Čerpanie eurofondov bude jednoduchšie

Nové pravidlá majú zjednodušiť dostupnosť európskych prostriedkov pre firmy, mimovládne organizácie, výskumníkov, študentov, samosprávy a ďalších príjemcov eurofondov.

„Toto nové nariadenie prináša výrazné zlepšenia v prospech všetkých príjemcov peňazí EÚ. Úspešne sme obmedzili administratívne zaťaženie,“ vyhlásil európsky komisár pre rozpočet a finančné plánovanie Janusz Lewandowski.

Jednou zo zmien je napríklad skrátenie doby medzi zverejnením výzvy na predloženie návrhov a uzatvorením dohôd o grante. Skrátia sa tiež lehoty na uskutočnenie platieb.

Dôraz pri mechanizme platieb by sa mal presunúť zo žiadostí o jednorazové platby na platby za dosiahnutie výsledkov. Vo väčšej miere sa majú využívať jednorazové platby, paušálne sadzby a jednotkové náklady.

Príjemcovia finančných prostriedkov EÚ už nebudú po novom povinní otvárať si samostatné bankové účty, z ktorých plynú úroky.

„Je to dôležité pre každého európskeho občana, nakoľko v časoch krízy rozpočet EÚ zohráva významnú úlohu pri podpore vytvárania nových pracovných miest a rastu,“ myslí si Lewandowski.

Zvýšená zodpovednosť a kontrola

Novými pravidlami sa zvýši zodpovednosť tých, ktorí s prostriedkami EÚ hospodária. Orgány členských štátov budú musieť v budúcnosti podpisovať a Komisii predkladať výročné vyhlásenia dosvedčujúce, že finančné prostriedky boli vynaložené správnym spôsobom.

Pre posilnenie kontroly bude Komisia zverejňovať rozhodnutia o uložení postihov za zneužívanie eurofondov, ktoré budú slúžiť ako odrádzajúci prostriedok.

V budúcnosti sa majú využívať rôzne finančné nástroje ako úvery, vlastný kapitál, či záruky, aby sa zvýšila účinnosť prostriedkov EÚ a znásobil sa ich finančný vplyv.

V oblasti vonkajšej činnosti bude môcť EÚ vytvárať trustové fondy EÚ, v ktorých Únia spojí vlastné zdroje s prostriedkami členských štátov a ostatných darcov s cieľom lepšej koordinácie a zvýšenej viditeľnosti pomoci.

Európska komisia chce priniesť aj ďalšie návrhy na zjednodušenie narábania s prostriedkami EÚ, ktoré by sa mali stať súčasťou pravidiel pre programy v rokoch 2014 – 2020.  

Nariadenie o rozpočtových pravidlách tvorí jadro finančných pravidiel EÚ. Jeho súčasné znenie bolo prijaté v roku 2002 a naposledy zmenené a doplnené v roku 2010 s cieľom zohľadniť vytvorenie Európskej služby pre vonkajšiu činnosť.

Komisia iniciovala rozsiahlejšie zmeny v decembri 2010, ktoré nadobudli platnosť 27. októbra 2012 a účinnosť nadobudnú od 1. januára 2013. Vykonávacie pravidlá, ktoré dopĺňajú nariadenie o rozpočtových pravidlách, by mali platiť od konca decembra tohto roku po tom, ako sa k nim ešte vyjadrí Európsky parlament a Rada.