Európska komisia odštartovala konzultácie k Dunajskej stratégii

foto: nedostatok vodných zrážok spôsobil, že na ramenách Dunaja je málo vody, 2005

Dunajská stratégia sa má stať druhou na európskej úrovni iniciovanou a koordinovanou regionálnou stratégiou po tom, čo EÚ minulý rok schválila stratégiu pre Pobaltie.

Podnet na vznik Dunajskej stratégie dala skupina rumunských europoslancov a európski lídri Komisiu následne na júnovom summite vyzvali, aby sa touto stratégiou začala zaoberať. Na vypracovanie stratégie pred vyše troma týždňami naliehal aj Európsky parlament.

Dokument, na ktorom nakoniec začala Európska komisia 1. februára pracovať má pokrývať regióny, ktoré sú súčasťou povodia Dunaja. Vďaka tomu sa ku krajinám ako Nemecko, Rakúsko, Slovensko či Maďarsko pripojí aj Česká republika, ktorého územím najdlhšia európska nepreteká. Okrem členských štátov EÚ sa má k stratégii pridať aj šesť mimočlenských krajín – niektoré štáty na západnom Balkáne, Ukrajina a Moldavsko.

Cieľom stratégie je maximálne využiť ekonomický potenciál, ktorý tento „makroregión“ ponúka a zároveň aj zlepšiť ochranu životného prostredia a posilniť spoluprácu v oblastiach ako napríklad protipovodňová ochrana.

Európska komisia vo svojej tlačovej správe ale uporozňuje, že sa nejedná len o zlepšenie dopravného či energetického prepojenia regiónu alebo znižovania protipovodňových rizík. Po vzore Pobaltskej stratégie by mala byť spolupráca medzi krajinami užšia vzhľadom na zložitosť a vzájomné súvislosti medzi jednotlivými problémami. Na hľadaní riešenia by sa mali podieľať všetci, ktorých sa tieto problémy nejakým spôsobom týkajú.

Stratégia by však nemala podnietiť vznik žiadnych nových inštitúcií, má sa jednať skôr o posilnenie koordinácie medzi jednotlivými regionálnymi hráčmi. Regióny zároveň nemôžu počítať s ďalšími finančnými prostriedkami z rozpočtu EÚ. Budú ich ale môcť využiť účinnejšia a tak, aby prispievali k plneniu cieľov stratégie. Región však už môže získavať prostriedky z iných zdrojov – len na politiku súdržnosti bolo v rokoch 2007 až 2013 vyčlenených 95 miliárd Eur – a tieto zdroje sa majú využívať efektívnejšie.

Konferenciou v nemeckom Ulme zahájila Európska komisia konzultačné turné po regiónoch, ktoré sa majú stať súčasťou európskej Dunajskej stratégie. Podobné konferencie, ktorých sa popri zástupcov európskych inštitúcií a národných vlád zúčastnia aj predstavitelia miestnych samospráv a miestni aktéri ako podnikatelia či zástupcovia neziskového sektoru. V prvej polovici tohto roku sa tak konzultácie uskutočnia aj v  Rakúsku, na Slovensku či v Rumunsku. Najbližšie stretnutie sa pritom uskutoční na konci februára v Budapešti.

Maďarsko pritom už v októbri minulého roka vyhlásilo, že Dunajská stratégia bude jednou z priorít jej predsedníctva v prvej polovici roka 2011.

Okrem konferencií zahájila Európska komisia aj písomnú konzultáciu. Konzultačný dokument môžu záujemci nájsť na jej internetových stránkach, hoci zatiaľ iba v angličtine. Komisia bude podnety prijímať do konca marca.

(v spolupráci s EurActiv.cz)