Efektívna kontrola nových eurofondov má byť v ohrození

Autor: franky242, Zdroj: FreeDigitalPhotos.net

Hlavným rámcom, ktorý určuje stratégiu, priority a podmienky využívania Európskych štrukturálnych a investičných fondov (ESIF) v období 2014 – 2020 je tzv. Partnerská dohoda. Do utorka (4.2.) k nej prebieha medzirezortné pripomienkové konanie.

Minulý týždeň prijala svoje spoločné stanovisko k tomuto materiálu Rada vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie. Upozornili, že podmienky pre účasť verejnosti na kontrole fondov EÚ sú v dokumentoch upravené nedostatočne a obávajú sa, že na Slovensku nebude možná efektívna a nezávislá kontrola týchto investícií.

„Myslíme si, že vzťahy medzi vládou a mimovládnymi organizáciami, ale aj ďalšími partnermi, napríklad samosprávami, musia byť v Partnerskej dohode jasne upravené,“ uviedol Miroslav Mojžiš, koordinátor pracovnej skupiny rady vlády zodpovednej za fondy EÚ, ktorá tiež podala hromadnú pripomienku.

Za zatvorenými dverami?

„Veľmi dôležité je aj vytvoriť systém podpory pre organizácie, ktoré monitorovaniu fondov venujú svoje kapacity – bez toho ťažko zvládneme fondy sledovať naozaj efektívne a profesionálne,“ poznamenal.

Začiatkom roka Európska komisia prijala nový záväzný kódex správania, ktorý od členských štátov vyžaduje, aby posilnili spoluprácu medzi i vnútroštátnymi orgánmi poverenými vynakladaním prostriedkov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov a partnermi na strane projektu. (EurActiv, 7.1.2014)

„To, že Partnerská dohoda nevenuje dostatočnú pozornosť nastaveniu verejnej kontroly a účasti nezávislých subjektov na realizácii politiky, považujú mimovládne organizácie za dôkaz toho, že slovenská vláda nemá záujem zlepšiť transparentnosť a efektívnosť rozdeľovania verejných peňazí. Nasvedčuje tomu aj samotný proces prípravy programových dokumentov, ktorý prebehol do veľkej miery za zatvorenými dverami a s veľmi obmedzenými možnosťami pre zapojenie sa verejnosti a neštátnych aktérov,“ dodal Mojžiš.

Rozvrh

Po ukončení pripomienkového konania bude materiál predmetom rokovania Hospodárskej a sociálnej rady, Rady vlády SR pre Partnerskú dohodu. Pred formálnym predložením Partnerskej dohody na Európsku komisiu bude ešte materiál predmetom rokovania vlády SR.

Počas decembrovej návštevy Slovenska eurokomisár pre regionálnu politiku Johannes Hahn potvrdil vyzretosť prípravy našej Partnerskej dohody a uviedol, že jej schválenie sa očakáva ešte začiatkom tohto roka. (EurActiv, 3.12.2013)

Partnerské dohody všetkých členských krajín by sa mali schváliť najneskôr do konca augusta. Najneskôr 3 mesiace po predložení Partnerskej dohody mali štáty predložiť aj návrh operačných programov. Tie by sa mali schváliť najneskôr do konca januára 2015.