Brusel má strategické referenčné rámce len od 2 krajín

Danuta Hubner, EK, regionálna politika, Hübner

Krátka správa

Podľa odsúhlaseného harmonogramu a nariadení pre kohéznu politiku by mali od novembra 2006 Bruselu predkladať členské krajiny národné strategické referenčné rámce (NSRR). Tie predstavujú istým spôsobom rukoväť národnej úrovne, podľa ktorej sa bude riadiť čerpanie štrukturálnych a Kohézneho fondu EÚ.

Kohéznu politiku a jej pravidlá schválil Európsky parlament 4. júla 2006. Zameriava sa výraznejšie na ochranu životného prostredia, konkurencieschopnosť a tvorbu pracovných miest. 6. októbra 2006 boli prijaté  strategické pravidlá kohézie / súdržnosti na obdobie rokov 2007 – 2013. S prípravou novej kohéznej politiky sa začalo ešte pred rokom 2004.

Balík obsahuje 5 nariadení o štrukturálnych fondoch definujúcich novú kohéznu politiku na obdobie rokov 2007 – 2013 a celková alokácia dosahuje 32,7 % spoločného rozpočtu Únie (308 mld. eur v bežných cenách roku 2004 – takmer 12 biliónov Sk a cca. 350 mld. eur podľa prepočtu na aktuálne ceny). Všeobecné nariadenie definuje všeobecné princípy, pravidlá a normy na uplatňovanie troch nástrojov kohézie – Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR / ERDF), Európskeho sociálneho fondu (ESF) a Kohézneho fondu (KF/CF). V období rokov 2007 – 2013 EFRR, ESF a Kohézny fond pomáhajú plniť tri ciele: Konvergencia (EFRR, ESF a Kohézny fond), Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť (EFRR, ESF) a Európska územná spolupráca (EFRR). Na základe ukazovateľa, ktorým je v regióne HDP vo výške nedosahujúcej ani 75 % priemernej výšky HDP v EÚ, sú regióny oprávnené plniť cieľ Konvergencie, pričom ostatné regióny môžu plniť ciele Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť. Z geografického hľadiska sa oprávnenosť v rámci cieľa Európskej územnej spolupráce týka buď cezhraničných oblastí, alebo oblastí zahrnutých v medzinárodnej spolupráci a vychádza z rozhodnutia Komisie.

Svoj národný strategický referenčný rámec doteraz zaslalo do Bruselu len Rakúsko a Lotyšsko. Poľská komisárka verí, že ich príklad budú čo najskôr nasledovať aj ostatní členovia Únie. Podľa Hübnerovej je to totiž v najlepšom záujme krajín, aby mohli od prvého dňa využívať prostriedky, na ktoré majú nárok. Podľa informácii z DG Regio ako prvé by mali predkladať dokuementy menšie členské krajiny, nakoľko u veľkých krajín je veľký počet operačných programov.

Slovenská vláda schválila aktualizáciu NSRR 8. októbra, pričom rozhodla, že balík prostriedkov podľa finančnej perspektívy sa rozdelil medzi 11 operačných programov (OP):

 • Regionálny OP,
 • OP Životné prostredie,
 • OP Doprava,
 • OP Výskum, vývoj a inovácie,
 • OP Vzdelávanie 
 • OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia,
 • OP Technická pomoc,
 • OP Bratislavský kraj,
 • OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast,
 • OP Zdravotníctvo,
 • OP Informatizácia spoločnosti.

Pre 3. cieľ – Európska teritoriálna spolupráca pribudne ďalšia skupina programov pre jednotlivé hranice a typy spolupráce.

Do konca novembra 2006 MVRR finišuje s prípravou jednotlivých programovacích dokumentov, ktoré určia aj presné alokácie pre priority a opatrenia, ako aj celý systém riadenia programu. Pôvodný návrh slovenského NSRR bol aktualizovaný vo vláde Roberta Fica zaťiatkom októbra 2006.