Dedina roku 2007: najkrajší vidiek je pod Tatrami

Krátka správa

Tohtoročným laureátom Programu obnovy dediny na Slovensku sa stala obec Liptovská Teplička. Je to rázovitá podtatranská obec s 2320 obyvateľmi, ležiaca v Popradskom okrese pod Kráľovou hoľou. S ďalšími obcami spolupracuje v Mikroregióne Pramene Hornádu a Čierneho Váhu.

Tohto roku sa do národného kola súťaže prihlásilo 20 obcí. Tie doložili komplexne vykonávaný rozsah obnovy dediny (napr. ojedinelosť a originalita prístupov, myslenie obyvateľov, trvaloudržateľný rozvoj, zachovanie typických čŕt a svojej osobitosti). Obce hodnotila komisia zložená zo starostov víťazných obcí z minulých ročníkov súťaže a zo zástupcov partnerov súťaže (Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská agentúra životného prostredia, Spolok pre obnovu dediny, Agentúra pre rozvoj vidieka, Združenie miest a obcí Slovenska, Slovenská agentúra pre cestovný ruch, Vidiecky parlament na Slovensku, DEXIA banka Slovensko, samosprávne kraje). Portál e-obce.sk  organizoval internetové hlasovanie. Ocenené obce získajú zároveň nárok na dotáciu v nasledujúcom roku pri podaní úspešného projektu do Programu obnovy dediny.

Národné kolo súťaže Dedina roku (súčasť vládneho podporného programu – Program obnovy dediny) sa organizuje v nepárne roky, v párnych rokoch prebieha potom európske kolo súťaže. Ako informovala ďalej EurActiv.sk Anna Kršáková zo Slovenskej agentúry životného prostredia, ide hlavne o morálne ocenenie rozvoja vidieka. Samotný štátny podporný program už beží 10 rokov a do európskej súťaže sme sa začali zapájať na vyzvanie ARGE.

Zo slovenských víťazov si napríklad za rok 2006 vyslúžila pochvalné uznanie od ARGE obec Vlachovo (okr. Rožňava), ktoré „pozoruhodným spôsobom stavia svoj rozvoj na spojení stavebno-kultúrnych a krajinárskych kvalít a prijateľného turizmu. Mnohé parciálne projekty, ako renovácia kaštieľa, či revitalizácia rybníkov, sú úspešným znakom tohto snaženia. Odborný dohľad a výrazná občianska angažovanosť sú ďalšími veľkými pozitívami.“

Ministerstvo pôdohospodárstva vyhlasuje obdobnú súťaž – “Chotár roka”, do ktorej sa zapájajú poľnohospodárske subjekty hospodáriace na pôde.

Dediny roka na Slovensku:

  • 2001: Soblahov, okr. Trenčín
  • 2003: Hrušov, okr. Veľký Krtíš
  • 2005: Vlachovo, okr. Rožňava
  • 2007: Liptovská Teplička, okr. Poprad