Eurofondy na informatizáciu: preferované budú národné projekty

Krátka správa

V rámci operačného programu Informačná spoločnosť bude rozdelená vyše miliardy eur, z toho 993 miliónov eur dostaneme zo štrukturálnych fondov. Generálna riaditeľka sekcie informatizácie spoločnosti na MDPT SR Denisa Žiláková v tejto súvislosti upozorňuje, že zámerom je podporovať najmä tzv. celonárodné projekty. Zmyslom toho je financovať rozsiahlejšie projekty, ktoré budú realizované na väčšom území, čo by malo zabrániť rozdrobovaniu prostriedkov EÚ. Hoci neexistuje formálna definícia celonárodných projektov, spravidla pôjde o také projekty, ktoré „zasiahnu“ minimálne jeden až dva samosprávne kraje. „Treba si uvedomiť, že z celoeurópskeho pohľadu sú aj naše kraje považované za malé regionálne územné celky. Celok NUTS II zahrňuje územie približne dvoch našich samosprávnych krajov,“ vysvetľuje D. Žiláková.

To síce neznamená, že by menší žiadatelia, napríklad miestne samosprávy nemali mať absolútne žiadnu šancu získať „eurogrant“, ale rozhodne sa ich šance na získanie peňazí zvýšia, ak sa spoja a ak predložia projekt spoločne aspoň pre niekoľko obcí, minimálne na území jedného okresu. „Aj takýto menší projekt môže byť v konečnom dôsledku schválený, ak bude ojedinelý, resp. ak bude napríklad riešiť problémy v znevýhodnených oblastiach, ale preferovať takéto „menšie“ projekty nebudeme,“ hovorí D. Žiláková. Výhodou tzv. národných projektov je najmä to, že takto sa môžu k financiám zo štrukturálnych fondov EÚ dostať aj žiadatelia, ktorí síce formálne spĺňajú podmienky pre pridelenie grantu, ale väčšinou nemajú vlastné personálne kapacity alebo finančné prostriedky na to, aby takýto projekt vypracovali a predložili, resp. spolufinancovali.

Denisa Žiláková predpokladá, že prijímateľmi európskej pomoci by mohli byť aj spoločné subjekty samospráv, resp. štátu a súkromných firiem. Ide o vytváranie tzv. verejno-súkromných partnerstiev (public-private partnerships). Tento spôsob financovania a realizovania verejných projektov zatiaľ nie je na Slovensku veľmi vyskúšaný. D. Žiláková preto očakáva, že ministerstvo financií by malo v priebehu najbližších 6 mesiacov vydať záväzné usmernenie, ktorým by stanovilo presné pravidlá pre účasť súkromných a verejných subjektov v takomto partnerstve.