Digitálne mapy európskych miest

Bratislava, Banská Bystrica, Košice, Prešov a Nitra sú spolu s mestami ako Praha, Lipsko, Nice, Glasgow či Benátky pokryté „Mestským atlasom“, ktorý zostavila Európska komisia spolu s členskými krajinami. Tisícky satelitných snímok vytvárajú digitálnu mapu 185 miest zo všetkých členských krajín EÚ. Do roku 2011 by mal atlas pokryť všetky mestá v Únii.

Atlas je pomôckou predovšetkým pre tých, ktorí sa zaoberajú mestským rozvojom. Umožňuje im ľahšie zhodnotiť riziká a príležitosti, ako sú oblasti ohrozené záplavami, možné dopady klimatických zmien, či potreba rozvoja infraštruktúry a mestskej hromadnej dopravy.

Vďaka atlasu bude možné zostaviť celoeurópsku klasifikáciu mestských zón. Poskytne totiž porovnateľné údaje o hustote obytných, obchodných či priemyselných štvrtí, množstve mestskej zelene, či hlavných dopravných tepnách.

Atlas má dopĺňať iný nástroj mapovania mestského rozvoja – Mestský audit. Je súčasťou GMES – Globálneho monitoringu životného prostredia a bezpečnosti. Náklady na jeho vypracovanie sú kryté z fondu ERDF sumou 1 milión eur. Po prvých 185 mestách majú pribúdať ďalšie. Do roku 2011 by mal atlas pokryť všetky mestá v Únii. Reedície s aktuálnymi mapami sú plánované na každých 3-5 rokov.