Eurofondy: Výzvy pre Bratislavský kraj na 2009

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja zverejnilo na svojich internetových stránkach harmonogram výziev na prekladanie žiadostí o NFP na rok 2009. Prvú budúcoročnú výzvu možno očakávať už koncom januára 2009, v rámci opatrenia 1.1 Regenerácia sídiel okrem skupiny aktivít 1.1.1.

Alokácia finančných prostriedkov na jednotlivé opatrenia je nasledovná:  

opatrenie

verejné zdroje celkom

z toho ERDF
1.1 Regenerácia sídiel 31 045 761* 26 388 897*
1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava 22 000 000 18 700 000
2.1 Inovácie a technologické transfery 23 662 424* 20 113 060*
2.2 Informatizácia spoločnosti 20 558 118* 17 474 400
Spolu 97 266 303* 82 676 357*

Zdroj: MVRR SR

* Sumy budú upravené po ukončení výberového procesu 1. a 2. výzvy OPBK, ktoré boli vyhlásené v roku 2008.

Presné znenie výziev bude závisieť od výsledkov niekoľkých prípadových štúdií, či rokovaní o kritériách výberu. Konkretizuje ich dokument harmonogramu výziev.

V rámci jednotlivých opatrení OPBK budú vyhlasované priebežné výzvy. Počas priebežnej výzvy bude realizovaných viacero hodnotiacoch kôl, ktoré budú limitované maximálnym počtom žiadostí o NFP stanoveným pre jedno hodnotiace kolo podľa kapacitných možností Riadiaceho orgánu OPBK, resp. SO/RO pre OPBK.

Predkladanie žiadostí o NFP bude realizované žiadateľom osobne vo vopred dohodnutom termíne (dátum a čas) v sídle Riadiaceho orgánu OPBK, resp. SO/RO pre OPBK. Žiadosť o NFP môže byť výberovou komisiou zaradená do tzv. databázy projektov, a to maximálne po dobu trvania priebežnej výzvy (t.j. spravidla na jeden rok).