Celoeurópska koordinácia integrácie rómskeho obyvateľstva

V rámci pilotného projektu EK podporí inovatívne a integrované prístupy k riešeniu problémov, ktorým čelia rómske spoločenstvá. Preskúmajú sa spôsoby podpory začleňovania Rómov prostredníctvom vzdelávacích, sociálnych a ekonomických činností, cezhraničnej spolupráce a výmeny osvedčených postupov, pričom sa využijú doterajšie skúsenosti.

Žiadatelia môžu predkladať návrhy vzťahujúce sa k cieľom jednej z nasledujúcich troch oblastí činnosti

  • Vzdelávanie detí v ranom veku a starostlivosť o ne

Vzdelávacie aktivity pre rómske komunity, vrátane prípravných tried, primárne vzdelávanie, odborné vzdelávanie a vzdelávanie dospelých, učiteľov, asistentov školenia.

  • Samostatná zárobková činnosť a mikroúvery
  • Zvyšovanie informovanosti a povedomia

Pilotný projekt sa uskutoční predovšetkým v členských štátoch a kandidátskych krajinách s vysokým počtom znevýhodnených rómskych spoločenstiev.

Oprávnení žiadatelia musia mať sídlo v jednom z 27 členských štátov Európskej únie.

Návrhy musia predložiť neziskové organizácie. Môže pritom ísť o:

  • mimovládne organizácie a siete, alebo
  • verejné orgány

To isté platí pre partnerské organizácie.

Rozpočet a trvanie projektu

  1. Vzdelávanie detí v ranom veku a starostlivosť o ne – rozpočet bude pridelený jednému žiadateľovi. Príspevok EÚ (do 2 000 000 EUR) môže predstavovať najviac 95 % oprávnených nákladov. Projekt nesmie trvať kratšie ako 12 mesiacov a dlhšie ako 24 mesiacov.
  2. Samostatná zárobková činnosť a mikroúvery – rozpočet bude pridelený jednému žiadateľovi. Príspevok EÚ (do 1 500 000 EUR) môže predstavovať najviac 90 % oprávnených nákladov. Projekt nesmie trvať kratšie ako 12 mesiacov a dlhšie ako 24 mesiacov.
  3. Zvyšovanie informovanosti a povedomia – rozpočet bude pridelený jednému žiadateľovi. Príspevok EÚ (do 1 000 000 EUR) môže predstavovať najviac 90 % oprávnených nákladov. Projekt nesmie trvať kratšie ako 12 mesiacov a dlhšie ako 18 mesiacov.

Úplné znenie príručky pre žiadateľov týkajúcej sa tejto výzvy na predkladanie návrhov a formulár žiadosti sú k dispozícii na tejto internetovej stránke: