Eurofondy: informatizácia bez zdravotníctva

Krátka správa

Úrad vlády poslal na definitívne schválenie Európskou komisiou finálnu verziu návrhu operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS) posledný júnový deň, ako bolo avizované. Generálny riaditeľ sekcie informatizácie spoločnosti MF SR Pavol Bojňanský pre Euractiv.sk povedal, že predpokladá „jeho konečné schválenie do konca tohto júla, čiže v priebehu mesiaca.“ Vychádza okrem iného z toho, že OPIS je považovaný za najlepšie pripravený operačný program zo Slovenska: „Dokázali sme vyriešiť aj niektoré problémy ohľadom čerpania pomoci zo strany ústredných orgánov štátnej správy. Tie totiž sídlia v Bratislave a tá je vzhľadom na ekonomickú výkonnosť tohto kraja vyňatá z európskej finančnej pomoci.“ Napokon sa tento problém vyriešil tak, že sa v týchto prípadoch zvýši spolufinancovanie zo strany SR.

Reálnosť júlového termínu je však v tejto chvíli veľmi otázna. Postup v Bruseli je totiž taký, že najskôr EK musí schváliť Národný strategický referenčný rámec (NSRR), ktorý je základným programovým dokument krajiny pre využívanie „eurofondov“. Práve z neho potom vychádzajú jednotlivé operačné programy, ktoré vlastne konkretizujú, akým spôsobom budú realizované zámery definované v NSRR, už vrátane rozdelenia peňazí na jednotlivé prioritné ciele. Lenže aj NSRR bol na schválenie odovzdaný až v júni a práve jeho schválenie sa predpokladá do konca júla. Je isté, že z hľadiska pravidiel aspoň formálne nemôže byť OPIS schválený skôr, než bude schválený NSRR.

Finálny návrh OPIS definitívne vyriešil problematiku informatizácie v zdravotníctve. Ešte v júni tvrdil minister Ivan Valentovič v materiály predkladanom vláde, že na e-Health počíta so sumou 100 mil. eur z OPIS. Na niekoľkých fórach takéto riešenie oficiálne oznamoval aj šéf odboru informatiky MZ SR Juraj Karovič. Krátko pred odovzdaním OPIS do Bruselu nám vicepremiér Dušan Čaplovič potvrdil, že s takýmto riešením nepočíta a presne tak vyzerá aj finálna verzia OPIS. Na informatizáciu zdravotníctva teda z tohto operačného programu peniaze nepôjdu, MZ SR ich bude musieť hľadať z iných zdrojov. Jedným z nich bude osobitný operačný program Zdravotníctvo, ale aj samotní odborníci z rezortu tvrdia, že v ňom navrhovaná suma na informatizáciu nie je dostatočná. D. Čaplovič však prípadné dodatočné zmeny v obsahovej štruktúre OPIS odmieta.