EK: Pri schvaľovaní Partnerských dohôd zaváži kvalita

„Musíme čo najskôr začať investovať fondy na obdobie 2014 – 2020. Je to dôležité na podporu rastu a zaistenie hladkého prechodu z programového obdobia 2007 – 2013. Dôkladná príprava, jasné priority, orientácia na výsledky a koordinácia investícií sú základnými kameňmi na zaistenie efektívneho investovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov,“ zdôraznil litovský minister financií Rimantas Šadžius.

Litva považuje uzavretie dohody o podobe budúceho rozpočtu EÚ a o kohéznom balíku, ktorý tvorí najväčšiu časť výdavkov, za veľký úspech svojho predsedníctva v Rade EÚ. Suma 300 miliárd eur vyčlenená na Európske štrukturálne a investičné fondy (ESI fondy) má slúžiť na stimulovanie sociálneho a hospodárskeho rozvoja členských štátov a regiónov koncentráciou prostriedkov na najmenej rozvinuté oblasti.

Za účasti komisára pre regionálnu a mestskú politiku Johannesa Hahna a predsedníčky výboru Európskeho parlamentu pre regionálny rozvoj Danuty Hubner si ministri včera (26.11.) vymieňali praktické skúsenosti s prípravou Partnerských dohôd a operačných programov na neformálnom zasadnutí.

Zhodli sa na potrebe lepšej koordinácie investícií tak, aby politika súdržnosti priniesla väčšiu európsku pridanú hodnotu. V súvislosti s reformou kohéznych fondov privítali nové možnosti ako viac fondové operačné programy či využitie komunitne riadeného miestneho rozvoja ako aktivity zdola nahor. Ten sa dostal aj do návrhu slovenskej Partnerskej dohody.

Na kvalite záleží

Ako  upozornil eurokomisár Hahn, niektoré členské krajiny značne zaostávajú v programovom procesu alebo nedosahujú dostatočný pokroku pri návrhu jasných investičných stratégií orientovaných na rast a naliehal na ich rýchle dokončenie.

„Musíme sa vyhnúť chybám z obdobia 2007- 2013, kedy trvalo takmer rok a pol, kým začali do ekonomiky prúdiť investície EÚ,“ uviedol Hahn s tým, že na kvalite záleží. „Komisia nie je pripravená uprednostniť rýchlosť na úkor kvality. Vezmeme si všetok nevyhnutný čas na odsúhlasenie robustných, jasných, progresívnych stratégií a programov,“ dodal.  

Podpredseda vlády SR pre investície Ľubomír Vážny, ktorý sa rokovania zúčastnil, verí, že  vďaka intenzívnej práci SR a diskusiám s Európskou komisiou, Slovensko potvrdí svoje miesto v popredí pri príprave novej generácie programov a Partnerská dohoda by mohla byť schválená už v januári 2014.

Investície majú smerovať predovšetkým na podporu hospodárskeho rastu, zníženie nezamestnanosti a do praxe bude potrebné lepšie zakomponovať výsledkovo orientovaný prístup s reálnymi a hlavne merateľnými cieľmi. Naplánovaných je 6 operačných programov: výskum a inovácie, integrovaná infraštruktúra, ľudské zdroje, kvalita životného prostredia, integrovaný regionálny operačný program a program efektívna verejná správa.

Čerpanie aktuálnych programov

V súčasnom programovom období (2007 – 2013) je na Slovensku 14 operačných programov. Ku koncu októbra sme z celkového balíka 11,5 miliardy eur vyčerpali prostriedky na úrovni 47,15 %.

Najvyššia úroveň čerpania bola dosiahnutá pri Operačnom programe Zdravotníctvo  – 82,45 %.

Minulý týždeň poslanci Európskeho parlamentu definitívne schválili výnimku pre Slovensko a Rumunsko, ktorá obom krajinám možní dočerpať prostriedky z európskych fondov počas troch rokov namiesto dvoch (pravidlo n+3).