Časť z eurofondov pravdepodobne nevyčerpáme

Logo Operačného programu vzdelávanie

Najväčší podiel čerpania dosahuje Operačný program (OP) Zdravotníctvo (48,30 %), Regionálny OP (42,12 %) a OP Technická pomoc (40,39 %). Najmenej je vyčerpaný OP Životné prostredie (19,03 %). OP Vzdelávanie (14,04 %) a OP Informatizácia spoločnosti (10,24 %).

Kontrahovanie finančných prostriedkov dosiahlo výšku 7,814 mld. eur, čo predstavuje 67,96 % z celkovej alokácie.

Najlepšie čísla dosahuje v kontrahovaní OP Zdravotníctvo (100,20 %), OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia (93,01 %) a OP Technická pomoc (89 %). Najslabšiu mieru kontrahovania má OP Doprava (54,56 %), OP Bratislavský kraj (52,55 %) a OP Informatizácia spoločnosti (47,44 %).

Od januára 2011 zaznamenal najvyšší nárast v kontrahovaní OP Technická pomoc (nárast o 23,99 p.b.) a OP Bratislavský kraj (20,33 p.b.).

Naopak, mierna stagnácia v kontrahovaní od začiatku roka 2011 sa prejavuje v rámci OP Vzdelávanie  (nárast o 10,27 p. b.), OP Výskum a vývoj (nárast o 6,51 p. b.), ale najmä OP Informatizácia spoločnosti (nárast o 3,18 p.b.).

Podľa pravidla n+3 musia byť do konca tohto roku vyčerpané finančné záväzky za rok 2009.  Najrizikovejším operačným programom je OP Informatizácia spoločnosti, ktoré má čerpanie za rok 2009 len na úrovni 18,96 %.

Reálne tak hrozí nevyčerpanie všetkých pridelených financií. Do konca roku je potrebné dočerpať v rámci OP zostávajúci záväzok vo výške 126,3 mil. eur, čo predstavuje 1,25 násobok doteraz vyčerpaných finančných prostriedkov od roku 2007.

Rizikovým je aj OP Vzdelávanie, ktorý má za rok 2009 nevyčerpaných 43,52 % zdrojov. Do konca roka je potrebné v rámci tohto OP dočerpať prostriedky v sume 54,8 mil. EUR.

Celkovo bolo za obdobie od 1. januára 2007 do 29. februára 2012 v rámci Národného strategického referenčného rámca vyhlásených 417 výziev v celkovej sume 9,73 mld. eur.

Na základe výsledkov národných auditov a audítorských misií pristúpila Európska komisia k prerušeniu priebežných platieb pre OP Životné prostredie a OP Informatizácia spoločnosti.

Komisia taktiež hrozila, že pozastaví platby v prípade OP Doprava, OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia a OP Vzdelávanie, ak Slovensko nepríjme odporúčané opatrenia.