Eurfondy: 11 mld. eur máme konečne v suchu

Francúzski prezidentskí kandidáti sa vyjadrujú na adresu eura kriticky

Krátka správa

„Slovensko má definitívne schválené všetky operačné programy“, oznamuje ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja (MVRR). V pondelok (3. novembra 2007) dostal požehnanie už aj posledný z 11 programov. Operačný program Bratislavský kraj je poslednou bodkou za niekoľkomesačným schvaľovacím maratónom a vyjednávaním s Komisiou. Tá mala naše prvé oficiálne programy na stole od začiatku marca.

Na rozvojové aktivity v Bratislavskom kraji dá Únia 87 mil. eur, s národným spolufinancovaním to bude viac ako 102 mil. eur. Šéfovať programu bude MVRR. Opatrenia osi 1 Infraštruktúra (regenerácia sídel, regionálna a mestská hromadná doprava) bude mať na starosti v úlohe implementačnej agentúry (SO/RO) Bratislavský samosprávny kraj. Ostatok bude mať na starosti štátna agentúra z MVRR.

Medzi priority programu patrí „posilnenie konkurencieschopnosti a zamestnanosti regiónu s ohľadom na očakávaný hospodársky a sociálny vývoj vyvolaný otvorením trhu, tiež inovácie a podpora vedomostnej spoločnosti, ochrana a zlepšovanie životného prostredia, ako aj podpora podnikateľských aktivít, či rozvoj trhu práce“, uviedol Miroslav Bátovský, hovorca MVRR.

Dnes zverejnilo správu aj ministerstvo hospodárstva (MH SR), že aj jeho program (OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast/OP KaHR) zameraný najmä na súkromný sektor v oblastiach ako sú inovácie, služby podnikateľom, energetika a cestovný ruch dostal minulý týždeň (28. novembra 2007) zelenú. „Cieľom podpory v rámci OP KaHR je zachovať a ďalej rozvíjať konkurencieschopný a efektívne vyrábajúci potenciál priemyselnej výroby, energetiky, ako aj cestovného ruchu a ďalších vybraných služieb a tak účinne prispievať k zvyšovaniu ekonomickej výkonnosti Slovenska ako celku“, uvádza v správe MH SR.

Slovensko je 13. členským štátom, ktoré má schválené všetky operačné programy v rámci Národného strategického referenčného rámca. Čaká sa na manuály, príručky a prvé výzvy. Prvé operačné programy schválila Komisia Slovensku v septembri, po mesiaci ako sa dohodla s vládou na hlavnej „biblii“ eurofondov – Nárdonom strategickom referenčnom rámci. 

Spolu s programom pre vidiek zo Spoločnej poľnohospodárskej politiky, programom pre rybolov a programami cezhraničnej spolupráce prichádza do našich regiónov viac ako 13,5 miliárd eur.