EÚ bude pri prírodných katastrofách pomáhať rýchlejšie

Pomoc EÚ členským štátom a kandidátskym krajinám, ktoré postihnú povodne alebo iné prírodné katastrofy, bude rýchlejšia a účinnejšia.

„Fond solidarity Európskej únie je jedným z najviditeľnejších a najefektívnejších príkladov solidarity v EÚ,“ uviedla spravodajkyňa Rosa Estaràs Ferragut (Európska ľudová strana, Španielsko), ktorej správu o reforme fondu schválil minulý týždeň (16.4.) Európsky parlament veľkou väčšinou hlasov – 525 (za): 12 (proti): 41 (zdržalo sa hlasovania).

Za hlasovali všetci slovenskí europoslanci.

Fond solidarity sa vo všeobecnosti zameriava na veľké živelné pohromy, ktorých výsledkom sú škody presahujúce 3 miliardy eur v cenách roku 2011 alebo 0,6 % hrubého národného dôchodku (HND) postihnutej krajiny. Výnimočne je možné podporu získať aj pri mimoriadnej regionálnej živelnej pohromy.

„Európsky fond solidarity si zaslúži svoje meno,“ poznamenal eurokomisár pre rozpočet Janusz Lewandowski. „Vznikol ako nástroj reakcie na nepredvídateľné. Hoci teraz vieme, že to, čo sa vnímalo ako nepredvídateľné, je v skutočnosti celkom predvídateľné, keďže máme neustály a pravidelný repertoár záplav v strednej Európe a požiarov na juhu.“

Zásady fondu sa nemenia, rovnako ani spôsob jeho financovania. Rozpočet Fondu solidarity zostáva mimo normálneho rozpočtu EÚ s maximálnym ročným objemom €500 mil. v cenách roku 2011 plus prípadný zostatok z predchádzajúceho roku.

Úpravy pravidiel

Novelou nariadenia Rady č. 2012/2002 sa zmenia nasledujúce pravidlá:

  • rozsah pôsobnosti fondu sa vyjasnil a obmedzil len na prírodné katastrofy, rozšíril sa na udalosti vyvíjajúce sa dlhšiu dobu, ako je napríklad sucho
  • členským štátom sa predĺži lehota na podanie žiadosti o pomoc zo súčasných 10 na 12 týždňov od prvých škôd spôsobených živelnou pohromou
  • postihnuté krajiny budú môcť dlhšie využiť príspevok z fondu na núdzové operácie, a to 18 mesiacov namiesto 12, ktoré navrhla Európska komisia
  • napriek počiatočnému odporu Rady ministrov sa v EP podarilo presadiť ustanovenie o zavedení zálohových platieb, ktoré štátom umožnia okamžite čerpať 10 % (max. však €30 mil.) z predpokladanej výšky finančného príspevku
  • skrátia sa lehoty pre administratívne postupy a pomoc sa bude vyplácať rýchlejšie – Komisia bude musieť posúdiť, či sú splnené podmienky na uvoľnenie prostriedkov z fondu a určiť jeho výšku, v priebehu 6 týždňov od prijatia žiadosti postihnutej krajiny
  • zjednodušujú sa pravidlá pri regionálnych katastrofách – pre uvoľnenie prostriedkov platí jednoduché kritérium – škoda presahujúca 1,5 % HDP daného regiónu; v prípade najvzdialenejších regiónov EÚ je to 1 % HDP.

„Pre Európsku úniu je životne dôležité, aby mala zavedený dobre fungujúci a rýchlo reagujúci systém pomoci občanom postihnutým prírodnými katastrofami,“ uviedol eurokomisár pre regionálnu politiku Johannes Hahn. „Opakujem svoju výzvu krajinám, aby zintenzívnili úsilie pri prevencii a riadení katastrof, ako nevyhnutnej podmienky pre efektívnejšie fungovanie Fondu solidarity.“

Europoslankyňa Ferragut dodala, že nové zálohové platby sú významným krokom vpred pretože pri katastrofách je rýchla pomoc životne dôležitá.

Nové pravidlá už neformálne odobrili aj ministri členských štátov. Po ich konečnom schválení sa očakáva, že vstúpia do platnosti v júni tohto roku.