané samostatne),
 • obálka s označením „PROJEKT“, ktorá obsahuje projekt v jednom origináli a 3 kópiách, (originál a kópie musia byť zviazané samostatne).
 • Projektovú dokumentáciu k investičným projektom je potrebné doručiť v jednom origináli a s jednou kópiou.

Informačné dni

Komplexné informácie o jednotlivých výzvach k JPD 2 môžu žiadatelia osobne získať každý utorok a štvrtok v čase od 9.00 do 12.00 hod. Žiadatelia sú povinní zahlásiť sa na recepcii (1. poschodie), ktorá žiadateľa ohlási riadiacemu orgánu JPD 2.

RO JPD 2 žiada, aby sa žiadatelia dostavili na informačné dni už s konkrétnym návrhom projektu.

Kontakt

Odbor riadenia pomoci pre Bratislavský kraj
Agentúra na podporu regionálneho rozvoja
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
Prievozská 2/B
825 25 Bratislava 26
e-mail: spd@build.gov.sk
fax: 02/ 58 317 585
tel.: 02/ 58 317 501
www.build.gov.sk