Európska únia a Čína diskutujú o regionálnej politike

Pred dnešným stretnutím sa komisár Samecki vyjadril: „Dialóg o regionálnej politike je jedným z najúspešnejších aspektov spolupráce v rámci politického dialógu medzi EÚ a Čínou. Pri riešení problémov regionálnej politiky sa stále ešte máme jeden od druhého veľa čo učiť. Dôsledky súčasnej globálnej hospodárskej a finančnej krízy a otázky súvisiace so zmenou klímy sú len dvomi z mnohých oblastí, kde by sme mali spolupracovať. "

Dnešné stretnutie sa zamerá na nasledujúce spoločné opatrenia:

  • Publikácia spoločnej štúdie EÚ-Čína o regionálnej politike. Štúdia, ktorá by mala byť hotová do konca roka bude porovnávať kľúčové aspekty regionálnej politiky v Číne a EÚ, vrátane klasifikácie regiónov, otázok regionálnej správy a úloh regionálnej politiky pri podpore inovácií a konkurencieschopnosti.
  • Dvojtýždenný tréningový program pre približne tridsatich čínskych účastníkov, ktorý by zahŕňal návštevy projektov podporených z fondov EÚ v rôznych členských štátoch;
  • Spoločná štúdia s Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), za účelom preskúmania inovačných politík vo vybraných čínskych provinciách v rokoch 2010-2011.

Pozadie

Výmena názorov o regionálnej politike sa začala minulý týždeň v rámci OPEN DAYS – Európskeho týždňa regiónov a miest. Špeciálny seminár o úlohe regionálnej politiky v oblasti inovácií a klastrov sa konal v Bruseli 8. októbra, so zástupcami z Číny, Nemecka, Fínska a Veľkej Británie. Ako príklad úspešného využívania štrukturálnych fondov bol prezentovaný vedecký a priemyselný park v regióne Lathi vo Fínsku.

Čínska delegácia pokračovala návštevou regiónu Východné Anglicko na pozvanie Rozvojovej agentúry Východného Anglicka, ktorá je zodpovedná za implementovanie projektov financovaných EÚ v tejto oblasti.

Poznámky

Aj napriek vysokému tempu rastu v nových členských štátoch EÚ, v jednom zo štyroch regiónov je HDP na obyvateľa rovnaké alebo nižšie ako 75% priemeru EÚ. Čína čelí rovnako obrovským regionálnym rozdielom medzi prosperujucimi pobrežnými oblasťami, kde 10 regiónov predstavuje 58% národného HDP, v porovnaní s 11 zaostávajúcimi regiónmi v západnej časti krajiny, ktoré predstavujú len 13% HDP.

 Memorandum o porozumení v oblasti regionálnej politiky bolo podpísané v roku 2006 Európskou komisiou a Národnou agentúrou pre rozvoj a reformy, ktorá je hlavným orgánom povereným makroekonomickým riadením a formulovaním politiky pre ekonomický a sociálny rozvoj. NDRC pripravuje rozvojové plány a správy o ekonomike a sociálnom rozvoji Národnému ľudovému zhromaždeniu.

Prvý regionálny seminár EÚ-Čína, sa konal v máji 2006 v Pekingu, druhý v Bruseli v októbri 2007 a tretí v Chongqing v novembri 2008. Ďalšie stretnutie sa bude konať v októbri 2010 v Šanghaji.

Pre viac informácií o spolupráci EÚ-Čína v oblasti regionálnej politiky:

http://ec.europa.eu/regional_policy/international/china_en.htm