Eurofondy: problémové 3 z 11 operačných programov

Francúzski prezidentskí kandidáti sa vyjadrujú na adresu eura kriticky

Pozadie

Vláda má na zajtrajšom programe ďalšiu zo série správ o  pripravenosti pre štrukturálne fondy na roky 2007-2013. Oficiálne už s EK o nových eurofondoch rokujeme od 27. februára. DG REGIO zastupuje jeden z riaditeľov teritoriálnych odborov, José Palma Andrés; hlavným vyjednávačom za Slovensko je Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja.

Otázky

Správa upozorňuje na niektoré predbežné pozície Komisie k predloženým návrhom strategického rámca a operačných programov (OP), o ktorých sa v minulosti už viackrát v médiách hovorilo. Pomerne známa je už informácia, že Európska komisia upozorňuje na potrebu dostatočného počtu odborných administratívnych kapacít, keďže bude viac programov i samotných prostriedkov. Zvýšené nároky na administratívu spôsobuje aj implementácia programového obdobia 2004 – 2006, ktorá skončí až po roku 2008, keď už nové obdobie potrvá druhý rok. Podľa informčného portálu Pravdy chýba na Slovensku a centrálnych úradoch viac ako 830 odborníkov.

EK má pretrvávajúce výhrady k OP Zdravotníctvo (OPZ), ktoré vyjadrila  aj v listoch ministrovi výstavby a ministrovi zdravotníctva. Odporúča realizovať podporu zdravotníctva cez ostatné operačné programy. Tak by sa znížil počet programov na 10. Ministerstvo zdravotníctva na otázku EurActivu, čo bolo obsahom listov k OPZ a ako ho chce ministerstvo v Bruseli obhajovať, poskytla hovorkyňa ministerstva, Silvia Balázsiková túto odpoveď: “V rámci neformálnych aj formálnych negociačných rokovaní medzi Ministerstvom zdravotníctva SR za účasti Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR so zástupcami EK boli vznesené zo strany EK pripomienky k Operačnému programu Zdravotníctvo. Ministerstvo zdravotníctva SR pripomienky EK akceptovalo a v plnom rozsahu zapracovalo do OPZ. Prepracovaný OPZ bol v stanovenom termíne (5. marca 2007) zaslaný na MVRR SR a následne do Bruselu.” 2. apríla v tejto veci vycestuje do Bruselu sám minister Valentovič. Ako dodala Balázsiková, na ministerstve nepočítajú s variantom, že OPZ sa rozdelí medzi ostatné OP (ROP, OP Konkurencieschopnosti a inovácie, Vzdelávanie, Výskum a vývoj).

Formálne problémy sú s finančnými tabuľkami ešte pri dvoch programoch – OP Výskum a vývoj a a OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, presne v čom, to správa ministerstva bližšie nešpecifikuje.

Komisia je tiež názoru, že priorita rómske komunity a zapájanie partnerov do opatrení s ňou súvisiacich „by mala byť hlbšie dopracovaná v jednotlivých operačných programoch, pričom v NSRR by mal byť jasne popísaný mechanizmus a zodpovednosti zainteresovaných subjektov.“

Rovnako je pre EK osobitne dôležité zapojenie regiónov do riadenia štrukturálnych fondov, pričom je podstatné zohľadnenie ich kapacity a pripravenosti na túto úlohu.

Po upravení dokumentu v úzkej spolupráci s riadiacimi orgánmi bude NSRR SR na roky 2007 – 2013 znova predložený EK a následne budú buď otvorené ďalšie kolá rokovaní alebo sa dokument schváli. V prípade NSRR Komisia neschvaľuje dokument ako taký, ale zoznam operačných programov, finančné alokácie na jednotlivé operačné programy, adicionalitu a súlad s usmerneniami a nariadeniami k štrukturálnym a Kohéznemu fondu (Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o ERDF, ESF a KF a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999). “Bratislavský kraj napríklad nemôže žiadať prostriedky na rekonštrukciu ciest II. a III. triedy, pretože takáto aktivita je v jeho cieli (Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť) neprípustná”, spresňuje , hovorca MVRR Miroslav Bátovský.

Do 15. marca sa oficiálne rokovania konali len k OP Informatizácia spoločnosti. Na základe informácie od EK sa rokovania k ostatným operačným programom budú môcť uskutočniť až po tom, ako EK obdrží ich anglický preklad, ktorý bude k dispozícii pri niektorých programoch až koncom apríla tohto roku.