Cieľ 3: Komisia dáva zelenú prvým cezhraničným programom

Krátka správa:

Komisárka Danuta Hübner zablahoželala členským krajinám pri spustení prvých európskych cezhraničných programov pre roky 2007-2013:

„Cezhraničné programy sa pripravujú veľmi zložito, nakoľko je v nich zapojených veľa aktérov, a preto je tento začiatok veľkým úspechom a príspevkom k úzkej spolupráci členských krajín, regiónov a služieb Komisie. Nové projekty uzrú teda svetlo sveta“, uviedla D. Hübner.

Cezhraničné programy v rokoch 2007-2013 pomôžu riešiť lokálne problémy, ako:

  • rozvoj podnikania malých a stredných podnikov (MSP), cezhraničný obchod, cestovný ruch a kultúra;
  • ochrana a spoločný riadenie životného prostredia;
  • lepšia dopravná dostupnosť;
  • informačné a komunikačné siete;
  • riadenie vodných zdrojov a odpadového hospodárstva, manažment energetiky;
  • spoločné využívanie zdravotnej, kultúrnej a školskej infraštruktúry;
  • právna a administratívna spolupráca.

Prehľad prvých schválených programov Cieľa 3: Európska územná spolupráca 2007-2013

Názov cezhraničného programu Štáty Rozpočet programu v mil. eur Príspevok z ERDF v mil. eur
"Taliansko-Rakúsko" IT, AT 80 60
"Bavorsko-Rakúsko" DE,AT 72,1 54,1
"Euroregión Meuse-Rhine" DE,NL,BE 144,8 72,4
"Írsko- Wales" IE, UK 70 53

Zdroj: Európska komisia, september 2007

Úspešné príklady z projektov cezhraničných programov v rokoch 2000 – 2006:

  • program INTERREG prispel k dohode medzi spolkovou krajinou Salzbursko (Salzburg-Land, Rakúsko) a Horným Bavorskom (Nemecko), ktorá viedla k vytvoreniu cezhraničného dopravného združenia: v rámci neho cestujúci potrebujú len jeden lístok, vydaný kdekoľvek v prihraničnom regióne, s ktorým môžu cestovať kdekoľvek v rámci svojho euroregiónu.
  • Aktivity programu INTERREG v Euroregióne Rhine-Meuse pomohli integrovať spoločný prístup k riešeniu povodňových situácií: na projekte sa zúčastňovali Belgicko, Nemecko, Francúzsko, Luxembursko, Holandsko a Švajčiarsko. Projekt prispel k vybudovaniu hrádze v oblasti ostrova Bisclicher, neďaleko mesta Xanten v Nemecku. Jeho priamym dopadom je, že v súčasnosti viac ako 13 000 ľudí má efektívnejšiu ochranu pred hrozbou záplav.

Celkovo sa pre 50 cezhraničných programov v rokoch 2007-2013 kalkuluje s 5,4 mld. eur. Oprávnené územia sú prihraničné regióny pozdĺž vnútrozemských a morských hraníc siahajúce do 150 km.

Slovensko bude zapojené do 4 cezhraničných programov (CBC) so susediacimi regiónmi z členských krajín Únie a do jedného cezhraničného viacstranného programu na východnej hranici s Ukrajinou (ENPI CBC). Tiež sa zúčastní aj dvoch programov nadnárodnej spolupráce a programu medziregionálnej spolupráce INTERREG IVC.

Nová kohézna politika sa sústreďuje na tri ciele: konvergenciu, regionálnu konkurencieschopnosť a európsku územnú spoluprácu. Komponent pre úzmenú spoluprácu sa oproti obdobiu 2000 – 2006 posilnil a stal sa plnohodnotným cieľom nového programového obdobia. Delí sa na tri časti: cezhraničná, nadnárodná a a medziregionálna spolupráca.