Eurofondy: na vrátenom NSRR sa stále pracuje

euro

Pozadie 

13. júna 2007 končí pripomienkovanie novely zákona o podpore regionálneho rozvoja. Jeho aktualizáciu si vyžiadali aj nové platné nariadenia o eurofondoch, podľa ktorých postupuje aj Slovensko pri príprave na nové programové obdobie 2007-2013.

Správu o stave pripravenosti na čerpanie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v programovom období 2007 – 2013 spoločne pripravujú ministerstvo výstavby, financií a Úrad vlády a až do konca augusta 2007 sa predkladá vláde v štvrťročných intervaloch. Na minulotýždňové rokovanie vlády sa dostala ďalšia hodnotiaca správa, podľa ktorej stále nie je jasné, kedy bude NSRR schválený.

EurActiv sa jej v súvislosti s vrcholením rokovaní s Komisiou ohľadne nových eurofondov venuje po častiach. V prvej sa pozrieme hlavne na národný strategický referenčný rámec (NSRR SR 2007-2013), riadenie a  operačné programy všeobecne, v ďalších sa pristavíme pri jednotlivých operačných programoch.

Otázky:

Míľniky rokovaní o NSRR SR na roky 2007 – 2013

 • december 2006: oficiálne zaslanie návrhu NSRR do Bruselu
 • 27. februára 2007: SR otvorila oficiálne rokovania s Komisiouv Bratislave.
 • 2. marca 2007: Komisia vracia návrh NSRR ministerstvu výstavby na prepracovanie. Pripomienky vychádzali z pozičného dokumentu, ktorý medzitým k slovenskému materiálu spracovali všetky relevantné generálne riaditeľstvá EK. Rokovania sú prerušené.
 • 8. – 9. marca 2007: pracovné stretnutie zástupcov EK a MVRR SR v Bruseli, kde sa diskutovalo o dopracovaní dokumentu. SR musela spracovať osobitný materiál na také úpravy v NSRR 2007 – 2013, ktorých charakter si vyžaduje súhlas vlády SR.
 • 2. mája 2007: vláda schválila „Návrh úpravy Návrhu NSRR SR 2007 – 2013 v nadväznosti na pripomienky EK a rokovania s EK“. Do NSRR sa môžu zapracovávať pripomienky EK, týkajúce sa návrhu OP Životné prostredie,  Technická pomoc, OP Informatizácia spoločnosti, horizontálnej priority „marginalizované rómske komunity“ a tiež úpravy spôsobu výpočtu finančných prostriedkov vyčlenených na technickú pomoc. Zmeny sa prejavia v texte NSRR a operačných programov. Komisia žiada prílohu týkajúcu sa inovatívnych finančných nástrojov.
 • máj – jún 2007: MVRR SR upravuje NSRR v zmysle pripomienok EK s cieľom predložiť ho Komisii s čo najmenším počtom rozporov a v záujme spustenia operačných programov, ktoré sú už pripravené na implementáciu.

Operačné programy

“Operačné programy predkladajú EK príslušné riadiace orgány takisto ako NSRR prostredníctvom elektronického systému SFC2007. Všetky vládou SR schválené návrhy operačných programov boli po zapracovaní výsledkov ex ante hodnotenia a strategického environmentálneho hodnotenia oficiálne predloženédo 6. marca 2007 v súlade so všeobecným nariadením EÚ”, uvádza sa v správe z rokovania vlády.

Niektoré z programov sa vracali opätovne riadiacim orgánom viackrát (Výskum a vývoj, Vzdelávanie, Zdravotníctvo, Konkurencieschopnosť a hospodársky rast), kým boli pre EK prijateľné z formálneho hľadiska.

Stav slovenských operačných programov ku dňu 15. mája 2007

Operačný program Dátum odoslania prijateľné Vrátené na prepracovanie
Informatizácia spoločnosti 1. 2. 2007 28.2.2007 28.3.2007
Technická pomoc 1. 3. 2007 14.3.2007 26.4.2007
Doprava 2. 3. 2007 9.3.2007 19.3.2007
Bratislavský kraj 2. 3. 2007 13.3.2007 30.4.2007
Životné prostredie 2. 3. 2007 12.3.2007 19.3.2007
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 5. 3. 2007 23.3.2007 30.3.2007
Regionálny operačný program     5. 3. 2007 9.3.2007 4.5.2007
Výskum a vývoj         5. 3. 2007 23.3.2007 7.5.2007
Vzdelávanie                   5. 3. 2007 13.3.2007 13.4.2007
Zdravotníctvo 5. 3. 2007 27.4.2007
Zamestnanosť a sociálna inklúzia 6. 3. 2007 14.3.2007 4.5.2007

Zdroj: MVRR: Správa o stave pripravenosti Slovenskej republiky na čerpanie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v programovom období 2007 – 2013 (stav k 15. 5. 2007) 

“Počet a zoznam operačných programov schválený uznesením vlády SR č. 1005 zo 6. decembra 2006 ako aj finančné alokácie na jednotlivé operačné programy zostáva nezmenený.”
Správa o pripravenosti SR na ŠF a KF (6. júna 2007), vláda SR

Počet a zoznam operačných programov schválený uznesením vlády SR č. 1005 zo 6. decembra 2006 ako aj finančné alokácie na jednotlivé operačné programy zostáva nezmenený.

EK zasielala na riadiace orgány svoje pozície k operačným programom, ktoré zároveň vráti riadiaci orgán (RO) za účelom ich prepracovania v zmysle pripomienok, ku ktorým by sa mali následne uskutočniť oficiálne rokovania. Po zapracovaní pripomienok EK do návrhov predložených operačných programov budú tieto opätovne predložené Komisii. K ich schváleniu však EK môže pristúpiť až po schválení NSRR.

Viaceré rezorty už signalizovali, že ich operačné programy akceptuje Komisia v definitívnej podobe, preto je pre ne zvlášť dôležité, aby Slovensko čím skôr dostalo zelenú pre národný referenčný rámec. Inak nie je možné vyhlásiť prvé výzvy.

Interné manuály

Správa konštatuje, že „v sledovanom období boli RO pri príprave riadiacich dokumentov pod veľkým tlakom. Termíny na vypracovanie interných manuálov, príručiek pre predkladateľov projektov, schém štátnej pomoci schválené uzneseniami vlády SR 1005/2006, 146/2007 vychádzali a boli ovplyvnené termínom systémového auditu, ktorý nezohľadňoval reálne potreby relevantných subjektov a stav v akom sa tieto subjekty pri príprave na implementáciu pomoci z fondov EÚ nachádzajú. … vznikla potreba upraviť termíny na vypracovanie riadiacich dokumentov.“

Uznesením vlády SR č. 407/2007 termín na dopracovanie procedúr RO/SORO a PJ podľa metodických usmernení centrálneho koordinačného orgánu (CKO) sa predĺžil do 15.júna 2007.

Ministerstvá majú:

 • aktualizovať programové manuály pre príslušné OP podľa metodického usmernenia CKO do 1 mesiaca od schválenia príslušných operačných programov EK,
 • predložiť schémy štátnej pomoci do 1 mesiaca od schválenia príslušných operačných programov EK
 • zabezpečiť vypracovanie príručiek pre predkladateľov projektov na úrovni riadenia ŠF a KF podľa metodického usmernenia CKO do 2 mesiacov od schválenia príslušných operačných programov

  Marginalizované rómske komunity (MRK)

  V súvislosti s prípravou horizontálnej priority NSRR 2007-2013 Marginalizované rómske komunity (ďalej HP MRK) bolo pripravených niekoľko ťažiskových dokumentov a realizovaných množstvo odborných stretnutí a rokovaní.

  • „Koordinácia horizontálnej priority NSRR 2007- 2013 Marginalizované rómske komunity“, prezentovaný zástupcom Európskej komisie.
  • Návrh personálneho zabezpečenia koordinácie implementácie horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity
  • Návrh identifikácie, hodnotenia a výberu projektov zameraných na MRK
  • naďalej prebiehala príprava obcí a mikroregiónov na čerpanie ŠF v rámci navrhovaného komplexného prístupu v 14 mikroregiónoch Prešovského, Košického a Banskobystrického samosprávneho kraja.

  Rovnosť príležitostí

  Koordinačnú úlohu pri implementácii horizontálnej priority NSRR „rovnosť príležitostí“ plní ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR..

  MPSVR SR zriadi podporné stredisko pre príjemcov pomoci s cieľom poskytovania pomoci pri určení vplyvu aktivity na rovnosť príležitostí. V prípade projektov, ktoré majú vplyv na podporu rovnosti príležitostí sa bude uplatňovať princíp rovnosti príležitostí ako hodnotiace kritérium.

  Informatizácia spoločnosti a  trvalo udržateľný rozvoj

  K horizontálnym prioritám, ktoré sú pod gesciou Sekcie európskej politiky a vedomostnej spoločnosti ÚV SR neboli zo strany EK vznesené žiadne pripomienky.

  Administratívne kapacity: 1001 nových ľudí 

  Ministerstvo výstavby  v spolupráci s ostatnými riadiacimi orgánmi Analýzu administratívnych kapacít pre programové obdobie 2007 – 2013 vrátane návrhov na riešení, ktorá bola schválená uznesením vlády SR č. 396 z 2. mája 2007. Jednou z hlavných problémových oblastí ostáva kapacitná poddimenzovanosť. Na základe výsledkov analýzy a v záujme zlepšenia pripravenosti administratívnych kapacít pre programové obdobie 2007 – 2013 sa navrhuje prijatie a realizácia opatrení so zameraním na kvalitatívnu a kvantitatívnu stránku.

  Na základe analýzy vyplynulo, že na programové obdobie 2007 – 2013 bude potrebné zabezpečiť navýšenie administratívnych kapacít rezortov zapojených do riadenia, implementácie, monitorovania a hodnotenia, kontroly a auditu ŠF a KF o 1001 pracovníkov.

  Príprava informačných systémov pre programové obdobie 2007-2013

  Pre riadenie programov a projektov v programovom období 2007-2013 sú nevyhnutné nasledovné informačné systémy: ITMS II, ISUF, ISŠP, RIS. Pre podmienky nového programového obdobia je nevyhnutné realizovať väčšie zmeny v ITMS a v ISUFe. Tieto systémy sú integrované, komunikujú on-line. Súčasne s vývojom nových verzií systémov sa prepracováva aj existujúca integrácia na platformu SAP XI. 1.januára sa očakáva nasadenie ITMS II verzie 2.1 do produktívnej prevádzky, plná funkcionalita pre kontrolu a audit , žiadostí o platbu na EK, elektronická komunikácia so žiadateľmi cez portál ITMS v oblasti monitorovacích správ.

  Pozície:

  Minister výstavby Marián Janušek (SNS) očakáva, že Brusel by mal NSRR schváliť  v júli. Zároveň dodáva, “že dňom schválenia národného strategického referenčného rámca môžu byť schválené aj prvé operačné programy u kvalitatívne najlepšie pripravených”.

  Generálny riaditeľ sekcie informatizácie spoločnosti MF SR Pavel Bojňanský očakáva, že jeho úrad ešte pred koncom roka 2007 bude schopný zverejniť prvé výzvy na predkladanie projektov na informatizáciu vo verejnej správe. „Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS) sa dnes javí byť najlepšie pripraveným zo všetkých slovenských operačných programov,“ zdôvodňuje svoj optimizmus P. Bojňanský. „Momentálne už zapracúvame posledné pripomienky Európskej komisie, všetky spory boli odstránené, takže oprávnene očakávame, že v priebehu dvoch, maximálne troch týždňov bude OPIS v Bruseli schválený,“ dopĺňa ho riaditeľka odboru riadenia OPIS Denisa Žiláková.

  Predsedovi SNS Jánovi Slotovi sa zdá, že Európska komisia akoby zámerne vyvolávala napätie vo vzťahu k Slovenskej republike a k jednotlivým kapitolám Národného referenčného rámca. “Je zarážajúce, akým spôsobom sa predstavitelia EK stavajú k tomuto materiálu. Ich pripomienky sú niekedy zarážajúce a nasvedčujú tomu, že akoby niekto umelo chcel zdržiavať peniaze, ktoré nám právom patria,” vyhlásil Slota na tlačovej besede 31. mája 2007. Chce preto rokovať na koaličnej rade s partnermi o postoji Európskej komisie.

  Podľa bývalého vicepremiéra pre európske záležitosti a terajšieho predsedu SMK Pála Csákyho “v tomto roku nebudeme čerpať pravdepodobne ani jedno euro, z 11 operačných programoch nám EK vrátila sedem na dopracovanie.” Ide o programy pre oblasti informatizácie, konkurencieschopnosti, dopravy, životného prostredia, výskumu a vývoja, technickej asistencie a programu pre Bratislavský kraj.

  Podľa radcu zo Stáleho zastúpenia SR pri ES Lászlóa Flóriána medzi najlepšie pripravené programy patria “Informatizácia spoločnosti, Technická pomoc a prípadne Regionálny operačný program”. Ako ďalej uviedol pre Slovenský rozhlas 7. júna 2007 v poludňajšom Rádiožurnáli, nádej na prvé eurofondy v tomto roku stále žije, ak budú NSRR a niektoré operačné programy schválené ešte v lete. Ako dôvody dlhšieho schvaľovania dokumentov pre eurofondy uvádza výsledok parlamentných volieb, zmeny priorít v eurofondoch, ktoré reflektovali programové vyhlásenie novej vlády.

  Ak by Ficova vláda nerobila zbytočné korektúry, už v týchto dňoch sa mohli prehodnocovať prvé výzvy a v lete sa mohli čerpať prvé peniaze z eurofondov, myslí si poslanec Národnej rady SR Štefan Kužma (SDKÚ-DS). “Sme presvedčení, že korektúry v programoch boli výsledkom vnútrostraníckeho zápasu v Smere. Išlo o presadzovanie záujmov, ktoré ministerstvo bude mať väčší vplyv na peniaze. Zároveň to bolo aj vyrovnávanie si pozícií medzi Slovenskou národnou stranou a Smerom,” uviedol pre agentúru SITA 11. júna poslanec Kužma. Dnešný stav označil za veľmi vážny, podľa neho bude mať obrovský dopad najmä na menej rozvinuté regióny, akými sú Prešovský a Košický kraj. V praxi sa to prejaví spomalením pri budovaní infraštruktúry a podpore podnikateľských subjektov a spôsobí to ďalšie prehlbovanie regionálnych rozdielov.

  Očakávaný vývoj:

  • jún – júl 2007: MVRR predloží EK aktualizovaný NSRR. Odo dňa predloženia ďalej plynie lehota, ktorá zaväzuje EK NSRR SR schváliť
  • leto-jeseň 2007: očakávané sú prvé výzvy z najlepšie pripravených operačných programov – OPIS, príp. ROP