Komisia predstavila alokácie pre rozvoj vidieka v 2007–13

fischer-boel, poľnohospodárstvo, komisia

Pozadie

Únia vyčlení pre rozvoj vidieka pre všetky členské štáty 77,662 miliardy eur, rozhodla 12. septembra 2006 Európska komisia. Najväčšiu pomoc pre vidiek dostane Poľsko (13 miliárd eur), nasledované Talianskom, Nemeckom (oba štáty po 8 miliárd eur) a Španielskom (7 miliárd eur).

Rozhodnutie Komisia sa doplní po vstupe Rumunska a Bulharska, pre ktoré sú vyčlenené ďalšie financie.  Toto rozhodnutie Komisie o prerozdelení financií jednotlivým členským krajinám Únie nadväzuje na minuloročné decembrové zasadnutie Európskej rady, na ktorom predstavitelia EÚ a členských krajín schválili rozpočet budúceho sedemročného obdobia.

Otázky

Finančné alokácie sa schvaľovali podľa troch kritérií

  • pevnú časť z výšky podpory dostanú aj chudobenjšie regióny
  • historický podiel na prostriedkoch Európskeho poľnohospodárskeho orientačného a garančného fondu (EAGGF) určených na rozvoj vidieka a na prostriedkoch z programu LEADER + v súčasnom programovacom období
  • konkrétna situácia v jednotlivých krajinách a ich potreby odôvodnené objektívnymi kritériami

Celkovo EK vyčlenila pre nasledujúce programov obdobie takmer 77,66 miliárd eur, z ktorých je 28,5 miliárd eur určených pre regióny cieľa Konvergencia. Slovensko získa takmer 2 miliardy, Česká republika 2,8 miliárd eur. Zároveň bolo stanovené percentuálne podiely, ktoré musia krajiny EÚ vyčleniť na jednotlivé politiky rozvoja vidieka.

  • Na cieľ 1. „Zlepšenie konkurencie schopnosti poľnohospodárstva a lesníctva“ a cieľ 3 „Zlepšenie kvality života a diverzifikácia vidieckej ekonomiky" musí členské štáty využiť najmenej 10% príspevku z rozpočtu Únie, pričom spolufinancovanie je stanovené v maximálnej miere na 50 %.. V prípade konvergujúcich regiónov je to 75%.
  • Pri cieli 2 „ „Životné prostredie a krajina“ majú členské krajiny povinnosť najmenej 25 % dotácii použiť na aktivity tohto cieľa. Miera spolufinancovania z Únie činí 55%, u konvergujúcich regiónov 80%.
  • 4. cieľom je „Prístup LEADER“. Podľa rozhodnutia Komisie každý program, ktorý sa zameriava na „stratégiu miestneho rozvoja a miestnych akčných skupín (MASK) založených na princípe „zdola na hor“, musí zahŕňať iniciatívu LEADER. Celkovo je pre tento cieľ vyčlenených 5 %.

Pozície

Eurokomisárka pre poľnohospodárstvo, Mariann Fischer Boel prehlásila: „Fondy pre rozvoj vidieka možno použiť k zvýšeniu konkurencie schopnosti agropotravinárskeho a lesníckeho odvetvia. Uvedené fondy sú dôležitým prvkom podpory environmentálnych projektov na vidieku. Tieto prostriedky sa však môžu použiť aj mimo tradičného poľnohospodárstva a ich pomocou môžu byť vytvorené nové pracovné miesta vo vidieckych regiónoch. O tvorbe rastu pracovných síl sa mnoho hovorí – toto je konkrétny príklad, kedy eurofondy sa na tvorbe pracovných pozícii podieľajú.“ Ďalej dodala: „Po tom, ako sme dokončili prideľovanie rozpočtových prostriedkov, očakávam programy rozvoja vidieka členských štátov.“

Ďalšie kroky

  • Jednotlivé členské krajiny by mali Komisii predložiť Programy rozvoje vidieka do marca 2007