Členské štáty posilnia partnerstvo pri vynakladaní eurofondov

Autor: franky242, Zdroj: FreeDigitalPhotos.net

Regionálne, miestne, mestské a iné orgány verejnej moci, odborové zväzy, zamestnávateľské organizácie, mimovládne organizácie a ďalšie subjekty zodpovedné za podporu sociálnej inklúzie, rodovej rovnosti a nediskriminácie budú hrať väčšiu rolu v procese plánovania, vykonávania, monitorovania a hodnotenia projektov financovaných prostredníctvom Európskych štrukturálnych a investičných fondov (ESIF).

Tieto fondy zahŕňajú Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF), Európsky sociálny fond (ESF), Kohézny fond (KF), Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EAFRD) a Európsky námorný a rybársky fond (EMFF).

Európska komisia v utorok (7.1.2014) prijala nový spoločný súbor noriem, ktorý podľa zásady partnerstva od členských štátov vyžaduje, aby posilnili spoluprácu medzi svojimi vnútroštátnymi orgánmi poverenými vynakladaním prostriedkov z ESIF a partnermi na strane projektu. Cieľom je uľahčiť spoločné využívanie informácií, skúseností, výsledkov a osvedčených postupov v novom programovom období (2014 – 2020), a tým pomôcť pri zabezpečovaní efektívneho vynakladania týchto prostriedkov.

„Chceme zabezpečiť, aby členské štáty pracovali v konštruktívnom partnerstve so zástupcami zainteresovaných strán na plánovaní a vykonávaní programov, ktoré využívajú európske štrukturálne a investičné fondy, aby sa tak maximalizoval vplyv týchto prostriedkov“, uviedol komisár pre zamestnanosť László Andor.

Záväzný kódex správania

Napriek tomu, že zásada partnerstva bola aj doteraz neoddeliteľnou súčasťou politiky súdržnosti, spätná väzba od zainteresovaných strán naznačuje, že jej implementácia sa medzi jednotlivými členskými štátmi značne líši a do veľkej miery závisí od ich inštitucionálnej  politickej kultúry.

Nový kódex správania, ktorý má formu právne záväzného nariadenia Európskej komisie (tzv. delegovaný akt), ustanovuje princípy, ktorými sa má zabezpečiť, aby členské štáty v praxi implementovali zásadu partnerstva. Zároveň ale ponecháva členským štátom flexibilitu pri doladení praktických detailov zapájania relevantných partnerov do rôznych etáp tvorby programov.

Členské štáty majú napríklad zabezpečiť transparentnosť pri výbere partnerov zastupujúcich regionálne, miestne a iné verejné orgány, sociálnych a hospodárskych partnerov a subjekty zastupujúce občiansku spoločnosť, ktorí sa majú vymenovať za riadnych členov monitorovacích výborov jednotlivých programov.

Taktiež majú partnerom poskytnúť primerané informácie a dostatok času ako nevyhnutný predpoklad riadneho konzultačného procesu a zaistiť, aby sa partneri účinne zapájali do všetkých fáz procesu, t. j. od prípravy cez realizáciu až po monitorovanie a hodnotenie všetkých programov.

Od štátov sa tiež vyžaduje, aby podporovali budovanie kapacít partnerov na zlepšenie ich schopností a zručností vzhľadom na ich aktívne zapájanie sa do procesu a vytvárali platformy pre vzájomné informovanie, výmenu osvedčených postupov a inovačných prístupov.