Eurofondy: blíži sa finále

Euro

Krátka správa

6. decembra sa 23-raz schádza kabinet Roberta Fica (SMER–SD). Od leta patria fondy EÚ medzi časté témy rokovaní vlády. Veď sa jedná o to, ako sa nastavia mechanizmy pre takmer 500 miliárd korún, ktoré na Slovensko pritečú v rokoch 2007 – 2013 z eurofondov a budeme mať priamo v národnej kompetencii. Ide o trojicu fondov pre politiku súdržnosti (kohézie) – 2 štrukturálne fondy (ERDF, ESF) a Kohézny fond a dvojicu fondov určených pre Spoločnú poľnohospodársku politiku a rozvoj vidieka – Európsky fondu pre rozvoj vidieka (EFARD) a fond pre rybolov.

Minister výstavby a regionálneho rozvoja Marian Janušek (SNS) okrem pravidelnej Správy o stave pripravenosti Slovenskej republiky na čerpanie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v programovom období 2007 – 2013 (stav k 15.11. 2006) predkladá aj Národný strategický referenčný rámec Slovenskej republiky na roky 2007 – 2013, ktorý je hlavným dokumentom pre čerpanie štrukturálnych a Kohézneho fondu, s ktorým sa Slovensko musí poponáhľať na rokovania do Bruselu. Mimo to sú v jeho gescii aj: Operačný program Technická pomoc, návrh Regionálneho operačného programu (tretí najbohatší program) a  Operačného programu Bratislavský kraj. Ďalším ministerstvom s viacerými plánovacími dokumentmi je rezort školstva. Ján Mikiolaj ide do vlády s návrhom Operačného programu Vzdelávanie a Operačného programu Výskum a vývoj. Dokopy to bude takmer 1,5 mld. eur v nasledujúcich 7 rokoch. Tretí  minister za SNS, ktorý má v gescii riadenie zdrojov EÚ je šéf životného prostredia Jaroslav Izák. Ním navrhovaný Operačný program Životné prostredie absorbuje druhú najväčšiu alokáciu – 1,8 mld. eur.

V októbri sa vláda dohodla, že značná časť opatrení venovaných znalostnej ekonomike sa presunie pod gesciu Úradu vlády a zodpovedať za ňu bude vicepremiér Dušan Čaplovič (SMER – SD). Operačný Program Informatizácia spoločnosti.

Takmer tretina eurofondov z NSRR je venovaná riešeniu problémov zaostávajúcej a nedostatočnej dopravnej infraštruktúry. Minister dopravy Ľubomír Vážny (SMER – SD) kabinetu predloží Operačný program Doprava na roky 2007 – 2013. Inovácie v hospodárstve sú súčasťou programu ministerstva hospodárstva. Pôvodné verzie NSRR s obdobným samostatným programom ako bol v skrátenom programovom období OP Priemysel a služby (2004 – 2006) nepočítali. 8. októbra však priklepla vláda aj Jahnátkovmu (SMER – SD) rezortu hospodárstva Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast s alokáciou 772 mil. eur.

Ministerka práce Viera Tomanová (SMER – SD) bude mať na starosti program financovaný výlučne Európskym sociálnym fondom, z ktorého máme šancu vyčerpať 864 mil. eur. Návrh operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia prichádza aj so špecifickým prvkom cross-financingu, ktorý má vhodne dopĺňať zdroje ERDF.

Objemovo najmenší (350 mil. eur) je program ministerstva zdravotníctva. Jeho 2. verziu predloží Ivan Valentovič (SMER – SD). Operačný program Zdravotníctvo na roky 2007 – 2013 je určité nóvum v krajinách regiónu V4. Z EÚ krajín najviac zdravotníctvo ale akcentovalo v minulých rokoch Portugalsko.

Vláda bude rokovať aj o takmer 2 mld. eur, ktoré máme schválené vo Fonde pre rozvoj vidieka. Národný strategický plán rozvoja vidieka Slovenskej republiky na programovacie obdobie 2007 – 2013. Vidiek rieši čiastočne aj Regionálny operačný program rezortu výstavby. Ministerstvo pôdohospodárstva dostane okrem tejto alokácie zdroje z Európskeho fondu pre rybolov a bude mať na starosti priame platby na plochu. Fond pre rozvoj vidieka a Fond pre rybolov už nepatria pod kohéznu politiku, ale zodpovedá za ne komisárka pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Mariann Fischer Boel.

Sumy, ktoré uvádzame pri operačných programoch sú stanovené podľa bežných cien z roku 2004. Posilňovanie slovenskej meny čiastočne ovplyvní výšku sumy. Očakáva sa, že operačné programy sa ešte budú čiastočne upravovať. Práce na NSRR oficiálne skončili 30. novembra. Navrhovaný dokument čelil početným pripomienkam mnohých inštitúcií verejného, súkromného i tretieho sektora. O pozíciách viacerých aktérov vás EurActiv bude naďalej informovať.