Čo prinesie nový zákon o odpadoch mestám a obciam?

Zdroj: Mesto Komárov

Samosprávy ostávajú pri nakladaní s komunálnymi odpadmi kľúčovými hráčmi. Nový zákon o odpadoch zavádza tzv. spoločnú zodpovednosť za triedený zber, čo vyžaduje úzku spoluprácu medzi obcami a mestami, výrobcami a zbernými spoločnosťami. 

Podľa princípu spoločnej zodpovednosti musia obce zabezpečiť dostupnosť triedeného zberu pre občanov na svojom území pomocou dostatočne hustej siete zberných nádob alebo kontajnerov. Výrobcovia sú na druhú stranu úplne zodpovední za financovanie triedeného zberu v rozsahu dohodnutej spolupráce, ak sa vykonáva správne. V prípade, že je triedený odpad znečistený alebo je systém vykonávaný neefektívne, výrobcovia združení v organizácii zodpovednosti výrobcov (OZV), môžu obci preplatiť len tzv. obvyklé náklady. (Viac sa dozviete v  článku Za odpad budú finančne zodpovední aj výrobcovia obalov a pneumatík.)

Odbremenením obcí od financovania triedeného zberu by malo dôjsť k úspore približne 31 miliónov EUR ročne, potvrdila to riaditeľka Odboru odpadového hospodárstva Ministerstva životného prostredia Eleonóra Šuplátová počas konferencie Samospráva a triedený zber, ktorú každoročne organizuje oprávnená spoločnosť ENVI-PAK.

Takto nastavené financovanie je pre samosprávy výhodné aj podľa predstaviteľa Únie miest Slovenska Mariána Minaroviča.

Ako bude nový systém fungovať

Po vstúpení nového zákona do platnosti,  by mala samospráva uzavrieť zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov (OZV), ktorá bude financovať triedený zber daného druhu odpadu. Obce môžu uzavrieť zmluvu s OZV na každý druh odpadu, zvlášť na obaly či elektronické zariadenia. Podmienkou je, že na každý druh odpadu bude len jedna OZV.  

Obec a OZV sa dohodnú na systéme triedeného zberu, ktorý bude financovaný a na frekvencii zvozu. Do úvahy by sa mali brať lokálne skúsenosti samosprávy s triedeným zberom a zabehnuté systémy. V prípade, že obec čerpá na podporu triedeného zberu financie z eurofondov alebo je zapojená do iných projektov, obci by malo byť umožnené pokračovať v zavedených systémoch, pokiaľ sú efektívne. Všetky tieto skutočnosti by mali byť predmetom zmluvy s OZV.

Po odsúhlasení zmluvy zastupiteľstvom alebo miestnymi poslancami príjme obec všeobecne záväzné nariadenia. V novom systéme je zachované konkurenčné prostredie, a preto v prípade, že obec nie je so službami OZV spokojná, môže osloviť inú organizáciu a zmluvu so starou OZV rozviazať bez udania dôvodu vždy ku koncu decembra.

V druhej fáze obec a OZV oslovia zberovú spoločnosť, s ktorou si dohodnú náklady spojené s odvozom triedeného zberu. Zberová spoločnosť môže byť vybraná prostredníctvom priameho zadania alebo verejného obstarávania, ktoré vyhlasuje obec za prítomnosti OZV, ktorá kontroluje transparentnosť podmienok. Zberná spoločnosť, ktorá bude odvážať vytriedený odpad opravenému  recyklátorovi  na materiálové alebo energetické zhodnotenie, bude vystavovať faktúru priamo výrobcom alebo OZV, a nie obci.

Po zabezpečení zberu a zazmluvnení zbernej spoločnosti sa obec a OZV dohodnú na systéme evidencie a vykazovania, pričom sa zohľadnia aj výkupné ceny druhotných surovín na trhu. Obec je jediná oprávnená potvrdzovať množstvá vytriedeného odpadu oprávneným spoločnostiam, čím by sa malo zabrániť „obchodovaniu s potvrdenkami“ a duplicitnému vykazovaniu, ktoré je veľkým problémom starého systému odpadového hospodárstva. (Viac sa dozviete v článku Nový zákon o odpadoch šetrí financie aj životné prostredie)

V prípade, že sa obci z rôznych dôvodov nepodarí dospieť k dohode so žiadnou OZV, koordinačné centrum obci pridelí OZV zlosovaním. V takomto prípade však budú obci preplácané iba obvyklé a nie reálne náklady spojené s triedeným zberom v danom regióne. Toto opatrenie by malo obce motivovať k uzatvoreniu zmluvy s organizáciou zodpovednosti výrobcov.

Zodpovednosti obcí a miest

Obce ostávajú zodpovedné za zmesový odpad a biologicky rozložiteľný odpad. V prípade, že sa obec rozhodne triediť aj iné druhy odpadov, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, ako napríklad textil, náklady na zberné nádoby a odvoz odpadu znášajú občania v podobe miestneho poplatku. Obec zriaďuje a spravuje zberné dvory a môže aj naďalej vykonávať tzv. kalendárový zber podľa potreby obyvateľov.

Zároveň, je obec aj naďalej zodpovedná za drobný stavebný odpad. Podľa aktuálneho zákona sa platí tzv. paušálny poplatok, ktorý núti občanov prispievať na odvoz drobného stavebného odpadu aj napriek tomu, že tento odpad nevytvárajú. Nový zákon zavedie tzv. množstvový zber, pri ktorom pôvodca platí poplatok vo výške, ktorá je priamo úmerná množstvu odpadov vyprodukovaných pôvodcom za daný čas. Výška poplatku bude nastavená v novelizovanom zákone o miestnych daniach.

Samosprávy ostávajú zodpovedné aj za opustený odpad alebo tzv. „čierne skládky,“ ktorých je na Slovensku približne 2000. Náklady na odstránenie takýchto skládok by mali byť obciam preplácané z Environmentálneho fondu. Ten by mal byť tvorený príspevkami obcí a miest, ktoré získajú z poplatkov legálnych skládok na svojom území. Tých je na Slovensku približne 120.

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) s takýmto návrhom Ministerstva životného prostredia nesúhlasí. ZMOS presadzuje, "aby za odstránenie opusteného komunálneho alebo stavebného odpadu alebo nebezpečného biologického odpadu na území obce v prípade, ak sa nezistí osoba zodpovedná za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti,  bola zodpovedná každá fyzická a právnická osoba, ktorá má vlastnícke právo k pozemku, na ktorom sa takýto opustený odpad vyskytne, alebo je jeho nájomcom či užívateľom."

Rozpor sa nepodarilo vyriešiť ani po zasadaní tripartity a bude posunutý na rokovanie vlády.