Eurofondy: Brusel dáva zelenú ďalším slovenským programom

Francúzski prezidentskí kandidáti sa vyjadrujú na adresu eura kriticky

Krátka správa

Dnes odcestoval do Bruselu minister výstavby a regionálneho rozvoja Marian Janušek (SNS). Podľa slov jeho hovorcu Miroslava Bátovského, sa má dnes defintívne uzavrieť schvaľovanie ďalších dvoch operačných programov na roky 2007-2013.

Pôjde o programy, ktoré má na starosti ministerstvo výstavby – Regionálny operačný program (ROP) a Operačný program Technická pomoc (OPTP).

Oba programy patria spolu s dvoma programami schválenými EK minulý týždeň do prvej skupiny programov nového obdobia, ktoré sú odobrené Bruselom krátko po prijatí hlavného dokumentu pre čerpanie eurofondov – Národného strategického referenčného rámca (NSRR). Minulý týždeň Komisia vyjadrila konečný súhlas s eurofondami určenými na informatizáciu spoločnosti a dopravnú infraštruktúru.

ROP nadväzuje na Operačný program Základná infraštruktúra z rokov 2004 – 2006, ktorý riešil ako hlavné priority dopravu a životné prostredie a lokálnu infraštruktúru. Nový program pre regióny sa zameriava na infraštruktúru a regionálnu dostupnosť v mimobratislavských regiónoch. Celkový rozpočet programu bez národného spolufinancovania predstavuje takmer 1,5 mld. eur. Oprávnení žiadatelia budú zo súkromného i verejného sektora, no hlavne obecné a mestské samosprávy a organizácie v zdriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov. Tie sa majú aj spolupodieľať na prerozdeľovaní programového rozpočtu a vykonávať úlohu tzv. SORO (sprostredkovateľské orgány pod riadiacim orgánom, implementačné agentúry). VÚC budú zodpovedať za opatrenia týkajúce sa regenerácie sídel, regionálnych ciest a infraštruktúry cestovného ruchu a projekty sa budú podávať aj priamo na úrady siedmych samosprávnych krajov v Trnave, Nitre, Trenčíne, Žiline, Banskej Bystrici, Prešove a Košiciach.

Operačný program Technická pomoc bude slúžiť hlavne na financovanie riadenia a implementácie eurofondov a prepájania programov na horizontálne priority NSRR.

Diskutujte: Sú eurofondy „pre každého“?