EEA-NFM (MVO): Výzva na podprojekt v rámci Blokového grantu Modernizácia verejného osvetlenia

Názov: 
EEA-NFM (MVO): Výzva na podprojekt v rámci Blokového grantu Modernizácia verejného osvetlenia

Webstránka zverenenia výzvy:  

 na tejto linke

Ciele programu:  

 • Cieľom blokového grantu je dosiahnutie úspor elektrickej energie na prevádzku verejného osvetlenia vo výške minimálne 30 % ročnej spotreby energie v porovnaní s rokom 2007 prostredníctvom modernizácie verejného osvetlenia s pozitívnym dopadom na trvalo udržateľný rozvoj a zlepšenie kvality života miestnej populácie na Slovensku.
 • Finančné prostriedky budú využité v oblasti racionalizácie spotreby elektrickej energie vo verejnom osvetlení. Konečným výsledkom realizácie jednotlivých projektov modernizácie v konkrétnych mestách a obciach bude:
 1. úspora elektrickej energie na prevádzku verejného osvetlenia pri zachovaní alebo zlepšení úrovne osvetlenia verejných priestranstiev obcí
 2. toto sa pozitívne prejaví v znížení emisií produkovaných pri výrobe elektrickej energie),
 3. zníženie nákladov na platby za spotrebu elektrickej energie,
 4. zníženie nákladov na údržbu systémov verejného osvetlenia,
 5. zníženie nehodovosti a úrazov na verejných komunikáciách,  
 6. zníženie kriminality v miestach s nefungujúcim osvetlením.

Oprávnené územie:

 • Košický kraj
 • Prešovský kraj
 • Banskobystrický kraj
 • Žilinský kraj
 • Trenčiansky kraj
 • NItriansky kraj
 • Trnavský kraj
 • Bratislavský kraj

Minimálna výška kofinancovania v %:    10 %

Maximálna výška prí­spevku:    150 000 EUR = 4 986 000 SKK

Minimálna výška prí­spevku:    10 000 EUR = 332 400 SKK

Vyčlenený rozpočet výzvy:    2 893 614 EUR = 96 183 729, 36 SKK

Adresa implementačnej agentúry:  
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Odbor ostatných podporných programov
Bajkalská 27827 99 Bratislava 27

Názov implementačnej agentúry:  
Slovenská inovačná a energetická agentúra

Konečný termí­n predloženia žiadosti:   22. 8. 2008 do 15:00 hod

Dátum zverejnenia výzvy:   23. 4. 2008

Podporované aktivity:  
Oprávnené aktivity budú pozostávať z rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia v mestách a obciach s cieľom zabezpečiť úsporné a spoľahlivé osvetlenie verejných priestorov.

Názov opatrenia:  
Skvalitnenie obecného verejného osvetlenia s cieľom úspory energie

Názov priority:
Podpora trvalo udržateľného rozvoja

Skratka programu:    EEA-NFM

Názov programového dokumentu:  
Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus

Typ fondu:   EEA / Nórsky finančný mechanizmus

Oblasť podpory:    Energetika

Sektor:   Verejný

Ďalší oprávnení žiadatelia:  
Oprávnenými žiadateľmi sú subjekty územnej samosprávy, a to obce a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie, ktoré vlastnia alebo prevádzkujú systém verejného osvetlenia.