EFF: Rybolov má tiež zelenú pre eurofondy

Krátka správa:

V pondelok (17. december 2007) informovalo Ministerstvo pôdohospodárstva SR, že sa uzavreli rokovania s Komisiou o europeniazoch určených pre Slovensko z balíka Spoločnej politiky rybolovu EÚ. Vzhľadom na vnútrozemský charakter a geografické danosti krajiny sa nemožno čudovať, že Európsky fond pre rybné hospodárstvo (EFF) poskytne Slovensku v porovnaní s ďalšími programami financovaných z fondov EÚ relatívne malú alokáciu – niečo vyše 13,6 mil. eur. Ďalšími viac ako 5 miliónmi prispeje verejný rozpočet štátu.

Rozhodnutie o schválení slovenského rybolovného programu padlo na Barboru (4. december 2007), naša vláda s nám súhlasila už v marci 2007.

Pokrývať bude celé územie Slovenskej republiky, pričom väčšina peňazí je určená pre regióny ktoré cieľa Konvergencia (mimobratislavské kraje).

Zameranie programu je na:

  • modernizáciu, inovácie a reštrukturalizáciu akvakultúry,
  • zvýšenie konkurencieschopnosti podnikov zaoberajúcich sa spracovaním produktov rybolovu a akvakultúry,
  • podporu spracovania domácej produkcie a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti rybného hospodárstva prostredníctvom celoživotného vzdelávania,
  • podporu spolupráce individuálnych podnikov v rámci sektora rybného hospodárstva a podporu rozvoja nových trhov pre realizáciu domácej produkcie.

Celkový rozpočet pre slovenský rybolovný programu (roky 2007-2013) predstavuje 18 922 750 eur (pri aktuálnom kurze asi 636,85 mil. korún) ). Z Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo (EFF/EFRH) príde 13,69 mil. eur (460,7 mil. korún). Pre oblasti oblasti cieľa Konvergencia dá Únia až 92,6% z tejto sumy, Bratislavskému kraju sa ujde málo vyše 1 milióna eur (33,89 mil. korún).

Aktivity v rybnom sektore boli už podprované aj v minulosti cez predvstupový program SAPARD a Sektorový operačný program Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 2004 – 2006 (SOP P-RV). Zo správ o implementácii eurofondov možno predpokladať, že pri opatreniach spolufinancovaných z FIFG nie sú významnejšie problémy a nehrozí riziko prepadnutia prostriedkov. „Najviac prostriedkov bolo využívaných na rekonštrukciu technicko-technologického vybavenia fariem a spracovateľských podnikov a aj na výstavbu nových chovných zariadení“ píše sa v schválenom dokumente. Zároveň však pripúšťa, že „pre chovateľov bol celý proces príliš komplikovaný a často neadekvátny vo vzťahu k výške príspevku na projekty.“ Prihliadať by sa malo v harmonograme výziev na sezónnosť rybolovu.

Slovensko bude v rámci vízie trvalo udržateľného a konkurencieschopného sektora rybného hospodárstva spomedzi oblastí podpory ustanovených v nariadení o EFF implementovať tieto prioritné osi:

Prioritná  os
Opatrenia
2. Akvakultúra, spracovanie a uvádzanie produktov rybolovu a akvakultúry na trh 2.1 Investície do akvakultúry

2.2 Investície do spracovania a uvádzania na trh

3.Opatrenia spoločného záujmu 3.1 Organizácie výrobcov

3.2 Podpora a rozvoj nových trhov

5   Technická pomoc

Prijímatelia podpory v jednotlivých prioritných osiach:

  • Os 2: Fyzické a právnické osoby zaoberajúce sa akvakultúrou, fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti spracovania produktov rybolovu a akvakultúry,
  • Os 3: Organizácie výrobcov uznané MP SR v zmysle nariadenia Rady (ES) č. 104/2000, Ministerstvo pôdohospodárstva SR,
  • Os 5: Ministerstvo pôdohospodárstva SR (riadiaci orgán), Pôdohospodárska platobná agentúra, Ministerstvo financií SR (certifikačný orgán, orgán auditu).

„Ministerstvo pôdohospodárstva SR ako riadiaci orgán zvolá v krátkej dobe monitorovací výbor programu, ktorý schváli kritériá pre výber projektov a postupy pre jednotlivé opatrenia, tak aby mohli byť Pôdohospodárskou platobnou agentúrou urýchlene implementované a oprávnenými žiadateľmi využívané“, uzatvára v správe MP SR.