EÚ peniaze pre rozvoj obcí Bratislavského kraja

 

Krátka správa

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Jednotný programový dokument NUTS II Bratislava Cieľ 2, vyhlásilo dňa 27. júna 2006 výzvu na predkladanie žiadostí pre Jednotný programový dokument NUTS II – Bratislava Cieľ 2. Podpora je zameraná na rozvoj historického a špecifického charakteru vidieka, zachovanie tradičných remesiel, ľudovoumeleckých výrob, s perspektívou celkového hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Aktivity by mali stimulovať investície zamerané na zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja vidieckych oblastí, zachovanie kultúrneho dedičstva, tradícií a folklóru.

Oprávnení žiadatelia sú VÚC, mestá, mestské časti, obce a združenia miest alebo obcí (zriadené podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov). Ako oprávnené územie sa považujú vybané časti Bratislavského samosprávneho kraja, tvorené  okresmi Malacky, Pezinok a Senec a piatimi mestskými časťami Bratislavy – Záhorská Bystrica, Vajnory, Rusovce, Jarovce a Čunovo.

Žiadatelia môžu podávať projekty v rámci opatrenia: 1.5. Obnova a rozvoj obcí a zachovanie kultúrneho dedičstva, aktivita: č.5 Podpora úpravy verejných priestranstiev (dôležitých priestorových areálov obcí a miest s multifunkčným využitím) a fasád budov na verejných priestranstvách, parkov, náučných chodníkov, potokov a vodných plôch v intraviláne obce. Vyčlenené finančné prostriedky na vyhlásenú výzvu predstavujú približne 88,5 mil. Sk . Konečným termínom predkladania žiadostí je 31. 07. 2006 do 14.30 hod.

 
Všetky potrebné informácie sú na www.build.gov.sk a na www.strukturalnefondy.sk

Celé znenie dokumentu nájdete tu: výzva, prílohy