Eurofondy pre zdravotníctvo: nedostupná verzia programu

Titulný list návrhu OP Zdravotníctvo z augusta 2007

Pozadie:

V polovici augusta 2007 EurActiv.sk telefonoval na kompetentný odbor Ministerstva zdravotníctva SR zodpovedajúci za eurofondy s nasledovnou požiadavkou:

“Bolo by možné v záujme informovania verejnosti o nasmerovaní eurofondov pre zdravotnícky sektor vyžiadať aktuálny pracovný návrh operačného programu”.

Posledná verzia, ktorú mala redakcia k dispozícii bola už z marca 2007. Z uvedeného odboru v zmysle interných smerníc ministerstva nás s požiadavkou odporučili na komunikačný odbor a hovorkyňu MZ SR Silviu Balázsikovú. Tá ochotne poskytla 27. augusta 2008 EurActiv.sk krátky rozhovor, kde načrtla posun vo vývoji operačného programu (EurActiv.sk,27/VIII/2007). No k samotnému dokumentu sa EurActiv.sk nedopracoval.

Otázky: 

 • Nová správa o stave pripravenosti na čerpanie eurofondov 2007 – 2013 vo vláde

Na stredajšiu vládu (12. septembra 2007) prišla ďalšia zo série správ ministra výstavby a regionálneho rozvoja Mariana Janušeka (SNS), ktorá sa venuje aktuálnej pripravenosti Slovenska na nové programové obdobie 2007-2013. Okrem „takmer pripravenej štvorice programov“ – Doprava, Regionálny operačný program, Informatizácia spoločnosti a Technická pomoc sa v nej píše, že k 15. augustu 2007 v konečnej verzii v Bruseli chýbali ešte 2 naše programy –  Zdravotníctvo a Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Pri Zdravotníctve sa uvádza, že musíme „zabezpečiť súlad s minimálnou sieťou poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na národnej úrovni, ktorá je v štádiu prípravy; vylepšiť stratégiu programu a návrh prioritných osí vrátane lepšieho prepojenia s analýzou a v nadväznosti na požiadavky zástupcov EK je potrebné vypracovať strategické posudzovanie environmentálnych vplyvov (SEA) pre tento operačný program“. Správa tiež hovorí, že riadiaci orgán tohto programu (MZ SR) očakáva schválenie programu v októbri 2007. 

16. augusta 2007 zverejnilo MZ SR a ministerstvo životného prostredia správu o rozsahu environmentálneho hodnotenia strategického dokumentu (SEA)  pre „Operačný program Zdravotníctvo“. (Program má aktuálne viac ako 190 strán a správa SEA 156). Vďaka tomuto oznamu sa EurActiv dopátral k augustovej verzii OPZ. MZ SR si nesplnilo povinnosť, ktorú ukladá zákon č. 24/2006 Z.z. ohľadne SEA a z oficiálneho zdroja tak umožnilo získať “nový návrh” OP, ktorý je prístupný na Enviroportáli. Oznámenie o OP pripravilo MZ SR ešte v novembri 2006. Mimochodom, prístupný je tam aj program ENPI pre cezhraničnú spoluprácu.

 • Čo uvádza nový návrh programu?

Hlavným cieľom programu ostáva „zlepšenie podmienok ovplyvňujúcich zdravotný stav obyvateľstva v produktívnom, ako aj v neproduktívnom veku, prostredníctvom zvyšovania kvality, efektívnosti a dostupnosti zdravotnej starostlivosti a podpory zdravia“.

K tomu majú napomôcť nasledovné prioritné osi programu.

 1. Modernizácia zdravotníckeho systému nemocníc
 2. Podpora zdravia a predchádzanie zdravotným rizikám
 3. Technická pomoc

Prioritná os 1 – Modernizácia zdravotníckeho systému nemocníc

Vďaka nej sa má zabezpečiť výstavba, rekonštrukcia a modernizácia zdravotníckej infraštruktúry všeobecných a špecializovaných nemocníc s prednostným zameraním na liečbu ochorení „skupiny 5“, teda ochorení obehovej sústavy, nádory, vonkajšie príčiny ochorení a úmrtí, choroby dýchacej sústavy, choroby tráviacej sústavy.

Ide tu hlavne o podporu investičných projektov („komplexných reštrukturalizačných programov nemocničných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti“). Projekty môžu byť zamerané na likvidáciu starých a výstavbu nových kapacít, rekonštrukciu a modernizáciu zdravotníckej infraštruktúry prevádzkových súborov a stavebných objektov nemocníc, s komplexným vývojovo kvalitatívne najnovším sofistikovaným, technicko-prevádzkovým, zdravotníckym diagnostickým, operačným, technologickým, informačným a iným prístrojovým vybavením.

Program hovorí o podpore ucelených projektov, pri ktorých nemocnice musí mať „reštrukturalizačný plán“ v súlade s cieľom týchto opatrení. Podmienkou pre získanie projektu bude „preukázanie ekonomickej udržateľnosti žiadateľa prostredníctvom predloženia strednodobého ekonomického plánu vypracovaného na nasledujúcich 5 rokov“.

Rámcové aktivity:

 • výstavba nových kapacít, likvidácia starých kapacít,
 • rekonštrukcia, modernizácia budov – prevádzkových súborov a stavebných objektov,
 • dodávka zdravotníckej techniky – high technology: diagnostická, operačná,atď.,
 • dodávka IT a iného prístrojového vybavenia.

Pre výstavbu nových kapacít, rekonštrukciu a modernizáciu objektov platia podmienky, ako nízka energetická náročnosť objektov, riešenie bezbariérového prístupu pre imobilných občanov a ďalšie s normy SR a štandardy EÚ.

Program píše, že tu pôjde o dopytovo-orientované projektov predkladané vlastníkmi nehnuteľnosti v mimobratislavských regiónoch v tzv. póloch rastu. Oprávnení prijímatelia sú teda vlastníci všeobecných a špecializovaných nemocníc z verejného a súkromného sektora. Najviac potecionálnych nemocníc, ktoré prichádzajú v úvahu podľa OP má východ Slovenska, až 36.
 
Prioritná os 2 – Podpora zdravia a predchádzanie zdravotným rizikám

Cieľom tejto osi je zabezpečiť rekonštrukciu a modernizáciu zdravotníckej infraštruktúry ambulantnej zdravotnej starostlivosti a a zabezpečenie adekvátneho prístrojového vybavenia súvisiaceho tiež so „skupinou ochorení č. 5.“.

Zameranie je definované podobne, ako pri prvej osi: zlepšenie kvality, efektívnosti, dostupnosti a bezpečnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti spolu s podporou a prevenciou zdravia prostredníctvom investičných projektov, ale u ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Teda peniaze budú smerovať na rekonštrukciu a modernizáciu budov – polikliník a ich vybavením kvalitatívymi sofistikovanými, technicko-prevádzkovými i diagnostickými a informačnými prístrojmi.

Logicky teda by malo ísť o zmeny procesov a infraštruktúry u ambulantných poskytovateľov s cieľom zvýšenia prevencie, tiež o zavádzanie nových metodík a technológií – „hightech“ a dostať by sa malo aj na špecializované programy tele-diagnostiky. Rovnako je tu nevyhnutný plán rozvoja žiadateľa.

Rámcové aktivity sa delia na dopytové a národné projekty.

Dopytové sú obdobné ako pri osi 1:

 • rekonštrukcia, modernizácia budov – prevádzkové súbory a stavebné objekty,
 • dodávka zdravotníckej techniky – high technology:diagnostická, detekčná, demonštračná atď.,
 • dodávka IT a iného prístrojového vybavenia.

Národné projekty

 • „Nákup mobilných mamografických jednotiek“ bude, ako je uvedené v programe, „realizovaný Východoslovenským onkologickým ústavom a.s. (VOÚ)”. VOÚ bude plniť úlohu špecializovaného vyhodnocovacieho pracoviska s digitálnym mamografom, mobilné skríningové jednotky budú umiestnené podľa potreby v mimobratislavských krajoch.
 • „Dobudovanie infraštruktúry Národnej transfúznej služby SR“  sú nové podmienky pre riadenie transfúznych služieb. Ide tu o vybudovanie jednotného komunikačného systém a jednotného značenia krvných produktov. To umožní sledovať krvné prípravky prostredníctvom elektronickej evidencie i Národného registra darcov krvi, databázy vyradených a vzácnych darcov krvi, dostupnosť informácií o stave zásob a potrebe krvných produktov. Centrálny systém umožní využiť prístrojové, materiálne a personálne vybavenie a efektívne zavádzanie nových vyšetrovacích metodík (NAT) a "zabezpečí efektívne zásobovanie a dostupnosť pre reálne potreby regiónov, bezpečnosť transfúznych liekov a napomôže predchádzať komplikáciám hemoterapie."

Rekonštrukcia a modernizácia existujúcich objektov musí byť realizovaná podľa obdobných štandardov ako pri osi 1 – bezbariérovosť, energetická nenáročnosť a pod.

Aktivity spojené so zaškolením pracovníkov na nové prístrojové a technologické vybavenie zaplatí ESF z Operačného programu Vzdelávanie (opatrenie 2.2 – „Podpora ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve“.).

Aj projekty osi 2 sú určené pre mimobratislavské regióny a do inovačných a kohéznych pólov rastu s výnimkou projektov zdravotníckej infraštruktúry v obciach s vysokou koncentráciou marginalizovaných rómskych komunít.

Oprávnení prijímatelia v osi 2: vlastníci budov polikliník a zdravotných stredísk z verejného a súkromného sektora. Taktiež sú oprávnení majitelia budov v obciach s vysokou koncentráciou marginalizovaných rómskych komunít. Opäť najviac potenciálnych žiadateľov pripadá na oblasť Košického a Prešovského kraj.

Ďalšie kroky:

 • MZ SR očakáva prijatie programu EK v októbri