Do konca augusta chce vláda upraviť čerpanie eurofondov

Marian Janusek, MVRR, regionalny rozvoj, regionalna politikla

 

Krátka správa

Národný strategický referenčný rámec (NSRR) plus operačné programy (OP), podľa ktorých bude Slovensko v nasledujúcich 7 rokoch čerpať fondy EÚ, ešte 17. mája 2006 schválila vláda SR. Strany novej koalície, aj Európska komisia (EK), majú k dokumentu a k OP výhrady.

NSRR na obdobie 2007 – 2013 by mal byť upravený do 31. augusta 2006. Všetky  ministerstvá zainteresované do čerpania eurofondov poskytnú svoje návrhy a pripomienky Ministerstvu výstavby a regionálneho rozvoja (MVRR), ktoré koordinuje prípravu na čerpanie fondov Únie na Slovensku.  11. augusta 2006 rokovala pracovná skupina ministrov pre aktualizáciu NSRR, ktorej pomáha tím špecialistov na fondy EÚ. Návrhy na zmeny dokumentu, podľa ktorého bude Slovensko čerpať pomoc asi do výšky 400 miliárd Sk, budú realizované v intenciách politických rozhodnutí koaličných strán.

Rezortného ministra Mariana Janušeka vláda zaviazala predložiť doladenú verziu NSRR k 31. augustu 2006. Jednotlivé ministerstvá už na rezort výstavby a regionálneho rozvoja predložili svoje pripomienky k existujúcemu variantu referenčného rámca. Tieto, ako aj pripomienky EK, bude MVRR postupne zapracovávať, pričom využije aj poznatky z rokovaní ďalších pracovných skupín na úrovni rezortných expertov a Partnerstva pre NSRR, kde majú zastúpenie odborníci zo samosprávy, podnikateľského prostredia a mimovládnych organizácií. V upravenej podobe ho ako celok musí opätovne schváliť vláda SR.  Relevantné usmernenia k čerpaniu eurofondov zostaví Európska komisia (EK) pre členov Únie až na prelome októbra a novembra tohto roku.

Nová vláda sa chce zamerať primárne na 4 ciele:

  • poznatkovú ekonomiku,

  • podporu inovácií a konkurencieschopnosti;

  • dobudovanie infraštruktúry – železníc, diaľnic, vodných stavieb;

  • riešenie problémov rozvoja regiónov, znižovanie chudoby a medziregionálnych rozdielov; riešenie vybraných problémov v ekológii a agrosektore.

K vyrovnávaniu regionálnych rozdielov bude vláda využívať tzv. inovatívne finančné nástroje. Tie majú zabezpečiť vysokú absorpciu zdrojov zo ŠF a KF, a tiež multiplikačný efekt, vrátane prostriedkov zo štátneho spolufinancovania. Vláda avizuje, že k vyrovnávaniu regionálnych disparít prispeje “zavedením vhodného systému finančného riadenia eurofondov a hľadaním vhodných foriem zapojenia samosprávy do čerpania príspevkov z fondov EÚ”.