Eurofondy a výzvy: Konečne sa to začalo!

Krátka správa

Výkonnosť rezortov implementujúcich programy Európskeho sociálneho fondu v závere minulého roka prekvapuje. Po tvrdo kritizovanom “nezvládaní” predchádzajúceho obdobia rokov 2004 – 2006 sú ministerstvo školstva a rezort práce „vzornými žiakmi“ a urobili spomedzi rezortov už najviac pre spustenie svojich dvoch programov ESF – Zamestnanosť a sociálna inklúzia a Vzdelávanie. Verejnosti už predstavili manuály, harmonogram výziev a jedna z implementačných agentúr ministerstva práce – Fond sociálneho rozvoja pred Vianocami (21. decembra 2007) ohlásila spustenie prvých dvoch výziev na euro projekty podporujúce sociálnu inklúziu.

Obe výzvy – jedna uzavretá (pre špecifický okruh žiadateľov z pilotného štátneho programu podpory rozvoja komunitnej sociálnej práce v obciach 2004 – 2007) a druhá otvorená pre ostatné subjekty riešia opatrenie: „Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity“.

Podporný balík obsahuje 350 miliónov korún a priebežne sa výzvy uzavrú koncom júna 2008, prípadne až po  vyčerpaní alokovanej sumy. Určený je hlavne pre obce a mestá, občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie, Červený kríž a iné neštátne subjekty poskytujúce sociálne služby.

Ústredný informačný štátny portál pre eurofondy v rokoch 2007 – 2013 (www.nsrr.sk) tieto výzvy za 2 týždne ešte nezaregistroval a v sekcii „Aktuálne výzvy“ stále informuje, že „v rámci programového obdobia 2007 – 2013 nie sú zatiaľ vyhlásené žiadne výzvy na predkladanie projektov.“

Ministerstvo výstavby tiež skorigovalo tvrdenie, že výzvy pre školskú infraštruktúru z Regionálneho operačného programu sa stihnú do  decembra. Viaceré z programov nepoznajú svoje definitívne verzie manuálov, podľa expertov z MVRR sa pod meškanie podpísala prerábaná  koncepcia finančného riadenia eurofondov. 

Opozičná Strana maďarskej koalície (SMK) cez podpredsedu Ivána Farkasa podrobil stav v oblasti nových eurofondov na dnešnej tlačovej konferencii ostrej kritike. Ako informovala spravodajská televízia TA3, SMK tvrdí, že kabinet Roberta Fica premárni šancu a nezíska všetky peniaze, ktoré Slovensku Únia ponúka a celý proces sa spomaľuje kvôli koaličným nezhodám. Podľa ministra výstavby Mariana Janušeka “slovenská verejnosť je zámerne zavádzaná podobnými vyhláseniami politikov, ktorí už nemajú iné prostriedky politického boja ako zámerne znepokojovať verejnosť. Pravda je totiž taká, že SR môže finančné zdroje určené pre rok 2007 čerpať až do konca roka 2010.” 


Aktuálne výzvy FSR sa zameriavajú na tieto aktivity:

 • Poskytovanie poradenstva: Zlepšenia osobnej hygieny a zdravotného stavu, zlepšenia dochádzky detí do školy, využívanie voľného času u detí a mládeže, získania návykov a zručností potrebných na riadne užívanie obydlí, vedenia domácnosti a zlepšenie zdravej výživy, ako aj využívania dávky a príspevkov na zákonom stanovený účel;
 • Získanie alebo obnovenie pracovných návykov;
 • Individuálna sociálna terénna práca a supervízia;
 • Zvýšenie sociálnej mobility / nezávislosti od iných;
 • Iniciovanie štrukturálnych zmien a ozdravných procesov v obci;
 • Eliminácia negatívnych stereotypov majority.
 • Minimalizovanie individuálnych rizík spojených so životom v sociálne znevýhodňujúcom prostredí;
 • Participácia samospráv a relevantných inštitúcií na sociálnej inklúzii;
 • Vytvorenie spolupráce s inštitúciami realizujúcimi v lokalite rozvojové programy;
 • Mobilizácia okolia klienta k aktívnej pomoci;
 • Prevencia sociálno-patologických javov v rodine a komunite;
 • Obnova a úprava rodinných pomerov dieťaťa, ktoré bolo z rodiny vyňaté na základe rozhodnutia súdu v spolupráci s príslušnými úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny.