ENPI CBC: východná hranica sa konečne dočká cezhraničného programu

Krátka správa

4. – 5. septembra 2007 zasadala v metropole Šariša pracovná skupina (task force) pre tvorbu nového programu, ktorý podporí  cezhraničnú spoluprácu a predstavuje nový nástroj európskej susedskej politiky.

Na siedmom stretnutí sa zástupcovia ministerstiev a samospráv z participujúcich krajín definitívne dohodli na finálnej podobe návrhu operačného programu, s ktorým pôjdu do Bruselu na schválenie. Až potom sa budú vyhlasovať výzvy pre žiadateľov o finančný príspevok.

Štvorstranný program Európskej únie je zameraný na cezhraničnú spoluprácu na vonkajšej hranici. Jeho cieľom je podporovať spoluprácu a výmenu skúseností medzi členskými štátmi EÚ a tzv. tretími – susediacimi krajinami. ENPI (nástroj Európskej politiky susedstva) predstavuje sériu programov pozdĺž všetkých externých hraníc EÚ na súši i na mori.

„Na Slovensku sa bude týkať žiadateľov z Prešovského a Košického kraja. Predpokladáme, že prvé výzvy budú vypísané v roku 2008, čaká nás totiž ešte zložitý schvaľovací proces,“ uviedol projektový manažér Juraj Panov z Prešovského samosprávneho kraja. Dodal, že je to posledný program cezhraničnej spolupráce, ktorý Slovensko ešte nepredložilo Európskej komisii na schválenie.

Finančná alokácia pre program predstavuje 68 miliónov eur na sedemročné programové obdobie. Použitie finančných zdrojov programu je pomerne široké: od cestnej infraštruktúry, cez životné prostredie, ochranu prírody, spolupráca medzi inštitúciami, malé projekty – ľudia ľuďom. Slovenská alokácia je pomerná voči ďalším zapojeným štátom a predstavuje najmenší rozpočet z cezhraničných programov. Ukrajinská hranica je aj našou najkratšou hranicou (92 km). 

S Maďarskom bude mať Slovensko aj bilaterálny cezhraničný program v rámci tretieho cieľa kohéznej politiky – Európskej územnej spolupráce a s Rumunskom nám umoźní spolupracovať program South-East Europe 2007-2013 a INTERREG IVC.

Košický samosprávny kraj vytvoril na odbore regionálneho rozvoja oddelenie, ktoré sa bude program zaoberať. Kontaktnými osobami pre ENPI CBC sú Ing. Eva Bružeňáková a Štefan Zachariaš ml. .

Program ENPI CBC nadväzuje na Program susedstva Maďarsko–SR– Ukrajina z rokov 2004 – 2006. V bruselských kruhoch ho označujú vzhľadom na výlučnú účasť členských regiónov aj za program Karpatského euroregiónu, ale bez poľskej časti. Takéto viacstranné programy boli v minulom období bežnejšie pri INTERREGoch B a C. (napr. Alpine Space program, Program regiónu Baltského mora) a na externej hranici bude mať viac ako dve krajiny napr. aj poľský program ENPI CBC s Ukrajinou a Bieloruskom.


Neoficiálny návrh programu vo verzii z júla 2007 v anglickom jazyku si môžete stiahnuť tu.