Eurofondy sú ako torta, ktorú upiekli psíček a mačička

V slávnej rozprávke Josefa Čapka pečú psíček a mačička tortu. Každý do nej dá všetko, čo má rád, mlieko, myši, kosti… Výsledkom je, že z torty bolí bruško.

Pre Petra Osvalda z Plzne, ktorý je spravodajcom Výboru regiónov EÚ pre zjednodušenie politiky súdržnosti je to vhodná metafora pre to, čo je na kohéznej politike v EÚ zlé.

„Dali sme tam až príliš veľa dobrého a konečného prijímateľa (eurofondov) z toho teraz bolí brucho. Teraz z toho musíme vybrať tie würsty a myšku, ale to je hrozne ťažké, pretože je to všetko zmiešané dohromady.“

Osvald vystúpil na bratislavskom Európskom summite regiónov a miest. Prístup samosprávy k investičným nástrojom EÚ bol jednou z jeho hlavných tém.

V jednoduchosti je krása

Výbor regiónov spísal svoje odporúčania ako zjednodušiť Európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF) z pohľadu miestnych a regionálnych samospráv.

Na jeseň sa očakávajú aj návrhy skupiny na vysokej úrovni, ktorú pre túto tému iniciovala Európska komisia.

Niektoré zmeny smerom k zjednodušeniu EŠIF sa už na základe skúsenosti z predchádzajúceho obdobia urobili: orientácia na výsledky, zjednodušené (paušálne) vykazovanie výdavkov, spoločný strategický rámec, viacfondové financovanie a elektronická výmena údajov.

Osvald hovorí, že problémom kohéznej politiky je, že sa vzďaľuje od pôvodnej regionálnej politiky a čoraz viac rieši problémy národnej úrovne. Partnerské dohody, základný národný rámec pre využívanie eurofondov v jednotlivých krajinách totiž vychádza z „národných reformných programov“.

Čerpanie je teda podmienené faktormi, na ktoré regióny ako koneční žiadatelia nemajú žiadny dosah.

Kľúčovou požiadavkou regiónov je zjednodušenie čerpania fondov a väčšia flexibilita. Návrhy sa rozdeľujú na veci, ktoré sa dajú urobiť ešte v tomto programovom období (2014-2020) čiže okamžite a tie, ktoré budú musieť počkať na celkom novú podobu kohéznej politiky po roku 2020.

Výbor regiónov trvá na tom, že zmeny treba robiť hneď.

V stanovisku pripomína, že treba mať na pamäti, že zjednodušovanie sa deje pre konečných prijímateľov, že cieľom nie je jednoduchšie míňanie ale efektívnejšie a tvorivejšie projekty a menej rizikovosti pre samosprávy.

Zložitosť systému spôsobuje podľa spravodajcu neprimeraná snaha o zjednotenie systému, zovšeobecňovanie poznatkov z jedného prípadu na všeobecné pravidlo a dokumentovanie boja proti korupcii za každú cenu, pričom z hľadiska cieľa sú málo efektívne.

Odstrániť rizikovosť

Podpredseda vlády SR pre investície Peter Pellegrini súhlasí, že zjednodušenie potrebuje ešte v tomto období, ale nie za cenu narušenia súčasného programového obdobia.

Viacerí aktéri sa zhodujú, že do čerpania potrebujeme uplatňovania prezumpcie neviny a zásady vzájomnej dôvery. Čerpanie je dnes „riskantná záležitosť“, lebo príjemca nemá istotu, že sa nestane obeťou „vyššej moci“, napríklad pri retroaktívnych kontrolách.

Výbor regiónov navrhuje vytvorenie inštitútu ombudsmana pre EŠIF, ako poslednú inštanciu pre prijímateľov pri problematických situáciách, ktoré „príjemcov morálne a ekonomicky likvidujú“.

Prihovára sa aj za to, aby sa pri čerpaní ĚŠIF riadilo verejné obstarávanie jasnými celoeurópskymi pravidlami. Väčšina chýb sú podľa neho skutočné chyby a mala by existovať možnosť konzultatívnej kontroly ex ante, kedy ich ešte je možné napraviť.

Audity by mali skôr ako nemilosrdne trestať akékoľvek odchýlky skôr zamerať na „skutočnú nákladovú efektívnosť“ a brať do úvahy mieru závažnosti chýb a konkrétnu situáciu.

Za úvahu stojí podľa regiónov prehodnotiť, kde je ešte efektívne pristupovať k programovaniu a tematickej koncentrácii. Inými slovami, ak je cieľom zvýšenie zamestnanosti, mala by existovať voľnosť, o tom ako to dosiahnuť – či podporu aktivít v oblasti výskumu alebo v cestovnom ruchu.

Flexibilita by mala umožňovať reagovať na vzniknutú situáciu alebo rýchly technologický pokrok.

Úloha pre Rady partnerstva

Predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo hovorí o troch veciach, ktoré sa podľa neho dajú spraviť hneď.

Navrhuje, aby sa zodpovednosť audítorského orgánu rozšírila na regionálne Rady partnerstiev. Ak sa niektorý prijímateľ dostal do „malých“ problémov, nemalo by v tom zostať úplne sám s audítorom, ale Rada partnerstva by do toho mohla vstúpiť a projekt obhájiť.

Rada by tiež podľa neho mohla vstupovať aj do rozhodovania, aby sa nepodporili projekty, ktoré sú síce administratívne pripravené, ale nie sú také kvalitné ako iné. Podľa Freša by sa mal viac brať do úvahy doterajší track-record žiadateľov, čo by v celom systéme posilnilo dôveru bez toho, že by sa znížilo riziko zneužitia eurofondov.

Diskusiu z kuloárov na stôl

Peter Pellegrini avizuje, že slovenské predsedníctvo v Rade EÚ chce viesť diskusiu o možnostiach zjednodušovania kohéznej politiky tak, aby bolo možné preukázať jej opodstatnenosť aj po roku 2020.

„Má mnoho odporcov, ktorí, nechcú, aby táto politika pokračovala, preto chceme preniesť túto diskusiu z chodieb a kuloárov na stôl.“ Sľubuje načúvať regiónom.

Výsledky kohéznej politiky podľa neho nestačí komunikovať len na tabuliach s logom EÚ, ale treba na to využívať sociálne siete a blogy.