Europoslanci mapujú využívanie fondov EÚ

Krátka správa

Delegácia dnes začína návštevou v Košickom kraji, kde budú europoslanci rokovať s  MVRR, predstaviteľmi regionálnej a miestnej samosprávy. Zaujímajú sa aj o konkrétne projekty financované z eurofondov: podnikateľský inkubátor v Moldave nad Bodvou, priemyselný park v Trebišove a Viničky Duč v slovenskej časti tokajskej oblasti.

Poslanci navštívia menej rozvinuté slovenské regióny, v ktorých chcú pomôcť zvýšiť informovanosť verejnosti, ako sa uchádzať o granty z európskych fondov a ako realizovať projekty. Tiež chcú povzbudiť miestne samosprávy a neziskové organizácie k aktívnej spolupráci s univerzitami a súkromným sektorom, pretože aj na lokálnej úrovni sú potrebné projekty zamerané na inovatívne riešenia s cieľom vytvoriť nové pracovné príležitosti a stabilizovať hlavne mladých ľudí aj v menej rozvinutých regiónoch.

Za ďalšími europrojektmi pôjde skupina vedená Janom Olbrychtom (EPP-ED, PL) v nasledujúcich dňoch do Prešovského a Žilinského samosprávneho kraja, kde sa pracovná cesta v piatok skončí. Ján Olbrycht bol v minulosti maršálkom Sliezskeho vojvodstva a dôverne pozná situáciu v slovensko-poľskom prihraničí. Minulý rok bol poverený výborom REGI ako spravodajca o treťom cieli novej kohéznej politiky – Európskej územnej spolupráci.

Pre intenzívne čerpanie finančných prostriedkov je podľa poslankyne Zity Pleštinskej (EPP-ED) nutné, aby slovenské ministerstvá zodpovedné za eurofondy, neprimerane dlho nezdržiavali náhradu nákladov už zrealizovaných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov. „Častokrát takýmito postupmi spôsobená platobná neschopnosť  zabraňuje prijímateľom, ktorými sú prevažne miestne samosprávy a neziskové organizácie, pokračovať v ďalších aktivitách s cieľom zabezpečiť vyrovnávanie regionálnych rozdielov,“ hovorí Pleštinská.

„Základným cieľom návštevy delegácie Regionálneho výboru do SR je priamo na mieste a prostredníctvom špecifických projektov definovať spôsob implementácie  kohéznej politiky v regióne, aké problémy  vznikali pri  implementácii a tak isto aké úspechy boli zaznamenané,“ uviedol slovenský europoslanec Miloš Koterec (PES). „Tento postup umožní vytvoriť si obraz, ktorý bude integrovaný do analýzy vývoja politiky súdržnosti vo Výbore pre regionálny rozvoj EP a v značnej miere napomôže rozhodovaniu  EP v rámci legislatívnej práce, čo má za cieľ v konečnom dôsledku zlepšiť čerpanie fondov v najmenej rozvinutých regiónoch Slovenska,“ dodáva Koterec.

Historicky prvá návšteva europoslancov Výboru REGI má podľa ďalšieho člena delegácie, poslanca Miroslava Mikolášika (EPP-ED) za úlohu zistiť efektívnosť uplatňovania európskej legislatívy v oblasti regionálnej a kohéznej politiky prostredníctvom priameho kontaktu európskych zákonodarcov s najzaostalejšími regiónmi Slovenska. „Poslanci spoločne s regionálnymi a lokálnymi aktérmi budú môcť identifikovať problematické oblasti a diskutovať o ťažkostiach, s ktorými sa regióny stretávajú pri čerpaní finančných prostriedkov z fondov EU,“ povedal Mikolášik.

V delegácii nechýbajú ani ďalší vplyvní členovia EP zodpovední za regionálnu politiku a rozvoj: predseda Výboru EP pre regionálny rozvoj, Gerardo Galeote Quecedo (EPP-ED, ES), Oldřich Vlasák, (EPP-ED, Česká republika), koordinátorka PES vo Výbore REGI Constanze Angela Krehl (DE), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PES, Poľsko), Sú tam aj grécky poslanec Kyriacos Triantaphyllides, ktorý koordinuje v REGI frakciu GUE a slovenský nezávislý poslanec Peter Baco a ďalší poslanci zo Slovinska a Poľska.  

„Stretnutia so zástupcami vládnych, regionálnych a miestnych orgánov umožnia vytvoriť si celkový obraz o situácii na Slovensku a napomôže Európskemu parlamentu pri jeho rozhodovaní v legislatívnom procese v tejto oblasti. Na základe podávaných pozmeňovacích návrhov k pripravovaným stanoviskám  v rámci výboru, ovplyvnených skúsenosťami z doterajšieho čerpania finančných prostriedkov prinášajú poslanci EP posolstvo adresované  predovšetkým novým členským štátom, aby zbytočnými nadmernými administratívnymi prekážkami neodrádzali žiadateľov o financovanie projektov zo štrukturálnych fondov,“ uzatvára tlačová tajomníčka Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu, Ivana Janíková Stavrovská.