Eurofondy 2007-2013: Rámec má zelenú, práce na 7 programoch pokračujú

Národný strategický referenčný rámec

Krátka správa:

„Národný strategický referenčný rámec (NSRR) pre roky 2007 – 2013 spĺňa všetky potrebné formálne aj obsahové náležitosti a EK považuje proces jeho posudzovania za ukončený“, bola správa zo stretnutia (EurActiv.sk, 7. august 2007) ministra výstavby Mariana Janušeka (SNS) s riaditeľom DG REGIO Európskej komsie José Palma Andrésom, ktorý má na starosti geografický odbor kam spadá aj Slovenská republika. Dôležitou informáciou bol aj fakt, že bola dosiahnutá tiež dohoda pri 4 z 11 operačných programov (OP): OP Informatizácia spoločnosti, (OPIS), OP Doprava (OPD), Regionálny operačný program  (ROP) a OP Technická pomoc.

Marta Tomašovičová, manažérka pre informovanosť a publicitu OPIS, uviedla, že „predstavitelia EK, generálne riaditeľstvo pre regionálny rozvoj,  ocenili kvalitu spracovania návrhu OPIS a vyjadrili presvedčenie, že pôjde o prvý definitívne schválený operačný program.“  Úrad vlády, ktorý OPIS riadi v  súčinnosti s MF SR avizujú prípravy štúdii uskutočniteľnosti (riešia hlavne národné projekty) a v nadväznosti na ne aj prvé výzvy na dopytové projekty financované z ERDF a jeho prioritných osí.

Nové verzie operačných programov uverejnili na svojich stránkach aj ďalšie rezorty. Program pre dopravu je na stránke rezortu z júla 2007. Zverejnený je už nový zoznam konkrétnych projektov dopravnej infraštruktúry, ktoré zaplatia eurofondy v rokoch 2007-2013. Indikatívny zoznam projektov sa líši od pôvodnej verzie pripojenej k návrhu OP Doprava schváleného v decembri 2006. Do programu pribudli napríklad inteligentné dopravné systémy a integrované dopravné systémy sa stali samostatnou prioritou. Okrem Bratislavy bude mať aj východ Slovenska zaplatený integrovaný dopravný systém, za ktorý lobovali obaja východoslovenskí župania – Z. Trebuľa a P. Chudík (obaja nominanti SMER-SD).

Ministerstvo výstavby, ktoré má na starosti viaceré operačné programy už zverejnilo aktuálny OP Technická pomoc. Regionálny operačný program zatiaľ na stránke MVRR nefiguruje.

Ďalšie programy musia počkať napríklad aj kvôli meniacej sa legislatíve v svojich sektoroch (aktívna politika práce, minimálna sieť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a pod.)

Európska komisia v piatok, 17. augusta 2007 oficiálne schváli slovenský Národný strategický referenčný rámec. K tomu zvoláva minister Janušek tlačovú konferenciu na 12 hodinu. Informovať bude aj o výsledku auditov pripravenosti na čerpanie.

Schválenie NSRR je podmienkou pre prijatie jednotlivých operačných programov. Okrem spomínaných 4 programov ešte sa dolaďujú OP Životné prostredie, Zdravotníctvo, Výskum a vývoj, Vzdelávanie, Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Zamestnanosť a sociálna inklúzia, Bratislavský kraj. Tie by mohli byť definitívne schválené do konca tohto roka, predpokladá minister Janušek i EK.

Pri zostavovaní svojich NSRR musia členské krajiny postupovať v súlade s pravidlami Únie, ktoré kladú dôraz na inovácie, výskum a technologický rozvoj, informačnú spoločnosť, ochranu životného prostredia, obnoviteľné energetické zdroje a tvorbu nových a lepších pracovných miest. NSRR musí byť tiež úzko prepojený s národnými reformnými programami stanovujúcimi opatrenia, ktoré súvisia s napĺňaním cieľov Lisabonskej stratégie pre rast a zamestnanosť.

14. augusta schválila Komisia národný rámec Estónsku a v posledných dňoch dostali zelenú viaceré operačné programy Nemecka. Slovensko patrí medzi poslednú päticu členských štátov (s Fínskom, Belgickom, Luxemburskom a Lotyšskom), ktoré na oficiálne schválenie rámca ešte čakajú. Aktuálne najlepšie pripravené na nové obdobie je podľa prehľadu Komisie zo 14. augusta 2007 Malta a Dánsko. Tieto krajiny majú schválené už okrem rámca aj operačné programy. Maďarsko chýbajú ešte 2 programy z Európskeho sociálneho fondu, Rakúsku už len posledný, tiež financovaný z ESF.