Eurofondy: Z 3,21 mld. eur pre dopravu ani euro letiskám

vlak osobný

Pozadie

2004 – 2006 dopravnú infraštruktúru riešil Operačný program (OP) základná infraštruktúra a Kohézny fond. V rámci týchto nástrojov Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (MDPT SR) plní funkciu Sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom pre Prioritu 1 – Dopravná infraštruktúra a funkciu Sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom pre Kohézny fond, časť Dopravná infraštruktúra. Podstatná časť kompetencií bola delegovaná na rezort dopravy.

15. novembra skončilo pripomienkovanie návrhu Operačného programu (OP) Doprava 2007 – 2013, ktorý je súčasťou Národného strategického referenčného rámca (NSRR). Jeho definitívnu podobu potvrdí vláda začiatkom decembra.


Otázky

 • Príprava OP

Za prípravu Operačného programu Doprava (OPD) na roky 2007-2013 bolo zodpovedné ako jeho riadiaci orgán Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR na základe uznesenia vlády o aktualizácii NSRR Slovenskej republiky na roky 2007 – 2013. je jedným z jeho 11 operačných programov. Pôvodný návrh počítal pri doprave aj s informatizáciou spoločnosti.

Pracovná skupina pre vypracovanie OPD poslednýkrát zasadala 8. novembra 2006 a v súčasnej verzii sú jej pripomienky zapracované. V dokumente MDPT SR uvádza, že „v rámci medzirezortného pripomienkového konania sa do vlády dostáva bez rozporov.“

 • Schvaľovací proces

Po schválení vládou sa oficiálne program predloží Európskej komisii. Bude sa jednať hlavne o technické negociácie. Ako dlho bude trvať dopracovanie výstupov a pripomienok zo strany Bruselu sa nedá predvídať.

 • O čom je OP?

Dokument popisuje súbor cieľov a prioritných osí, zahrňujúcich viacročné opatrenia, na ich dosiahnutie, ktoré budú realizované využitím finančnej pomoci z Kohézneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej len ERDF). Rovnako sa venuje finančnému plánu, hodnoteniu, implementácii a monitoringu programu.

 • Dosah na regióny

Regióny sa zúčastňovali partnerskej skupiny, ktorá pripravovala nový OP pre dopravu. Vzhľadom na charakter príjmateľov a kompetencie ohľadne existujúcej dopravnej infraštruktúry sa priamo výziev a predkladania projektov zúčastňovať nebudú. Z ERDF budú použité prostriedky pre všetky regióny s výnimkou Bratislavského kraja. Z Kohézneho fondu môžu čerpať členské štáty, ktorých hrubý národný dôchodok za tri posledné štatisticky dostupné roky je menej ako 90 % priemeru EÚ-25. Slovensko je pod 60 % priemeru. Na základe toho je z pohľadu rozvoja dopravnej infraštruktúry z KF oprávnené celé územie SR.

 • Stratégie, ciele, priority

NSRR menuje strategickú prioritu „Infraštruktúra a regionálna dostupnosť“. Tento program ju rozpracováva podporovaním rozvoja dopravnej infraštruktúry a rozvoja železničnej verejnej osobnej dopravy.

Pozornosť programu bude venovaná najmä výstavbe a modernizácii dopravnej infraštruktúry v schválených trasách multimodálnych koridorov (sieť TEN-T) prechádzajúcich územím SR, podpore rozvoja dopravnej infraštruktúry v menej rozvinutých regiónoch SR, modernizácii ostatnej vybranej železničnej a cestnej siete ako aj zlepšovaniu kvality poskytovaných služieb v doprave.

Oba typy fonodv nemôžu financovať identické aktivity. Preto majú určené prioritné osi.
 
Pre KF a ŠF (ERDF) sú určené tieto prioritné osi:

 • Železničná infraštruktúra – modernizácia a rozvoj železničných tratí (TEN-T + ostatné trate v súlade s nariadením pre Kohézny fond).
 • Cestná infraštruktúra (TEN-T) – výstavba diaľnic (TEN-T)
 • Infraštruktúra intermodálnej prepravy – výstavba siete základných verejných terminálov intermodálnej prepravy
 • Technická pomoc  – Podpora riadenia, monitorovania, hodnotenia a publicity OPD.
 • Cestná infraštruktúra (rýchlostné cesty a cesty I. triedy) – výstavba rýchlostných ciest, modernizácia a výstavba ciest I. triedy
 • Železničná verejná osobná doprava – Rozvoj verejnej železničnej osobnej dopravy
 • Finančný plán

Z prostriedkov Únie je pre dopravu vyčlenených bezmála 3,21 mld. eur v bežných cenách. Ich prerozdelenie vyzerá nasledovne:

Finančný plán OPD v členení podľa prioritných osí a zdrojov financovania v bežných cenách (v mil. EUR.)
Prioritná os Zdroje EÚ Verejné zdroje SR Súkromné zdroje SR Spolu Kofinan. (%)
Kohézny fond
Prioritná os 1 Železničná infraštruktúra 1254,54 221,39 1475,93 85:15
Prioritná os 2 Cestná infraštruktúra (TEN-T) 972,33 114,39 57,20  1143,92 85:10:5
Prioritná os 3 Infraštruktúra intermodálnej prepravy 102,62 18,11 120,73 85:15
Prioritná os 4 Technická pomoc 48,10 8,49 56,59 85:15
ERDF
Prioritná os 5 Cestná infraštruktúra (rýchlostné cesty a cesty I. triedy) 740,79 99,89 30,84  871,52 85:10:5, 85:15
Prioritná os 6 Železničná verejná osobná doprava

88,51

5,40 53,11 177,02 50:20:30
Operačný program Doprava 3 206,90 497,67  
141,14 3845,70

                                      

Predkladateľmi projektov budú len Železnice SR a Železničná spoločnosť a.s., Národná diaľničná spoločnosť, a. s. a Slovenská správa ciest. Tieto organizácie sú prijímateľmi pomoci z fondov EÚ a jedinými správcami štátom vlastnenej dopravnej infraštruktúry. Sú priamo riadené ministerstvom. Z tohto dôvodu nebude MDPT SR vyhlasovať súťaže pre výber projektov.

MDPT SR definovalo zásobník projektov pre programovacie obdobie rokov 2007 – 2013. Prioritné sú projekty lokalizované do medzinárodných dopravných multimodálnych koridorov, ktoré boli schválené v Rozhodnutí EP a Rady č. 884/2004/ES o základných smerniciach spoločenstva pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete.

 • Nezodpovedané prepojenia na probelmatiku Dopravy

OP Doprava nezakryl všetky možnosti. EÚ nemôže predsa podporovať všetko a musí sa rešpektovať tzv. princíp adicionality, teda doplnkovosti. Opatrenia podporujúce integrované dopravné systémy by však podľa viacerých odborníkov nemali v programe chýbať.

Košický kraj prednedávnom dokončil štúdiu KORIDU – Košického integrovaného dopravného systém, ako informoval EurActiv.sk 13. novembra.  Práve pri realizácii tohto projektu rátajú zodpovední ľudia na Výchdnom Slovenksu s pomocou eurofondov.

Cestné komunikácie (cesty II. a III. triedy), ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov budú mať možnosť získať na modernizáciu eurodotácie z opatrenia 4.1 v rámci prioritnej osi Regionálneho operačného progarmu „Podpora konkurencieschopnosti a inovatívnej kapacity regiónov“.

Návrh dokumentu predložený MDPT však neobsahuje pôvodnú prioritnú os „Riadenie leteckej dopravy“, ktorá mala súvisieť s modernizáciou bratislavského letiska M. R. Štefánika a zmenila sa v ňom prioritná os súvisiaca s rozvojom verejnej dopravy, ktorá sa zo železnicšnej a autobusovej zúžila len na železničnú dopravu. V tom tento návrh nekorešponduje s aktualizovaným návrhom NSRR 2007 – 2013 z 8. októbra (EurActiv.sk, 9.októbra 2006)

Aktuálny vývoj a ďalšie kroky:

 • 8. októbra vláda schválila aktualizáciu NSRR s 11 OP
 • 15. novembra vypršal termín pre medzirezortné pripomienkové konanie návrhu OP Doprava 2007 – 2013
 • začiatkom decembra 2006 minister dopravy Ľubomír Vážny predloží dokument na schválenie vláde SR a po schválení sa dokument zašle na posúdenie EK
 • v prípade potreby sa k OP dopracujú ešte doplnky a manuály súvisiace s  projektovým manažmentom