Eurofondy čerpáme pomaly

Pred dvoma mesiacmi sa na Slovensku uskutočnila pracovná návšteva generálneho riaditeľa DG REGIO Dirka Ahnera, ktorej cieľom bolo prediskutovať implementáciu štrukturálnych fondov na Slovensku. Riešili sa najmä záležitosti spojené s predkladaním a uskutočňovaním veľkých projektov, zosúladenie národnej legislatívy s európskou legislatívou, či problematika verejného obstarávania pri implementácii štrukturálnych fondov.

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja pripravilo v odpovedi na stretnutia osembodový spoločný plán úloh pre eurofondy pre rok 2010, ktorý predstavuje plán implementácie fondov EÚ na Slovensku. Práve tento rok má byť pritom pre všetky členské krajiny Únie kritický kvôli pomalým začiatkom využívania fondov v minulých rokoch, a má priniesť značný pokrok. „Dôležité je, aby Slovensko v tomto roku skutočne začalo dobiehať,“ povedal vo februári Ahner pre Trend.

Operačné programy

Podľa správy ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja je z jedenástich operačných programov v čerpaní najúspešnejší OP Technická pomoc, ktorého cieľom je zabezpečiť efektívne riadenie a implementáciu fondov EÚ na Slovensku. Z balíka približne 97 miliónov eur sa poradilo vyčerpať takmer 17 percent.

Na druhom mieste je operačný program zamestnanosť a sociálna inklúzia, ktorého úspešnosť čerpania balíka v celkovej hodnote 882 miliónov eur predstavuje približne 11 percent. Nasledujú Regionálny operačný program a OP Doprava.

Naopak, najhoršie sú na tom operačné programy životné prostredie, vzdelávanie a informatizácia, ktoré doposiaľ neprekročili prah tri percentá čerpania celkovej sumy. Na tieto programy sa pritom vyčlenilo spolu viac ako 3,4 miliardy eur.