Čerpanie z OP Vzdelávanie je nízke, podporené školy si ho ale chvália

Včera (6.2.) vo Zvolene odprezentovali niekoľko úspešne zrealizovaných projektov základných a stredných škôl Banskobystrického, Nitrianskeho a Žilinského kraja, ktoré sa uchádzali o podporu zo štrukturálnych fondov EÚ prostredníctvom Operačného programu Vzdelávanie.

V rámci celkovej finančnej alokácie pre Slovenskú republiku na roky 2007 – 2013 je pre OP Vzdelávanie alokovaných 600 miliónov eur pre Cieľ Konvergencia a viac než 17, 8 miliónov eur pre Cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť.

„Celý operačný program Vzdelávanie má síce pomerne nízke čerpanie a kontrahovanie a nie sme s tým spokojní, z hľadiska opatrenia Modernizácia vzdelávacieho procesu spokojnosť už ale prevažuje. Napríklad posledná výzva len potvrdila obrovský záujem škôl o tieto peniaze,“ uviedol pre TASR štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Jaroslav Ivančo.

OP Vzdelávanie je spomedzi 11 programov na Slovensku druhým najhorším pokiaľ ide využívanie alokovaných prostriedkov. Ku koncu roka 2011 sa vyčerpalo len 13,36 %, zakontrahovaných bolo necelých 60 % prostriedkov. (EurActiv, 17.01.2012)

Najväčší problém je podľa Ivanča v obrovskej byrokracii: „Sami sa snažíme prelomiť určité byrokratické prvky, avšak do značnej miery veci nemôžeme ovplyvniť.“

V lete napríklad ministerstvo predstavilo nový elektronický systém na predkladanie pracovných výkazov, ktorý mal znížiť administratívnu záťaž pre prijímateľov. (EurActiv, 03.08.2012) Administratíva ale závisí aj od systému riadenia eurofondov a pravidiel Európske komisie, ktoré nedovoľujú našim orgánom do niektorých procesov vstupovať.

„Dôležité ale je, že peniaze do škôl postupne prúdia a navyše jedná sa o taký objem peňazí, že školy by ho štandardným procesom nemali možnosť získať,“ konštatoval štátny tajomník.

Peniaze z eurofondov takto napríklad pomohli zvolenským základným školám sumou približne 152 tisíc eur. „Prostredníctvom projektu sme mohli zrealizovať viacero stáží a konferencií pre pedagógov, ktorí potom pomáhali zavádzať nové poznatky v troch základných školách,“ uviedol vedúci odboru školstva na Mestskom úrade vo Zvolene Miroslav Marcinko.

Cieľovú skupinu predstavovalo vyše 1600 žiakov a viac než 100 pedagógov. Časť prostriedkov sa použila aj na nákup rôznych didaktických materiálov a pomôcok pre jednotlivé školy.

Globálnym cieľom operačného programu Vzdelávanie je zabezpečenie dlhodobej konkurencieschopnosti SR prostredníctvom prispôsobenia vzdelávacieho systému potrebám vedomostnej spoločnosti. OP má štyri prioritné osi: Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy; Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov; Podpora vzdelávania osôb s osobitými vzdelávacími potrebami; Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj.

Implementácia programu sa uskutočňuje prostredníctvom agentúry ministerstva pre štrukturálne fondy ASFEU.

(EurActiv/TASR)