EK schválila v júli dva veľké vodárenské projekty

Takzvané veľké projekty, ktorých celkové náklady presahujú 50 miliónov eur, vyžadujú samostatné schválenie zo strany Európskej komisie. Minulý mesiac udelila EK súhlas s poskytnutím dotácií z Kohézneho fondu pre projekt v okrese Ilava a v Trenčianskom regióne v rámci Operačného programu Životné prostredie (OP ŽP).

Oba súvisia s povinnosťou Slovenska zabezpečiť do konca roku 2015 v aglomeráciách nad 2000 obyvateľov odvádzanie a biologické čistenie odpadových vôd v súlade so smernicou Rady 91/271/EHS. Nakoľko Slovensko nebolo schopné splniť požiadavky tejto smernice do termínu vstupu do EÚ, najmä vzhľadom na vysokú finančnú náročnosť, dohodlo si s orgánmi EÚ vyššie uvedené prechodné obdobie.

Riadiaci orgán – Ministerstvo životného prostredia (MŽP) – predložilo Komisii projekty ešte v septembri 2010. Na požiadanie Bruselu ich ale muselo dopĺňať o ďalšie informácie.

Dňa 3. júla 2012 EK schválila príspevok na veľký projekt „Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v Trenčianskom regióne”.

Hlavným cieľom projektu je zabezpečiť adekvátny zber a čistenie odpadových vôd pre 6 aglomerácií: Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Trenčianska Teplá, Trenčianske Teplice, Trenčianske Stankovce a Chocholná Velčice. Zároveň sa zníži znečistenie povrchových a podzemných vôd a zabezpečí zásobovanie pitnou vodou obyvateľom, ktorí ju dosiaľ nemali v súlade so smernicou Rady 98/83/ES o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu.

Projekt pomôže dobudovať, rozšíriť a intenzifikovať 4 existujúce čistiarne odpadových vôd a vybuduje sa aj jedna nová. Na novovybudovaný kanalizačný systém sa pripojí až 11 650 obyvateľov, na nové vodovodné potrubie s dĺžkou cez 26 kilometrov sa pripojí 3 121 obyvateľov.

EK odsúhlasila sumu spolufinancovania projektu vo výške 56 875 870 eur. Prijímateľom zodpovedným za realizáciu projektu je regionálna vodárenská spoločnosť – Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.

Ďalší projekt s názvom „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Ilava“ schválila EK 16. júla. Realizátorom projektu je Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Z Kohézneho fondu získa sumu na spolufinancovanie vo výške 43 413 161 eur.

Projekt má rovnaký cieľ ako ten v Trenčianskom regióne a týka sa 4 aglomerácií: Dubnica nad Váhom, Ladce, Košeca a Ilava. Intenzifikuje sa čistiareň v Dubnici a čistiareň v Ilave sa prebuduje na centrálnu čerpaciu stanicu. Na novovybudovaný kanalizačný systém sa pripojí 6 070 obyvateľov. Vybuduje sa aj takmer 14 km vodovodného potrubia,  na ktoré sa novo pripojí až 3 222 obyvateľov.

V polovici februára schválila EK príspevok na prvý veľký projekt „Skupinová kanalizácia (SKK) Ružomberok a ČOV Liptovská Teplá, Liptovské Sliače”, ktorý ministerstvo predložilo v máji 2010. V regióne Dolného Liptova sa na novú kanalizáciu bude môcť napojiť 5 730 obyvateľov, vybuduje sa 1698 domových prípojok na kanalizáciu a viac než 40 km novej kanalizačnej siete. Brusel odsúhlasil Vodárenskej spoločnosti Ružomberok, a.s. príspevok vo výške 17 173 414 eur.