Ďalšia výzva na europrojekty pre podnikateľov otvorená

SOP PaS, MH SR, SARIO, regionálny rozvoj, rozvoj podnikania

 

Krátka správa

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (MHSR) v spolupráci s Národnou agentúrou pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP/NADSME) vyhlasuje dňa 16. augusta 2006 výzvu na predkladanie projektov v rámci Sektorového operačného programu PRIEMYSEL A SLUŽBY.

Výzva sa dotýka priority “Rast konkurencieschopnosti priemyslu a služieb s využitím rozvoja domáceho rastového potenciálu” a jej opatrenia „Podpora rozvoja nových a existujúcich podnikov a služeb“. Schéma podpory existujúcich a začínajúcich podnikateľov sa bude realizovať z tzv. schémy de minimis.

Oprávnené projekty

  • výstavbu a rekonštrukciu prevádzkových priestorov určených na priemyselnú výrobu, remeselnú výrobu  a na činnosti napomáhajúce rozvoju priemyselných služieb max. do výšky 30% požadovaného NFP
  • hmotné investície, t.j. nákup technológií, strojov, prístrojov a zariadení určených pre priemyselnú výrobu.

Príjemcovia pomoci:

1.  Malí a strední podnikatelia (MSP)
2.  Veľkí podnikatelia
3.  Organizácie zriadené orgánmi štátnej a verejnej správy (kde podiel právnických osôb na základnom imaní alebo na hlasovacích právach je vyšší alebo rovný 51%).

Oprávnené územie:

V rámci tohto opatrenia je možné poskytnúť pomoc na rozvoj regiónov patriacich pod Cieľ 1, t.j. kde HDP na obyvateľa meraný paritou kúpnej sily nedosahuje 75 % hodnoty HDP na obyvateľa EÚ.

Ide o kraje: Trnavský, Nitriansky, Trenčiansky, Žilinský kraj, Banskobystrický, Prešovský a Košický kraj.

Maximálna dĺžka trvania projektu:

Projekt musí byť zrealizovaný v lehote do 24 mesiacov. Hlásenia a o ukončení realizácie projektu je potrebné predložiť najneskôr do 30. septembra 2008.

Výška pomoci:

Pomoc je poskytovaná formou nenávratného finančného príspevku (NFP) formou refundácie na základe predložených uhradených daňových dokladov preukazujúcich skutočnú výšku oprávnených výdavkov. Pomoc poskytnutá príjemcovi nesmie presiahnuť 65% celkových oprávnených výdavkov a minimálny podiel príjemcu na spolufinancovaní je 35 % oprávnených výdavkov. V rámci výzvy je možné predkladať len projekty s jednou intenzitou pomoci.

Minimálna výška pomoci pre projekty je 5.000 EUR, maximána nesmie presiahnuť 100.000 EUR. Žiadateľ musí preukázať doklad o disponovaní s finančnými prostriedkami na realizáciu projektu vo výške 100% celkových výdavkov na projekt. Indikatívna výška finančných prostriedkov v rámci opatrenia 1.1 na túto výzvu je 215 mil. Sk.

Konečný termín predloženia projektov:

Uzávierka pre podanie žiadostí je: 20. októbra 2006 do 16.00 hod. na Národnej agentúre na podporu malého a stredného podnikania.

Úplné znenie výzvy na podávanie projektov, schéma pomoci de minimis, príručka prežiadateľov a príslušné formuláre sú k dispozícii na internetových stránkach MH SR a NADMSE.

Termíny stretnutia so žiadateľmi budú podľa nasledovného harmonogramu:

 

Región

Termín

Miesto konania

VÚC Košice

22.08.2006 – utorok

Penzión Golden Royal

VÚC B. Bystrica

23.08.2006 – streda

Krajský úrad

VÚC Trenčín

23.08.2006 – streda

Hotel Tatra

VÚC Žilina

24.08.2006 – štvrtok

Úrad VÚC

VÚC Nitra

24.08.2006 – štvrtok

Agroinštitút Nitra

VÚC Prešov

25.08.2006 – piatok

Krajský úrad

VÚC Trnava

25.08.2006 – piatok

Úrad VÚC