Európsky týždeň regiónov a miest už o 10 dní

Open Days, regióny, Výbor regiónov, regionálny rozvoj

 

 Pozadie:

V Bruseli sa konali doteraz trikrát “Otvorené dni” venované európskym regiónom a mestám. V tomto roku sa bude pozornosť tohto najvýznamnejšieho podujatia k regiónálnej politike sústrediť na súkromné a verejné investície v európskych regiónoch a mestách so zameraním na rast a zamestnanosť.

 Otázky:

Po schválení rozpočtu EÚ na obdobie rokov 2007-2013 zo strany 25, resp. 27 členských štátov bude k dispozícii 308 miliárd EUR (35,7% z rozpočtu EÚ, najvyššia doposiaľ pridelená čiastka) z nástrojov politiky kohézie na podporu programov regionálneho rozvoja a vytvárania nových a lepších pracovných miest.

Hlavnú líniu tejto najväčšej investície EÚ určuej stratégia rastu a zamestnanosti („Lisabonská stratégia“), pričom viac ako 80% z týchto prostriedkov pôjde do najchudobnejších regiónov Únie.

Očakáva sa, že následkom týchto investícií dôjde v týchto regiónoch až k 10% rastu a že vznikne viac ako 2,5 miliónov nových pracovných miest.

Partnermi podujatia OPEN DAYS 2006 je viac než 130 regiónov a miest z celej Európy, Výbor Európskeho parlamentu pre regionálny rozvoj, európske finančné inštitúcie, európske podnikateľské inštitúcie, partnerské sociálne a občianske organizácie.

Program je usporiadaný do piatich tematických okruhov:

  • podnikateľské investície;
  • inovácie;
  • trvalo udržateľný rozvoj;
  • partnerstvo medzi verejným a súkromným sektorom;
  • manažment Štrukturálnych fondov.

 Ďalšie kroky:

Pod záhlavím “Investovanie v európskych regiónoch a mestách: partneri zo súkromného a verejného sektora pre rast a zamestnanosť” organizuje dôležitú konferenciu Generálne riaditeľstvo pre regionálnu politiku EK (DG REGIO) a Výbor regiónov (CoR). Na konferencii bude okrem komisárky pre regionálnu politiku Danuty Hübner a prezidenta Výboru regiónov Michel Delebarre prítomný predseda EK José Manuela Barrosa a ďalší komisári vrátane Jána Figeľa.

Očakáva sa, že sa podujatia zúčastní viac ako 3000 účastníkov, ktorí si budú môcť vybrať z viacej než 110 zasadaní, seminárov a workshopov, riadených 500 rečníkmi z 30 krajín.

V rámci „Európskeho týždňa miest a regiónov“ v rôznych európskych regiónoch prebiehať 70 decentralizovaných miestnych podujatí pre širokú verejnosť, zameraných na novú kohéznu politiku súdržnosti a perspektívne možnosti financovania.

Tiež bude k dispozícii kaviareň pre investorov – tzv. “Investors Café”, špeciálna komunikačná platforma pre verejných a súkromných investorov, kde si budú môcť vybrať z 38 workshopov poriadaných podnikmi predovšetkým z oblasti ICT priemyslu, nevládnymi organizáciami, štátnymi bankami a DG REGIO s ďalšími DG. Bude sa tu konať výstava a bude tu fungovať i kaviareň ako miesto stretávania a spolupráce všetkých účastníkov OPEN DAYS.