ESF: Program Vzdelávanie pod strechou

Krátka správa:

EurActiv dostal neoficiálnu informáciu, že Brusel v týchto dňoch neoficiálne súhlasil s navrhovaným operačným programom Vzdelávanie 2007-2013. Jeho posledná verzia bola prepracovaná v septembri.

Program prerozdelí takmer 618 miliónov eur (617,8 mil.) počas programového obdobia 2007-2013. Financovať bude tzv. mäkké, neinvestičné projekty v štyroch prioritných osiach vo všetkých slovenských regiónoch. Najmenej sa ujde Bratislave.

Prioritné osi:

  1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy: premena tradičnej školy na modernú a VŠ a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti;
  2. Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov: podpora ďalšieho vzdelávania a vzdelávania v zdravotníctve;
  3. Potreba vzdelávania osôb s osobitnými vzdelávacími potrebami: zvyšovanie vzdelanostnej úrovne Rómov a ďalších osôb s osobitými vzdelávacími potrebami;
  4. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj. 

Výzvy bude mať na starosti štátna agentúra MŠ SR – ASFEU a o časť peňazí pre zdravotníctvo sa postará rezort I. Valentoviča. Ministerstvo uvažuje s dvoma typmi projektov – národnými a dopytovo-orientovanými. Uchádzať sa budú môcť všetky sektory – verejný, súkromný i neziskový.

Podľa pracovníkov MŠ SR už v nasledujúcich dňoch zverejní rezort a aj Agentúra MŠ pre štrukturálne fondy na svojich stránkach oficiálne schválenú verziu programu. S výzvami sa musí počkať do schválenia manuálu.

V stredu, 7. novembra zverejnilo aj MŠ SR správu, že eurofondy pre vzdelávanie majú oficiálnu zelenú. V nej uvádza, že na z OP „budeme môcť čerpať do roku 2013 finančnú pomoc v hodnote viac ako 726,8 milióna eur“, čo je objem aj so spolufinanocvaním štátneho rozpočtu. Eurofondy z OPV bude možné využiť na inováciu obsahu a metód, skvalitnenie výstupov vzdelávania pre potreby trhu práce. Ďalej na prispôsobenie vysokoškolského vzdelávania potrebám vedomostnej spoločnosti. „Priestor dostanú projekty zaoberajúce sa novými formami vzdelávania (napr. dištančné vzdelávanie, e-learning), projekty ďalšieho vzdelávania lektorov, tútorov i zamestnancov pracujúcich v oblasti vzdelávania a na zakladanie partnerstiev medzi školami, regiónmi, mestami, podnikateľskou sférou a tretím sektorom“, píše sa v správe rezortu školstva.