EEA granty zaplatia prípravu veľkých projektov

17. júla 2007 bola zverejnená nová výzva Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu na podprojekty, z ktorých sa bude dať financovať príprava individuálneho projektu verejnej správy a mimovládnych organizácií.

Granty majú urýchliť rozpracovanie sľubných projektových zámerov s veľkým významom pre prioritné oblasti (životné prostredie, akademický výskum, zdravotníctvo a starostlivosť o deti) finančných mechanizmov, podporiť tvorbu partnerstiev a napomôcť tak k vypracovaniu žiadostí o  finančný príspevok na individuálne projekty, ktoré budú predložené  v ďalšej výzve pre verejnú správu a MVO v rámci Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu na jeseň 2007.

 • Cieľ výzvy:

Poskytnúť menšie granty na prípravu žiadostí (podprojekty) na prípravu individuálneho projektu s veľkým významom pre prioritné oblasti Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu.

 • Vyhlasovateľ: Národný kontaktný bod, Úrad vlády SR
 • Termín podávania žiadostí: 17. júla 2007 – 17. Septembra 2007
 • Priority výzvy:

Ochrana životného prostredia    

 • skvalitnenie a rozvíjanie infraštruktúry pre ochranu vôd a vodné hospodárstvo,
 • zlepšenie kvality ovzdušia a zníženie skleníkových plynov na Slovensku,
  skvalitnenie odpadového hospodárstva na samosprávnej úrovni,
 • zníženie starých environmentálnych záťaží životného prostredia a bezpečné nakladanie s nimi,
 • zníženie straty biodiverzity a zachovanie prirodzených biotopov,
  podpora obnoviteľných zdrojov energie,
 • podporovanie využívania biopalív a alternatívnych zdrojov energie na úrovní obcí a regiónov.

Zdravie a starostlivosť o deti

 • transformácia detských domovov na domovy rodinného typu,
 • programy na podporu detí s osobitnými potrebami v ťažkej rodinnej situácii,
 • rozvoj sociálnych služieb pre rodinnú starostlivosť,
 • skvalitnenie sociálnych a zdravotných služieb na samosprávnej úrovni,
 • skvalitnenie zdravotnej starostlivosti v ústavoch na výkon trestu a väzby,
 • rozvoj národných programov zdravia,
 • vzdelávanie manažérov a pracovníkov v zdravotníctve,
 • podpora kvalitnej zdravotnej starostlivosti v materstve a služieb plánovaného rodičovstva,
 • ochrana a podpora obetí násilia v rodinách ako aj podpora útulkov

Akademický výskum

 • výskumné činnosti vo všetkých oprávnených oblastiach Finančného mechanizmu EHP.
 • Oprávnené územie: Slovenská republika: registrované právnické osoby v Slovenskej republike.
 • Oprávnení žiadatelia
 1. subjekty verejnej správy: štátne rozpočtové organizácie, štátne príspevkové organizácie, verejné vysoké školy, obce a mestá alebo nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie, vyššie územné celky alebo nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie, ministerstvá a iné ústredné orgány štátnej správy,   orgány miestnej štátnej správy.
 2. mimovládne organizácie: občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy,   inštitúcie zriadené osobitým zákonom, ktoré nie sú založené za účelom podnikania a/alebo dosahovania zisku (záujmové združenia právnických osôb).
 • Trvanie projektu: max. 4 mesiace od podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP na prípravu individuálneho projektu. Aktivity individuálneho projektu musia byť ukončené najneskôr do 30. 4. 2011.
 • Rozpočet výzvy (Fondu počiatočného kapitálu): 341 941 EUR.

 • Výška podpory: 5 000 – 20 000 EUR z celkových oprávnených nákladov podprojektu.

Spolufinancovanie:

a) finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus – 81% z celkových oprávnených nákladov, maximálne do výšky 18 000 EUR,
b) štátny rozpočet – 9% z celkových oprávnených nákladov, maximálne do výšky 2 000 EUR.
c) žiadateľ pre podprojekt 10% z celkových oprávnených nákladov, maximálne do výšky 2 222 EUR .

 • Oprávnené výdavky

a) Výdavky na prípravu dokumentácie k žiadosti: štúdia uskutočniteľnosti,    analýza výnosov a nákladov/finančné a ekonomické analýzy, dokumentácia pre stavebné povolenie, iné dokumenty a štúdie týkajúce sa prípravy projektu.
b) Iné výdavky priamo spojené s prípravou projektu.
c) výdavky konzultačnej spoločnosti pre vypracovanie žiadosti o grant na individuálny projekt menej ako 20% zo sumy požadovaného príspevku. Nevzťahuje sa na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti, analýzy výnosov a nákladov, dokumentácie pre stavebné povolenie a iných obdobných dokumentov.
d) zamestnanec vypracujúci žiadosť o grant na individuálny projekt: výdavky na plat zamestnanca menej ako 15% z celkovej sumy požadovaného NFP.
e) príspevky v naturáliách môžu tvoriť najviac 20% z príspevku z vlastných zdrojov žiadateľa, t.j. maximálne 2% z celkových oprávnených nákladov podprojektu.

 • Termíny a predloženie žiadostí: Konečný termín: 17. 9. 2007 do 14.00 hod.

Adresa:

Úrad vlády SR
Námestie slobody1
813 07 Bratislava
V prípade zaslania žiadosti poštou, je rozhodujúca pečiatka pošty s dátumom najneskôr do 17. 9. 2007.

Upozornenia:

 • subjekty súkromného sektora a iné subjekty založené za účelom podnikania a/alebo dosahovania zisku nie sú oprávnenými žiadateľmi v rámci tejto výzvy;
 • jeden žiadateľ môže predložiť v rámci jednej prioritnej oblasti len jednu žiadosť o NFP;
 • rozpočet v žiadosti vypracovaný v EUR, kurz tejto výzvy, je 34,05 SKK/EUR;
 • v prípade, že celkové oprávnené náklady na podprojekt presiahnu 22 222 EUR, zvyšnú časť musí žiadateľ financovať z doplnkových vlastných zdrojov;
 • nákup nehnuteľností a pôdy je neoprávnený výdavok;
 • žiadateľ je povinný vyplniť formulár žiadosti o NFP na prípravu projektu-   Žiadosť tvorí formulár žiadosti a prílohy k žiadosti;
 • žiadosť musí byť predložená v tlačenej aj elektronickej forme (CD nosič, dokumenty musia byť vo formáte Word, Excel, PDF, JPG) len v slovenskom jazyku;
 • predkládá sa 1 originál a 2 kópie v papierovej verzii a v elektronickej forme na jednom CD nosiči;
 • všetky strany žiadosti a všetky strany príloh musia byť podpísané štatutárnym zástupcom a kontinuálne číslované;
 • formulár žiadosti musí byť predložený zviazaný (lištová, hrebeňová alebo tepelná väzba ), prílohy pozostávajúce z dvoch alebo viacerých strán musia byť spojené;

Zoznam príloh k výzve

 1. Formulár žiadosti o poskytnutie NFP na prípravu individuálneho projektu.
 2. Príručka na vyplnenie formulára žiadosti o poskytnutie NFP na prípravu individuálneho projektu.
 3. Príloha A k výzve 0507 – Zoznam požadovaných príloh k žiadosti o poskytnutie NFP na prípravu projektu žiadosti o poskytnutie NFP na prípravu individuálneho projektu.
 4. Príloha č. A. 2.a.  – finančný plán.
 5. Príloha č. B.2. k výzve 0507 – potvrdenie o registrácii.
 6. Príloha č. B.3. k výzve 0507 – čestné vyhlásenie.
 7. Príloha C k výzve 0507 – odporúčaná štruktúra štúdie uskutočniteľnosti.
 8. Kritériá pre hodnotenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na prípravu individuálneho projektu.

Podrobné informácie:

 • v pracovných dňoch v čase od 9:00 hod. do 15:00 hod na Úrade vlády SR
 • tel.: +421 2 57 295 527, fax: +421 2 5443 0056; e-mail: eeagrants@vlada.gov.sk.