Cieľ 3: región poľsko-slovenského programu rozšírený

Oprávnené regióny nového CBC programu na hranici SK-PL (zdroj: Program CBC PL-SR 2007-2013)

Krátka správa 

Oblasť slovensko-poľského pohraničia, ktoré vymedzuje nový program cezhraničnej spolupráce zahŕňa plochu 38 096 km², z toho je 22 314 km² na poľskej strane a 15 782 km² na slovenskej. Žije tu dokopy 4,7 mil. obyvateľov. Toto územie pokrýva cieľ 3 novej kohéznej politiky – Európska územná spolupráca (EÚS).

Slovensko má oprávnené (programové) územie vymedzené oboma severnými krajmi, teda jednotkami kategórie NUTS III, rovnako ako v bývalom programe INTERREG IIIA, teda oba severné kraje: Žilinský a Prešovský kraj.

Poľsko nemá administratívne jednotky na úrovni NUTS III, a preto sa na úrovni troch pohraničných vojvodstiev vymedzili tzv. „subregióny“:

  • Bielsko-Bialski (Sliezske vojvodstvo/Śląskie),
  • Nowosądecki (Malopoľské vojvodstvo/Małopolskie),
  • Krośnieńsko-przemyski (Podkarpatské vojvodstvo/Podkarpackie).

K týmto v rokoch 2007 – 2013 pribudnú na poľskej strane ešte niektoré ďalšie okresy (úroveň NUTS IV):

  • Osvienčimský (subregión krakowsko-tarnowski – NUTS III),
  • Pszczyńský (subregión centrálny śląski (sliezsky) – NUTS III),
  • Rzeszowský a  okres Rzeszów grodzki (subregión rzeszowsko-tarnobrzeski).

Zaradenie územných jednotiek NUTS IV na poľskej strane hranice do programového územia sa uskutočnilo na základe požiadaviek samosprávnych orgánov powiatov (okresov) a podpory maršalkovských úradov (úrad regionálnej samoprávy, obdoba našeho úradu VÚC) troch spomínaných vojvodstiev. Samosprávne orgány powiatov a aj samotné mesto Rzeszów spolupracujú so slovenskými partnermi v oblasti samosprávnych aktivít, kultúry a športu.

„Zapojenie týchto samosprávnych jednotiek do programu umožní ďalší rozvoj a posilnenie spolupráce založenej na partnerstve“, uvádza sa v programovom dokumente poľsko-slovenského programu, ktorý sa poslal koncom júla 2007 do Bruselu na schválenie.

O možnosť účasti na programe v minulosti prejavovali záujem aj niektoré územné časti Košického kraja, napríklad okres Spišská Nová Ves, Michalovce a Sobrance a tento fakt nastolili aj prostredníctvom svojich euroregiónov Karpatského a Euroregiónu Tatry, no neúspešne. Poľskí partneri už pri PHARE CBC programe na poľsko-slovenskej hranici presadili, že partnermi projektov mohli byť aj mestá a obce z Košického kraja.

„Uvedené okresy neboli v období 2004-2006 príjemcami finančnej pomoci z cezhraničného programu. Aj preto je potrebné umožniť okresom zapojeným do programu zintenzívniť a inštitucionalizovať aktivity spolupráce so slovenskými partnermi v novom programovom období 2007-2013“, píše sa ďalej v zdôvodnení oprávneného územia.

V pričlenených 4 poľských okresoch budú projekty implementované podľa Článku 21 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (ES) o ERDF č. 1080/2006 umožňujúcom financovanie výdavkov až do 20% programového rozpočtu pre oblasti susediace s kľúčovými oprávnenými oblasťami pre daný program.

Podporované prioritné osi programu sú:

  • Prioritná os I. : Rozvoj cezhraničnej infraštruktúry: Komunikačná a dopravná infraštruktúra a infraštruktúra životného prostredia
  • Prioritná os II.: Socioekonomický rozvoj: cezhraničný turizmus, ochrana prírodného a kultúrneho bohatstva a vytváranie kooperačných sietí prostredníctvom strešných projektov
  • Prioritná os III.:Podpora miestnych iniciatív (mikroprojekty): posilňovanie vzájomnej spolupráce, obnova a zachovanie regionálnych kultúrnych tradícií, rozvoj ľudských zdrojov a vzdelania, rozvoj spoločných cezhraničných podujatí v oblasti vzdelania, športu a kultúry, podpora vytvorenia spoločných kultúrnych, turistických a tradičných remeselných produktov a podpora malých projektov infraštruktúry.
  • Prioritná os IV.: Technická pomoc

Program počíta zo 185,2 mil. eur, z čoho najviac pôjde na rozvoj cezhraničnej infraštruktúry. EÚ spolufinancuje projekty programu do výšky 85%.

Spoločná hranica s Poľskom meria 541 km, čo sú takmer 2/5 celkovej dĺžky slovenských hraníc. Dlhšiu hranicu máme už len s Maďarskom. Na hranici sa implementovali už predvstupové cezhraničné programy PHARE CBC a komunitárny program INTERREG IIIa v skrátenom programovom období 2004-2006. Cez tento program je 163 projektov je v realizácii. Zmluvy boli podpísané na 166 projektov v hodnote viac ako 422 mil. korún a celkový stav kontrahovania programu k 20. augustu dosiahol 87,7 percent.