Demografický vývoj, rozvoj vidieka a smerovanie miest v programe ESPON 2013


  • Projekt DEMIFER (Demographic and Migratory Flows Affecting European Regions and Cities) sa zaoberá vplyvmi demografických a migračných tokov v európskych regiónoch a mestách a skúma dôsledky regionálnej konkurencie a európskej súdržnosti. Predbežná správa tohto projektu odkrýva výsledky získané analyzovaním demografických a migračných rozdielov všetkých NUTS 2 regiónov od roku 2000. Predovšetkým poukazuje na to, že percento regiónov, ktoré zaznamenali prirodzený úbytok obyvateľstva vzrástlo z 27 % v roku 1990 na 30 % v rokoch 2000 – 2006. Rovnako, zdôrazňuje, že v mnohých regiónoch je vysoké percento ľudí v poproduktívnom veku (nad 65 rokov).
  • Cieľom projektu EDORA (European Development Opportunities in Rural Areas) je rozvíjanie lepšieho ponímania možností a výziev, ktoré modelujú rôzne typy vidieckych regiónov v Európe. Predbežná správa identifikovala dôležité ekonomické a sociálne trendy, ktoré hrajú dôležitú úlohu v diferenciácii vidieckeho priestoru. Prvotným dôvodom projektu bola tendencia hospodárskeho úpadku, ktorý predstavuje výzvy a prezentuje možnosti pre európsky vidiek.
  • Project FOCI (Future Orientations for Cities) sa usiluje o vytváranie lepšieho ponímania budúcich rozvojových možností miest a mestských aglomerácií v Európe. Táto analýza má napomôcť politickým predstaviteľom pri rozvoji miest. Identifikuje hnacie motory mestského rozvoja, ktoré hrajú dôležitú úlohu pri vývoji miest a ponúka rôzne alternatívne scenáre pre rozvoj európskych metropol. Projekt predovšetkým poukazuje na možné vplyvy zmien vo vývoji spôsobené finančnou a ekonomickou krízou, ktoré sú v projekte starostlivo zahrnuté a sú dôležitím zdrojom informácií pre dialógy na strane vedcov ako aj politických predstaviteľov.

30. apríla 2010 majú byť k dispozícií koncepty záverečných správ týchto projektov a ich konečné správy budú zverejnené 30. septembra 2010.

Predbežné správy ako aj ďalšie súvisiace dokumenty sú dostupné na tejto adrese

Pozadie

Program ESPON 2013 je financovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja, členskými štátmi Európskej únie a partnerskými štátmi – Islandom, Lichtenštajnskom, Nórskom a Švajčiarskom.

Program má podporovať politiku rozvoja vo vzťahu k cieľom územnej kohézie a harmonický rozvoj európskeho priestoru. Program ESPON má, zároveň, podporiť rozvoj kohéznej politiky využívaním porovnateľných informácií a analýz pre rozvoj regiónov, miest a väčších území. Pritom má uľahčiť mobilizáciu priestoru hlavných miest a prispieť k zvyšovaniu európskej konkurenciechopnosti, k rozširovaniu a prehlbovaniu európskej územnej spolupráce a k udržateľnému rozvoju.

Riadiacim orgánom programu je Ministerstvo vnútra a regionálneho rozvoja v Luxemburgu.