Eurofondy sa budú môcť presúvať medzi regiónmi

zdroj sxc.hu

Ministri sa zároveň prihovárajú za to, aby bola kohézna politika začlenená do procesu formovania koordinácie hospodárskych politík členov EÚ.

Na rokovaní sa zúčastnil aj komisár pre regionálnu politiku Johannes Hahn, šéfka výboru Európskeho parlamentu pre regionálny rozvoj Danuta Hübnerová, či predseda Výboru regiónov Luis Valcárcel.

Eurokomisár pripomenul kľúčové body, ktoré v novom rozpočte pre kohéznu politiku navrhuje Komisia – merateľné a transparentné ciele, prepojenie kohéznej politiky na európsky semester, dôveryhodný rozpočet a napokon posilnenú koordináciu a zodpovednosť.

„Kohézna politika sa dramaticky mení z exkluzívneho nástroja pre solidaritu na nástroj investičnej politiky, ktorého cieľom je zvýšiť konkurencieschopnosť, pracovné príležitosti a životnú úroveň v Únii,“ vyhlásil Hahn.

Rokovanie o kohéznej politike sa konalo krátko pred novembrovým stretnutím Európskej rady k novému rozpočtu EÚ. Ministri zdôraznili potrebu silného postavenia tejto politiky v budúcom rozpočte EÚ s cieľom, čo najrýchlejšie prekonávať regionálne rozdiely medzi členskými krajinami EÚ ako aj medzi regiónmi v rámci krajiny.

„V čase hospodárskej a sociálnej krízy je nevyhnutné, aby naše úsilie na posilnenie ekonomického rozvoja bolo oveľa viac koordinované ako doteraz ," zdôraznil tajomník ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Franitšek Palko, ktorý Slovensko na rokovaniach zastupoval.  

Nové pravidlá, dohodnuté pre budúce operačné programy umožnia krajinám koncentrovať zdroje na najdôležitejšie priority. Jedným z takýchto pravidiel bude možnosť presunu zdrojov medzi regiónmi v rámci členského štátu.

„To výrazne prispeje k plnému využitiu potenciálu regiónu Bratislavy ako katalyzátora pre rast ostatných regiónov na Slovensku,“ myslí si Palko.

Koncom októbra zverejnilo cyperské predsedníctvo návrh nového rozpočtu po prvýkrát aj s konkrétnymi číslami. Návrh si však nezískal podporu medzi európskymi inštitúciami.  

Za neprijateľný ho považuje aj Valcárcel. "Kohézia je hlavnou európskou politikou pre rast a rozvoj a je našou povinnosťou ju brániť a ďalej rozvíjať, aby sme dokázali odpovedať na výzvu prekonať krízu,“ vyhlásil.

Hübnerová vyslovila plné odhodlanie Európskeho parlamentu prispieť k ukončeniu rokovaní k budúcej legislatíve pre politiku súdržnosti začiatkom roka 2013.