EK: Regionálne fondy musia byť napojené na ciele EÚ 2020

zdroJ. flickr, autor: crabchick

Zverejnením návrhov Komisie sa začínajú oficiálne diskusie o budúcnosti regionálnej politiky v nasledujúcom finančnom rámci na obdobie rokov 2013 až 2020. Hlavná pozornosť sa bude upriamovať na hľadanie spôsobov ako členským štátom pomôcť pri dosahovaní ambicióznych cieľov stratégie Európa 2020. Tie sa týkajú najmä znovu nastolenia hospodárskeho rastu, vytvárania nových pracovných miest a energetickej efektívnosti.

Piata kohézna správa, ktorú včera schválila Komisia, je 264- stranový dokument analyzujúci dopady a výsledky kohéznej politiky počas siedmych rokov predchádzajúceho rozpočtového obdobia (2000 až 2006) a porovnávajúci hospodársky rast a mieru zamestnanosti v každom z 271 regiónov Európskej únie- vrátane členských štátov, ktoré do EÚ vstúpili po roku 2004.

Zameranie na stratégiu Európa 2020

V rozhovore s novinármi eurokomisár pre regionálnu politiku Johannes Hahn spolu so svojim kolegom zodpovedným za portfólio zamestnanosť, sociálne záležitosti a inklúzia László Andor povedal, že správa je dôkazom toho ako Európska únia pomohla zmierniť hospodárske rozdiely, podporila sociálny rozvoj a priniesla zlepšenia v oblasti životného prostredia.

Hahn však dodal: „Prostriedky potrebujeme vynakladať inteligentnejšie, zameriavať sa na hlavné priority EÚ a dodať viditeľnú hodnotu tomu, čo už národné a regionálne úrady robia“. Naznačil tým, že v budúcnosti sa bude klásť väčší dôraz na efektívnosť kohéznej politiky.

Eurokomisár pre regióny teraz dúfa, že členské štáty presvedčí o tom, že efektívna kohézna politika je nevyhnutná na to, aby sa Únia a jednotlivé regióny dostali zo súčasnej hospodárskej krízy a potrebná k naplneniu cieľov ambicióznej stratégie Európa 2020 pre inteligentný, trvalo udržateľný a inkluzívny rast, ktorú lídru EÚ prijali v júni tohto roku.

Andor zdôraznil, že európski občania od svojich politických lídrov očakávajú podporu v oblasti zamestnanosti a sociálnej inklúzie. Podľa nedávneho prieskumu Eurobarometer sa totiž väčšina ľudí domnieva, že boj proti nezamestnanosti by mal byť hlavnou prioritou Únie.

Maďarský komisár zároveň zdôraznil, podobne ako jeho kolega, dôležitosť prepojenia kohéznej politiky so stratégiou Európa 2020. Dodal, že vyššia úrovej vzdelania a zamestnanosť by tiež stimulovali ekonomický rast v členských śtátoch. Komisia sa domnieva, že kvôli finančnej a hospodárskej kríze je dnes viac ako kedykoľvek predtým potrebné, aby EÚ investovala do podpory konkurencieschopnosti Európy ako celku a zároveň pokračovala v alokovaní väčšiny finančných zdrojov na pomoc najchudobnejším regiónom.

Komisia však stále nevedela povedať nič bližšie ku konkrétnym číslam rozpočtu na kohéznu politiku po roku 2013. Výsledná suma bude totiž výsledkom rokovaní členských štátov o rozpočte na nasledujúce sedemročné finančné obdobie. Fondy sa delia sa medzi členské štáty a regióny, ktoré ich využívajú najmä na infraštruktúru, zamestnanosť a tréningové projekty.

Členské štáty budú vyjednávať s Komisiou

Komisia predpokladá, že eurofondy sa budú zameriavať na obmedzený počet priorít- vrátane vytvárania nových pracovných miest a znižovania miery chudoby- ktoré sú v súlade so stratégiou Únie. EÚ zároveň chce vytvoriť všeobecný strategický rámec, ktorý stanoví priority a nevyhnutné reformy. Každý členský štát bude potom prizvaný, aby vyjednával svoje vlastné podmienky s Komisiou. Cieľom je uistiť sa, že prostriedky z rôznych fondov EÚ sa využívajú na podporu nástrojov, ktoré sú doplnkom nástrojov politík presadzovaných na národnej úrovni.

Ďalším nápadom na stole je ponechať určité malé percento eurofondov v zálohe a tieto prostriedky by sa potom vyplácali regiónom s najlepšími výsledkami. Komisár Hahn sa domnieva, že takýmito finančnými podnetmi založenými na výkone by sa podporilo to, aby národné a regionálne úrady plnili svoje záväzky.

Komisia zároveň hľadá spôsoby ako uľahčiť systém distribúcie eurofondov a zároveň zlepšiť a spriehľadniť monitorovací a vyhodnocovací systém programov.

Obdobie konzultácií

O návrhu z dielne Komisie sa bude diskutovať niekoľko najbližších mesiacov. Zainteresované strany, vrátane členských štátov a rôznych regionálnych a miestnych združení, vlád a orgánov EK vyzýva k tomu, aby vyjadrili svoje priority a želania ohľadne budúcej kohéznej politiky do konca januára 2011. Názory Komisie a jednotlivých aktérov sa následne prediskutujú na Piatom kohéznom fóre, ktoré sa uskutoční v Bruseli na prelome januára a februára budúceho roku.

Ďalšie kroky

  • 31. január 2011: začiatok Kohézneho fóra v Bruseli