EFF: finančné pravidlá pre europrojekty rybolovu

Krátka správa:

Vlani v lete (27. júla 2006) vstúpilo do platnosti nariadenie Rady č. 1198/2006 o Európskom fonde pre rybné hospodárstvo (EFF). Z tohto fondu Únia financuje Spoločnú politiku rybolovu (Common Fisheries Policy/CFP).

Fond je od roku roku 2006, podobne ako poľnohospodársky finančný nástroj, vyňatý zo skupiny štrukturálnych fondov. Slovensko už čerpalo „rybné eurofondy“ v rokoch 2004-2006 cez rezort pôdohospodárstva v rámci. Projekty súviseli so spracovaním rýb a propagáciou rybích výrobkov, akvakultúrami a chovnými zariadeniami rýb. V našom balíku bolo 1,8 mil. eur, z ktorých sa podporilo 19 projektov (údaj k 30. júnu 2007). Čerpanie z prvého podopatrenia dosahovalo 66%, v akvakultúre zatiaľ len 51% z alokovaných prostriedkov.

V aktuálnom programovom období (roky 2007-2013) môže Slovensko z rybného eurofondu vyčerpať takmer 3-násobne viacej peňazí – 13,7 mil. eur v bežných cenách (pri aktuálnom kurze eura asi 458 mil. Sk). Z tejto sumy je do mimobratislavských regiónov plánovaných 12,7 mil. eur (asi 92,6% prostriedkov), zvyšných 7,4% ostane v regióne hlavného mesta.

Ministerstvo financií v schválenej stratégii sa snaží „určiť zmysluplné, transparentné a jednoduché pravidlá súvisiace s  riadením a implementáciou Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo v programovom období 2007 – 2013“. Cieľom dokumentu je stanoviť pravidlá a limity pre riadiaci orgán – Ministerstvo pôdohospodárstva (MP SR) ohľadne poskytovania pomoci prijímateľom pre rôzne typy projektov z Operačného programu Rybné hospodárstvo 2007-2013.

V mimobratislavských regiónoch ak bude prijímateľom organizácia štátnej správy a organizácia výrobcov, bude príspevok z EFF vo výške 75% a príspevok zo štátneho rozpočtu vo výške 25% z celkových oprávnených výdavkov. Pre mikropodniky a malé podniky je určený limit európskeho spolufinancovania na 45% a štátneho na 15% (súkromné vlastné zdroje sú 40%). Stredné podniky budú musieť z vlastného vrecka doložiť polovicu (37,5% EÚ a 12,5% štátna kasa). Pre Bratislavský región sa výrazne znižuje európske spolufinancovanie aj pre štátnu sféru (50%), ako aj pre mikro a malé podniky (20%) a stredné podniky na 15%.