Dánsku ako prvej krajine schválili Partnerskú dohodu

Ilustračná fotografia (wikimedia)

Objem 553 miliónov eur by chcelo Dánsko využiť na zvýšenie národnej a regionálnej konkurencieschopnosti a vytváranie pracovných miest. Zlepšiť by sa mal aj proces začleňovania osôb na okraji trhu práce cez vzdelávanie na zvýšenie ich zamestnateľnosti.

Dáni si investície od EÚ rozdelili nasledovne (financovanie politiky súdržnosti na obdobie 2014-2020):

  • Niečo málo cez 71 miliónov eur pôjde na prechodné regióny
  • 255 miliónov na rozvinutejšie regióny
  • 227 miliónov na Európsku územnú spoluprácu
  • Z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka sa v Dánsku preinvestuje 629 miliónov eur
  • 5 % z prostriedkov ERDF pôjde na integrované opatrenia pre trvalo udržateľný rozvoj miest.

Dánsko plánuje použiť finančné prostriedky na výskum a inovácie v oblasti ekologických technológií s cieľom podporiť prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo. Krajina je ešte stále ďaleko od splnenia cieľa znížiť emisie skleníkových plynov o 20 %.

Dánsko posledných 5 rokov zaostáva za susednými krajinami pokiaľ ide o rast podielu vysokoškolsky vzdelaných ľudí. Preto budú investície smerovať aj do vzdelávania a odbornej prípravy.

Pozície

Komisár pre regionálnu politiku, Johannes Hahn poukázal na pevný základ, ktorý má Dánsko v Partnerskej dohode, pretože pokrýva všetky štrukturálne a investičné fondy a poskytuje strategický smer pre budúce programy, ktoré navýšia inovácie, transformáciu malých a stredných podnikov, a zaistia Dánsku vedúce postavenie na poli zeleného hospodárstva.

Komisár pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie, László Andor chváli rozhodnutie Dánska venovať 50 % finančných prostriedkov kohéznej politiky do Európskeho sociálneho fondu (ESF) na ciele rastu a podpory zamestnanosti. Podľa neho to prispeje k plneniu stratégie Európa 2020 v oblasti zamestnanosti a boja proti chudobe.

Ďalší postup

Všetkých 28 návrhov Partnerských dohôd Komisia už dostala a momentálne ich posudzuje. K ich prijatiu by malo dôjsť počas nasledujúcich 3 mesiacov. Prvé sa očakávajú v máji, tie ktoré Komisii doručili krajiny neskôr, budú prijaté na jeseň. Slovensko schválilo Partnerskú dohodu vo februári a následne ju poslalo EK.  Z prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov dostane počas nasledujúcich siedmich rokov takmer 14 miliárd eur.

Desať krajín už Komisii zaslalo aj návrhy operačných programov. Na Slovensku by sa mali eurofondy čerpať prostredníctvom 6 operačných programov. Do Bruselu sme poslali zatiaľ dva programové dokumenty, konkrétne OP Integrovaná infraštruktúra (OPII) zameraný na dopravu a informatizáciu a OP Kvalita životného prostredia (OPKŽP), ktorých návrhy schválila slovenská vláda v apríli. Zvyšná štvorica je momentálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní.